Gorące tematy: Zostań BLOGEREM! Unia Kapitału i Pracy RS Porozumienie Narodowe Smoleńsk Ogłoszenia RSS
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
92 posty 2413 komentarzy

come nembo

roux - come nembo che fugge col vento

CZY PAPIEŻ JEST NASTĘPCĄ PIOTRA I NAMIESTNIKIEM CHRYSTUSA?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Czytanie Biblii nie jest już zakazane, a samodzielne myślenie i zadawanie pytań nie jest zagrożone torturami, więzieniem czy spaleniem na stosie.

CZY PAPIEŻ JEST NASTĘPCĄ PIOTRA I NAMIESTNIKIEM CHRYSTUSA? 

 

 Według Kościoła, tak. Moim zdaniem, Kościół ma prawo tak uważać, ponieważ ma prawo ustanawiać swoje zasady.Natomiast osobistą sprawą każdego z wiernych jest przyjąć lub odrzucić to, co jest podawane do wierzenia, bo każdy sam poniesie konsekwencje.

Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.”(Ap 22:12 BW)
Czytanie Biblii nie jest już zakazane, a samodzielne myślenie i zadawanie pytań nie jest zagrożone torturami, więzieniem czy spaleniem na stosie.
 
CHRYSTUS NIE WYZNACZYŁ PIOTRA
 
         Doktryna Kościoła, która, jak wiadomo, powstała pod wpływem pogańskiego cesarza rzymskiego Kostantyna (272-337), zawiera wierzenia pogańskie, bez żadnych podstaw w Piśmie Świętym (na przykład: nieśmiertelność duszy, czyściec, ogień piekielny)
         Jednak dla uzasadnienia tezy o pochodzeniu papiestwa od apostoła Piotra, Kościół powołuje się na Biblię, a konkretnie na jeden wyrwany z kontekstu werset z Ewangelii Mateusza, na dodatek źle przetłumaczony.
Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.”(Mt 16:18 BT)
W oryginale:
κἀγὼδέ σοιλέγωὅτι σὺ εἶ Πέτροςκαὶ ἐπὶ ταύτῃτῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσωμου τὴν  ἐκκλησίαν καὶ πύλαι ᾅδου* οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς 
 
Według konkordacji StrongaΠέτρος (4074) iπέτρᾳ (4073), to dwa różne słowa.
Πέτρος(Petros, kamień),
πέτρᾳ (petra, masyw skalny, opoka, skała)
 
„Nic nie może być bardziej błędne, niż przypuszczenie, iż Chrystus uważał Piotra za
skałę. Bez wątpienia sam Chrystus jest skałą, fundamentem kościoła, i biada temu, kto próbuje ustanawiać jakikolwiek inny”(Matthew Henry's Concise Commentary)
 
Biblia Warszawska oddaje ten werset nastepująco:
A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.”
 
PIOTR NIE BYŁ BISKUPEM RZYMU
 
"Zgodnie z doktryną katolicką, biskup Rzymu przejął te wszystkie atrybuty władzy, jakie miał apostoł Piotr, przewodniczący kolegium dwunastu apostołów, najwyższej instancji założonej przez Chrystusa instytucji kościelnej. A zatem podobnie jak Piotrbył głową Kościoła, tak jego prawowici następcy mają władzę nad całą społecznością katolicką i jej hierarchią. Jest to tzw. teza o sukcesji apostolskiej, która pojawiła się na przełomie II i III w. n.e. w dziełach chrześcijańskich ideologów i po długiej ewolucji znalazła swój ostateczny wyraz w uchwalonym na I soborze watykańskim (1870 r.) dogmacie o prymacie papieskim. Opiera się ona na dwóch przesłankach: pierwsza zakłada, że kolegialna władza sprawowana przez kolegium dwunastu apostołów podlegała Piotrowi, a druga, że Piotr był biskupem Rzymu i że przekazał władzę swoim następcom. Nie wchodząc w zawiłe implikacje teologiczne obu przesłanek, należy stwierdzić, że żadna z nich nie znalazła dotychczas potwierdzenia w wiedzy o początkach chrystianizmu. Wciąż do końca niewyjaśniona i kontrowersyjna jest sprawa roli, jaką odegrał Piotr w łonie apostolskiego grona. Wszystko zdaje się wykluczać, iż Piotr był pierwszym biskupem Rzymu. A to z dwóch powodów: po pierwsze, rzymska gmina chrześcijańska już się ukonstytuowała, zanim którykolwiek z apostołów mógł przybyć do stolicy cesarstwa. Ani w liście adresowanym około 58r. n.e. do Rzymian, ani w tych, które później w samym Rzymie były pisane do chrześcijan Azji Mniejszej, Paweł z Tarsu apostoł nie wspomina ani słowem o pobycie Piotra w Rzymie, czego nie omieszkałby zapewne uczynić, gdyby fakt ten był mu wiadomy. Po drugie dlatego, iż w I w. n.e. chrześcijańskie wspólnoty rozwijały się pod kolegialnym przewodnictwem Rady Starszych, czyli prezbiterów, których tylko wyjątkowo nazywano tu i ówdzie biskupami. Jak pisze wybitny biblista ks. prof. Jan Stępień: „terminy-prezbiter- i -biskup-ukazują się w dokumentach chrześcijańskich z I w. jako synonimy, oznaczające przełożonych gmin chrześcijańskich. Wyraz e p i s k o p o s nie określał jeszcze biskupa monarchicznego, następcy apostołów, jednego zwierzchnika Kościoła lokalnego. Z tym nowym znaczeniem spotykamy się po raz pierwszy dopiero na początku II w. u św. Ignacego Antiocheńskiego" (Eklezjologia św. Pawła, Poznań 1972, s. 339). A zatem, jeżeli nawet przyjmiemy, że Piotr przybył do Rzymu i poniósł tam śmierć męczeńską -o czym wspomina późniejsza tradycja chrześcijańska - nie mógł być biskupem Rzymu ani nawet wyznaczyć swego następcy, gdyż jak twierdzą zgodnie historycy chrześcijaństwa - instytucja jednoosobowej funkcji biskupiej nie byta jeszcze w tym okresie znana. Poza tym wiadomo, że żaden z apostołów nie używał tytułu „biskup". Dodajmy, że tradycja o pobycie i męczeństwie Piotra w Rzymie nie została dotychczas udowodniona bezspornymi świadectwami. Rozpoczęte z polecenia Piusa XII wykopaliska w podziemiach bazyliki watykańskiej odkryły wprawdzie ślady jakiegoś cmentarzyska – nie prakuje ich w podgłebiu Wiecznego Miasta – ale o jakimkolwiek rozpoznaniu grobu czy kości Piotra nie może być mowy”
 
PIOTR BYŁ RÓWNY APOSTOŁOM, NIE BYŁO WŚRÓD NICH HIERARCHII
 
         Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. (25) On zaś rzekł do nich: Królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. (26) Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący”  (Łk 22:24-26 Bw)
 
         A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. (12) Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami; a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. (13) A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. (14) Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? „(Gal 2:11-14 Bw)
 
(Jakby ktoś nie wiedział, wspomniany Kefas to apostoł Piotr, który w Ewangeliach występuje pod czterema imionami)
 
PAPIEŻ WIE NAJLEPIEJ
 
Jeżeli ktoś nie wierzy własnym oczom lub nie rozumie, co napisano w Biblii albo obawia się samodzielnie czytać Pismo Święte i polega na interpretacjach innych ludzi, jeżeli również nie ma zaufania do dowodów historycznych, to pozostaje mu uwierzyć papieżowi. Papież, jak wiadomo, jest nieomylny.
Giovanni de` Medici, jako Leon X był papieżem w latach 1513-1521. W wieku siedmiu lat został opatem, w wieku lat jedenastu objął we władanie opactwo Monte Cassino, po ukończeniu trzynastu lat został kardynałem.
Zasłynął, jako sprzedawca urzędów kardynalskich, które sprzedawał nawet ateistom, cena wynosiła od dwudziestu czterech tysięcy do siedemdziesięciu tysięcy dukatów. Za darmo kapelusz kardynalski dostał Alfonso Petrucci (to znaczy bez pieniędzy).Leon X sprzedawał też odpusty na tak wielką skalę, że przyczynił się do wystąpienia Lutra i powstania Reformacji.
Na temat sukcesji apostolskiej wypowiedział się szczerze:
         „Wiadomym jest jak wiele My i Nasi zawdzięczamy baśni o Chrystusie”
 
Giovanni Francesco Albani, Klemens XI (1700-1721) kazał się sportretować, jako Pontifex Maximus.


(Wikipedia)

Pontifex Maximus (łac. najwyższy kapłan; dosłownie: najwyższy budowniczy mostów) – najwyższy w hierarchii kapłan wstarożytnym Rzymie, przełożony kolegium kapłańskiego, tzw.pontyfików.
(Wikipedia)
 
Słowo „papież” pochodzi od greckiego wyrazu papas,co znaczy: ojciec
Jezus powiedział:
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie.” (Mt23:9 Bw)
 
J.Wierusz Kowalski „Poczet papieży”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMENTARZE

 • Autor
  "CZY PAPIEŻ JEST NASTĘPCĄ PIOTRA I NAMIESTNIKIEM CHRYSTUSA?"

  Nie jest i wyjaśniłeś to bardzo dobitnie.

  Historyk Will Durant wyjaśnia:
  „Kościół przyswajał sobie niektóre zwyczaje religijne i formy kultu charakterystyczne dla przedchrześcijańskiego pogańskiego Rzymu noszenie stuły i szat pogańskich kapłanów, używanie kadzidła i święconej wody podczas rytualnego oczyszczenia, palenie świec, utrzymywanie wiecznego ognia przed ołtarzem, kult świętych; przejął też architekturę bazyliki, prawo rzymskie jako podstawę prawa kanonicznego, tytuł pontifex maximus przysługujący najwyższemu kapłanowi, a w IV wieku łacinę."

  PAPIEŻ JEST WIĘC NASTĘPCĄ CEZARA I POGAŃSKICH KULTÓW.
 • @Naftali 21:00:36
  /PAPIEŻ JEST WIĘC NASTĘPCĄ CEZARA I POGAŃSKICH KULTÓW./

  I nawet się z tym nie kryje.

  Dziękuję za uzupełnienie notki.
  Pozdrawiam
 • @roux 21:04:11
  Zajrzyj do skrzynki.
 • @
  o jakiej to ewangelii wspomina Paweł odnośnie zachowania Piotra w Antiochii, przecież oni wtedy nie mieli żadnej spisanej ewangelii, wiedza Pawła mogła sie opierać jedynie na przekazach apostołów , ktorzy mieli kontakt z samym Jezusem
 • @puuuq 21:39:18
  Może o jednej z nich:
  Ewangelia według Mateusza
  Pisarz: Mateusz
  Miejsce spisania: Palestyna
  Spisywanie ukończono: ok. 41 n.e.


  Ewangelia według Marka
  Pisarz: Marek
  Miejsce spisania: Rzym
  Spisywanie ukończono: ok. 60—65 n.e.

  Ewangelia według Łukasza
  Pisarz: Łukasz
  Miejsce spisania: Cezarea
  Spisywanie ukończono: ok. 56—58 n.e.

  Gdy po śmierci Szczepana rozpętały się prześladowania, uczniowie rozproszyli się i niektórzy z nich dotarli aż do Antiochii, gdzie rozpoczęli chrześcijańską działalność Kiedy zbór w Jerozolimie dowiedział się, że wielu ludzi mówiących po grecku zaczyna wierzyć, posłano do Antiochii Barnabasa, a ten, widząc tam żywe zainteresowanie, sprowadził z Tarsu Pawła Mieszkali tam przez rok i nauczali ludzi, a Paweł właśnie z Antiochii wyruszał później w swe podróże misjonarskie. To w Antiochii dzięki Boskiej opatrzności po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami Dz 11:26. Około 46 r. n.e. miejscowy zbór okazał szczodrość i przesłał przez Pawła i Barnabasa doraźną pomoc. Zdarzyło się to za panowania Klaudiusza w czasie wielkiego głodu, który przepowiedział prorok Agabus Gdy Paweł i Barnabas wrócili do Antiochii, duch święty kazał oddzielić ich do specjalnego dzieła i ok. 47-48 r. n.e. wyruszyli w pierwszą podróż misjonarską. Kiedy ok. 49 r. przed rozpoczęciem swej drugiej podróży Paweł znów przebywał w Antiochii, wyłoniła się kwestia obrzezania pogan; później Paweł z Barnabasem przekazali tamtejszemu zborowi postanowienie wydane przez braci w Jerozolimie. Druga podróż misjonarska, którą Paweł odbył w latach 49-52, także rozpoczęła się i zakończyła w Antiochii; tam też Paweł zganił Piotra za to, że inaczej traktował Żydów, a inaczej pogan.

  Możesz podać wersety biblijne o których wspominasz?
 • @puuuq 21:39:18
  Dobre pytanie.
  Po pierwsze:
  List do Galatów został napisany między 50 a 52 r, natomiast Ewangelia Mateusza ok 41 r.

  Po drugie:
  "23) I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu."(Mat 4:23 BT)

  Czyli należy zadać pytanie, co to jest ewangelia ( εὐαγγέλιον)?
  Można przyjąć, że ewangelia, to całość nauki głoszonej przez Jezusa Chrystusa.

  "(9) który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, (10) a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez ewangelię,
  (2 Tm1:9-10 Bw)
 • Do PT oceniacza
  dziękuję za ocenę 1*
  rozumiem, że merytorycznych argumentów brak
 • @Naftali 21:57:54
  z tym datowaniem , to trochę przesadziłeś , najwcześniejsze pisma chrześcijańskie to listy Pawła z ok. 50 roku , innymi słowy Paweł nigdy nie korzystał z żadnej ewangelii, bo tych jeszcze w ogóle nie było , on jedynie mógł czerpać wiedzę o Jezusie i Jego nauczaniu z tego , co mu powiedzieli inni
 • @roux 21:59:10
  niestety nie mogę sie z Tobą zgodzić co do daty ewangelii św. Mateusza, przede wszystkim za pierwszą jest uznawana Markowa i jest ona młodsza od listów św Pawła, więc trzeba ją umieścić w okolicach 60-70, zresztą nie jest to aż takie ważne , ważniejsze jest to ,że Paweł pomimo ,że nie znał Jezusa usiłował odgrywać większą rolę o tych ,którzy Go znali
 • @puuuq 22:22:26
  nie będę się upierał przy datach Ewangelii,
  Ja rozumiem słowo ewangelia (z małej litery) tak, jak napisałem w poprzednim komentarzu, jako dobrą nowinę, tak jest w tłumaczeniu Biblii Poznańskiej i Biblii Warszawsko-Praskiej

  "(4) A Jezus odpowiedział im: Idźcie i opowiedzcie Janowi o tym, co słyszycie i co oglądacie: (5) ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim opowiada się Dobrą Nowinę. (Mt 11:4-5 BWP)

  "4) A Jezus im odpowiedział: - Idźcie, opowiedzcie Janowi, co słyszycie i co widzicie: (5) "Ślepi widzą", ludzie o bezwładnych nogach chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą. Umarli zmartwychwstają, "a ubogim głosi się dobrą nowinę". (Mt 11:4-5 Bp)
  Co do Pawła, ja widzę w nim przykład, że każdy może zmienić swoje życie, z prześladowcy chrześcijan stać się chrześcijaninem.
  Pozdrawiam
 • @puuuq 22:22:26
  ''Lecz Pan rzekł do niego: „Idź, bo człowiek ten jest mi naczyniem wybranym, aby nieść moje imię do narodów, a także do królów oraz do synów Izraela'' Dzieje 9-15.

  Jak myślisz o kim mowa?


  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  Czy Paweł 'odgrywał większą rolę'?

  Gdy Paweł przybył w roku 56 do Jerozolimy czekała go tam próba. Zbór słyszał już o jego naukach, w których podkreślał nieobowiązywanie Prawa. Starsi obawiali się, że nowo nawróceni chrześcijanie pochodzenia żydowskiego zgorszą się śmiałymi wypowiedziami Pawła dotyczącymi Prawa i że posądzą chrześcijan o brak poszanowania dla postanowień Jehowy.

  W zborze było czterech hebrajskich chrześcijan, którzy złożyli ślub, prawdopodobnie nazireatu. Musieli pójść do świątyni i dopełnić obowiązków związanych z tym ślubem.
  Starsi poprosili Pawła, by udał się do świątyni razem z tymi czterema mężczyznami i pokrył za nich koszty. Apostoł ten napisał już co najmniej dwa natchnione listy, w których przekonywał, że przestrzeganie Prawa przestało być potrzebne do wybawienia.
  Miał jednak wzgląd na sumienie innych. Wcześniej oświadczył: „Dla tych pod prawem stałem się, jakbym był pod prawem (...) aby pozyskać tych pod prawem” . Gdy chodziło o ważne zasady biblijne, Paweł zawsze był bezkompromisowy, ale w tej sytuacji uznał, iż może postąpić według wskazówek starszych. I nie było to niestosowne. Postanowienie o ślubach pozostawało w zgodzie z Pismami, a świątynia nie służyła bałwochwalstwu, lecz czystemu wielbieniu Boga. Nie chcąc więc nikogo zgorszyć, Paweł przystał na prośbę starszych. Niewątpliwie wymagało to od niego wielkiej pokory, przez co zasługuje w naszych oczach na jeszcze głębszy szacunek i nie jest prawdą co piszesz. Bezkompromisowość i ‘mocne’ rady i wskazówki Pawła nie mogą być kojarzone z wywyższaniem się lub chęcią dominacji.

  A oto ta historia z Dziejów Apostolskich.

  15 Po tych dniach przygotowaliśmy się do drogi i ruszyliśmy do Jerozolimy. 16 Z nami zaś poszli też niektórzy uczniowie z Cezarei, by nas zaprowadzić do męża, w którego domu mieliśmy być goszczeni, niejakiego Mnazona z Cypru, jednego z pierwszych uczniów. 17 Kiedy przybyliśmy do Jerozolimy, bracia z radością nas przyjęli. 18 Następnego dnia Paweł udał się z nami do Jakuba; a byli obecni wszyscy starsi. 19 I pozdrowiwszy ich, zaczął szczegółowo opowiadać o tym, czego Bóg dokonał wśród narodów przez jego usługiwanie.
  20 Kiedy to usłyszeli, zaczęli wychwalać Boga, a do niego rzekli: „Widzisz, bracie, ile tysięcy wierzących jest wśród Żydów, a wszyscy są gorliwi względem Prawa. 21 O tobie zaś usłyszeli pogłoski, że wszystkich Żydów wśród narodów nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc im, żeby nie obrzezywali swych dzieci ani nie postępowali według uroczystych zwyczajów. 22 Co tu zrobić? Na pewno usłyszą, żeś przybył. 23 Zrób więc to, co ci mówimy: Mamy tu czterech mężczyzn, którzy złożyli ślub. 24 Weź ich ze sobą i wraz z nimi oczyść się ceremonialnie, i pokryj za nich koszty, żeby im ogolono głowy. Dzięki temu wszyscy będą wiedzieli, że nie ma nic w pogłoskach, które im o tobie opowiadano, lecz że postępujesz porządnie, sam też przestrzegając Prawa. 25 Jeśli chodzi o wierzących spośród narodów, to posłaliśmy nasze rozstrzygnięcie, żeby się trzymali z dala od tego, co ofiarowano bożkom, jak również od krwi oraz tego, co uduszone, i od rozpusty”.
  26 Toteż następnego dnia Paweł wziął ze sobą tych mężczyzn, oczyścił się z nimi ceremonialnie i wszedł do świątyni, żeby zgłosić, kiedy się dopełnią dni ceremonialnego oczyszczenia, dopóki za każdego z nich nie zostanie złożony dar ofiarny.” Dzieje 21: 15-26.
 • @roux 22:38:40
  chodzi tylko o to ,czy już na samym początku nie doszło do zachwiania przekazu samego Jezusa i to przez Pawła, wzmianki o jego konflikcie z innymi kluczowymi apostołami wskazują, że tak było, widać tutaj,że dla pozyskania wiernych uprościł czy nawet odrzucił część Jezusowego przesłania
 • @puuuq 22:51:25
  Przeczytaj i zastanów się co było powodem napomnienia Kefasa - Piotra przez Pawła.

  "Kiedy jednak Kefas przyszedł do Antiochii, sprzeciwiłem mu się w twarz, ponieważ zasłużył na potępienie. 12 Bo zanim przybyli niektórzy od Jakuba, jadał z ludźmi z narodów, ale gdy oni przybyli, zaczął się odsuwać i oddzielać, bojąc się tych z klasy obrzezanych. 13 Również pozostali Żydzi przyłączyli się do niego w tym udawaniu, tak iż nawet Barnabas został z nimi wciągnięty w to ich udawanie. 14 Ale gdy ujrzałem, że nie chodzą prosto zgodnie z prawdą dobrej nowiny, rzekłem wobec wszystkich do Kefasa: „Jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz tak, jak narody, a nie jak Żydzi, to czemu przymuszasz ludzi z narodów, by żyli na sposób żydowski?” Galatów 2: 11-14.
 • @Naftali 22:51:08
  no tak ,tylko ,że Dzieje apostolskie wyszły spod ręki Łukasza, Pawłowego ucznia i Greka zarazem ,więc musi być to przekaz zupełnie bezkrytyczny, całkowicie zgodny z przemyśleniami Pawła , a to niekoniecznie musi iść w parze z naukami Jezusa
 • @puuuq 23:00:04
  A ten fragment z Listu do Galatów jak w/g Ciebie kłóci się z nauka Jezusa?
 • @Naftali 22:58:11
  tu trzeba zrozumieć pewne problemy jakie się pojawiły na starcie tej nowej religii, z jednej strony zachowanie prawa mojżeszowego i to też nie w pełni , a z drugiej jakieś nowatorskie pomysły Pawła, jak to powiązać i jednocześnie pozyskać jak najwięcej wiernych ? Dzisiaj wiemy ,że gdyby nie Paweł , to ta nowa religia nie wyszłaby poza obszar Palestyny ale wtedy oni moze nawet nie zdawali sobie sprawy,że są pionierami nowego wyznania , przecież oni wtedy sądzili ,że koniec świata to kwestia tygodni , miesięcy czy najwyżej kilku lat, dlatego ten numer Piotra z tymi posiłkami , jakkolwiek nieco naganny nie może być postrzegany jako jakaś wielka obłuda , on też chciał dobrze
 • @puuuq 23:00:04
  "Przekaz bezkrytyczny"?
  A co to znaczy?
 • @puuuq 23:17:16
  Napisałeś:

  //Dzisiaj wiemy ,że gdyby nie Paweł , to ta nowa religia nie wyszłaby poza obszar Palestyny ale wtedy oni moze nawet nie zdawali sobie sprawy,że są pionierami nowego wyznania... //

  Z jakiego źródłaczerpiesz wiedzę?

  Biblia daje jasne wskazówki, że to za przyczyną Boga to nastąpiło a ludzie byli tylko wykonawcami tego dzieła.

  "A gdy jeszcze trwał dzień święta Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli razem na tym samym miejscu 2 i nagle z nieba dobiegł szum jakby pędzącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym siedzieli. 3 I ukazały się im jakby języki ognia, i się porozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden, 4 a wszyscy zostali napełnieni duchem świętym i zaczęli mówić różnymi językami, tak jak duch dawał im się wypowiadać." Dzieje 2: 1-6.

  Jaki widzisz tu udział Pawła?

  Jezus zapowiedział te wydarzenia:

  "A spotykając się z nimi, nakazywał im: „Nie odchodźcie z Jerozolimy, ale czekajcie na to, co obiecał Ojciec i o czym usłyszeliście ode mnie; 5 gdyż Jan wprawdzie chrzcił wodą, lecz wy po niewielu dniach zostaniecie ochrzczeni w duchu świętym”.
  6 Kiedy się zatem zgromadzili, zaczęli go pytać: „Panie, czy w tym czasie przywracasz królestwo Izraelowi?” 7 Rzekł im: „Nie wasza to rzecz poznać czasy lub pory, które Ojciec objął swoją władzą orzekania; 8 lecz otrzymacie moc, gdy zstąpi na was duch święty, i będziecie moimi świadkami zarówno w Jerozolimie, jak i w całej Judei i Samarii, i aż do najodleglejszego miejsca na ziemi" Dzieje 1: 4-8

  A jeszcze wcześniej mówił:
  " Ale wspomożyciel, duch święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, ten was nauczy wszystkiego i przywiedzie wam na pamięć wszystko, co ja wam powiedziałem" Jana 14-26

  Oraz:
  "Kiedy przybędzie wspomożyciel, którego ja wam poślę od Ojca — duch prawdy, który wychodzi od Ojca — ten będzie świadczył o mnie; 27 ale i wy macie świadczyć, ponieważ jesteście ze mną, odkąd rozpocząłem." Ja na 15-26 i 27..

  Jezus powiedział o Pawle, że jest tylko 'naczyniem wybranym' i jako naczynie został użyty do tego celu. Mówienie o Pawle jako o kimś ważnym, dzięki któremu stało się to czy tamto to odbieranie Bogu i Chrystusowi należnej chwały.

  Podobnie dzieje się wśród religijnych przywódców, którzy przypisują sobie dziś np. nieomylność czy władzę nad innymi.
 • @puuuq 23:17:16
  Kontynuując myśl Naftalego, że było to dzieło Boże, a ap. Paweł na samym jego początku nie brał w nim udziału, dodam, że rozpoczęło się w Dniu Pięćdziesiątnicy, a apostoł Piotr w tym dniu przywołał na pamięć proroctwo Joela słowami:

  - "... właśnie to zostało powiedziane przez proroka Joela: "'A w dniach ostatnich - mówi Bóg - wyleję mego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie oraz wasze córki będą prorokować i wasi młodzieńcy będą mieć wizje, a waszym starcom śnić się będą sny;  i nawet na moich niewolników oraz na moje niewolnice wyleję w owych dniach mego ducha i będą prorokować. I dam prorocze cuda na niebie w górze oraz znaki na ziemi nisko - krew i ogień, i dymny opar; słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie wielki i wspaniały dzień Jehowy.  A każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony'" (Dzieje Ap. 2:16-21).

  Gdzie te OSOBY (nie ap. Paweł), do których przemówił ap. Piotr, zaniosły dobrą nowinę?
  A skąd one pochodziły?

  - "Partowie i Medowie, i Elamici oraz mieszkańcy Mezopotamii i Judei, i Kapadocji, Pontu i okręgu Azji,  i Frygii, i Pamfilii, Egiptu i stron Libii, leżącej koło Cyreny, oraz przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici,  Kreteńczycy i Arabowie ..." (Dzieje Ap. 2:9-11).

  Z powyższego widać, że stwierdzenia typu "gdyby nie Paweł , to ta nowa religia nie wyszłaby poza obszar Palestyny" jest nieprawdziwe.

  Pięknie uchwycił taką sytuację Jezus, który do faryzeuszy - gdy uczniowie wychwalali Boga - rzekł:

  - "... Mówię wam: Gdyby ci milczeli, kamienie by wołały" (Łukasza 19:40).
 • @Ben Nechar 18:53:22, Naftali
  Dziękuję za wasze wyjaśnienia.
  To co pisze puuug, odbieram jako przejaw zagubienia. Przeciwstawianie Pawła dobrej nowinie, rozumianej jako całość nauczania Jezusa, to moim zdaniem, nieporozumienie.

  /Pięknie uchwycił taką sytuację Jezus, który do faryzeuszy - gdy uczniowie wychwalali Boga - rzekł:

  - "... Mówię wam: Gdyby ci milczeli, kamienie by wołały" (Łukasza 19:40)./

  Właśnie.

  "14 I ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec"
  (Mt 24:14)
 • @roux 19:46:30
  Co tematu notki, najwyraźniej nie da się odpowiedzieć twierdząco na pytanie postawione w tytule.
 • @roux 19:46:30
  Jak tylko mam czas, to polecam się :-)
 • @Ben Nechar 15:11:24
  przekaz krytyczny to tylko to ,że ktoś powołuje się na to co usłyszał od innych , bez próby własnej oceny . Przeprszam ,że dopiero teraz daję znać ale bym poza siecią .
 • @Naftali 15:46:08
  nie czerpię z żadnego żródła bo nie ma nawet takiej potrzeby , wy tu ciągle powołujecie się na stary testament, który Józef Flawiusz przypisał dziejom Izraela i nic poza tym , ciągle mówicie o miłości do Boga , a o człowieku zapominacie , a przecież jedynie kochając człowieka macie szansę na poznanie samego Boga , jeśli ktoś tego nie rozumie , to niech lepiej zaniecha prób objaśniania sensu religii
 • @puuuq 22:09:26
  W takim razie, od kogo usłyszał Łukasz o sprawach, o których nie wiedział ap. Paweł?
 • @Ben Nechar 23:52:57
  Jest raczej pewne,że Łukasz zetknął się już z ewangelią Marka , miał tym samym bazę dla swojej
 • @puuuq 10:28:56
  A skąd ta pewność?
  Nie bardziej logiczne i prawdopodobne jest że był naocznym świadkiem tamtych wydarzeń?
  To jest potwierdzone w słowach i plagiatem sprwozdanie łukasza nie jest.
 • @puuuq 22:22:56
  Nie rozmawiamy tylko o tz Starym Testamencie.
  Jezus zawsze mówił i powoływał się na Pismo.
  Apostołowie i pierwsi uczniowie nic nie mówili o podziale na części.
  Podział jest inny dotyczy Pism prorockich przed Chrystusem i życia oraz służby Jezusa - to cztery Ewangelie oraz poczatki głoszenia i czynienia uczniów, zakładania Zborów - to dzieje i listy. Na końcu mamy Ks. Objawienia, która w wizjach pokazuje nam spełnienie proroctw zapisanych w pozostałych częsciach Pism począwszy od Ks. Rodzaju gdzie jest zapisane najważniejsze proroctwo.

  Na czym polega w/g ciebie milość do człowieka?
  Czy Jezus nie pozostawił wzoru jak możemy te miłość okazać w najlepszy z możliwych sposobów?
  Powiedział:
  "A Jezus podszedł i powiedział do nich, mówiąc: „Dano mi wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i ducha świętego,  ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy”
  Mateusza 28: 18-20.

  W jakim celu Jezus zostawił ten nakaz swoim wiernym uczniom?
  Chciał aby jak najwięcej ludzi poznało wolę Boga.
  Dlaczego?
  Aby mogli w przyszłości osiągnąć życie wieczne.
  Czyż to nie najwieksza miłość ocalić jakiemuś człowiekowi życie?
  I wcale do tego nie trzeba być bohaterem.
 • @Naftali 00:30:17
  na czym polega miłość do człowieka ? to chyba jest jasne , wystarczy zachować jak najwięcej zalet czyli uczciwość, pokora, gotowość pomocy innym , to są takie cechy ,które łatwo dostrzec i jeśli są autentyczne ( bo przecież ktoś może udawać) to już nic więcej ci nie potrzeba , nie masz wrogów i sam nim dla nikogo nie jesteś
 • @puuuq 13:28:26
  Masz wiele racji w tym co piszesz. Przeczytaj zatem poniższą relację:

   "Znasz przykazania: ‚Nie cudzołóż; nie morduj; nie kradnij; nie składaj fałszywego świadectwa; szanuj swego ojca i matkę’”. 21 Wtedy on rzekł: „Tego wszystkiego przestrzegałem od samej młodości”. 22 Usłyszawszy to, Jezus mu powiedział: „Brakuje ci jeszcze jednego: Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj biednym, a będziesz miał skarb w niebiosach; i chodź, bądź moim naśladowcą”. 23 Gdy on to usłyszał, głęboko się zasmucił, był bowiem bardzo bogaty." Łukasza 18:20-23.

  //Jest wielu ludzi uczciwych i zawsze postępujących według Bożych zasad. Nie twierdzę, że Ty do nich nie należysz. Piszesz:
  na czym polega miłość do człowieka ? to chyba jest jasne , wystarczy zachować jak najwięcej zalet czyli uczciwość, pokora, gotowość pomocy innym , to są takie cechy ,które łatwo dostrzec i jeśli są autentyczne ( bo przecież ktoś może udawać) to już nic więcej ci nie potrzeba (...)///

  Zwróć jednak uwagę na słowa Jezusa: "chodź, bądź moim naśladowcą".
  Te słowa wiele mówią.
 • @Naftali 15:41:05
  naśladować Jezusa nie znaczy grać rolę jakiegoś apostoła tylko przyjęcie postawy zgodnej z Jego przesłaniem , jeśli ktoś zachowa te rady może śmiało powiedzieć ,że jest Jego naśladowcą
 • @puuuq 22:16:01
  Zgodzi się Pan, żeby przyjąć postawę zgodną z przesłaniem Jezusa, to należy to przesłanie najpierw poznać.
  Nawiązując do tematu notki powiem, że papieże i ich nauczanie nie mają nic wspólnego z nauczaniem Jezusa.
  I myślę, że nikt nie zaprzeczy.
 • @roux 22:24:53
  nawet gdyby tak było , t zn postawa papieży mogłaby budzić jakieś zastrzeżenia , to wcale nie znaczy by ich potępiać , od tego są lepsi od nas , my tu mamy do załatwienia nasze sprawy ,każdy z osobna i za to nas też rozliczą
 • @puuuq 23:19:05
  A do kogo skierowane są słowa z Księgi Objawienia, do papieża czy do każdego z nas?

  4) Wtedy usłyszałem inny głos wołający z nieba: Ludu mój, opuść tę [Nierządnicę], byś nie miał udziału w jej grzechach i nie musiał być dotknięty żadną z tych plag, które ją czekają. (5) Jej grzechy narosły bowiem aż do nieba i nie zapomniał Bóg o jej występkach. (Ap 18:4-5 BWP)
 • @roux 07:23:00
  łatwo przypisać komuś winę w oparciu o teksty pozwalające na dowolną interpretację ale dobra , nawet gdyby tak było , gdyby to KK był tą nierządnicą , to w takim razie cały ten plan Boży z misją Jezusa byłby niewypałem ,cała historia chrześcijaństwa nie miałaby sensu , bo w tej sytuacji niewielu zostałoby do zbawienia , a może nawet nikt poza pionierami znającymi osobiście Jezusa no i tymi co od niedawna wiedzą wszystko lepiej , doznali nie wiadomo czemu jakiejś szczególnej łaski
 • @puuuq 11:00:31
  Dobre pytania, powiedziałbym, że zasadnicze.
  Odpowiedź jest w Piśmie Świętym.

  (17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. (18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. (19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. (20) Tak więc po owocach poznacie ich. (21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

  (Ew. Mateusza 7:17-23, Biblia Warszawska)

  (4) Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. (5) Albowiem każdy własny ciężar poniesie. (Gal 6:4-5 BW)

  7) Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. (Gal 6:7 BW)
 • @puuuq 10:28:56
  Także nie zauważyłem - podobnie jak Ty - dlatego dopiero teraz odpisuję. Przepraszam.

  A dlaczego nie wziąłeś pod uwagę, że:

  - "Całe Pismo jest natchnione przez Boga ..." (2 Tymoteusza 3:16).

  Czym jest natchnione "CAŁE Pismo ... przez Boga", a nie tylko jego fragment?
  -----

  82 szczegóły w Ewangelii, którą napisał Łukasz nie pojawiają się w żadnej z trzech pozostałych.
  Np. narodziny Jana Chrzciciela, przyjście na świat i wczesne dzieciństwo Jezusa, cudowny połów ryb (Łukasza 5:4-10), przypowieści: o miłosiernym Samarytaninie, zagubionej drachmie, synu marnotrawnym, bogaczu i Łazarzu.

  Najwidoczniej dowiedział się tego wszystkiego od WIELU osób, skoro jakieś 40% informacji w Ewangelii, którą napisał nie ma w pozostałych.

  Niemniej warto pamiętać, że "... proroctwo nigdy nie zostało przyniesione z woli człowieka, lecz ludzie mówili od Boga, uniesieni duchem świętym" (2 Piotra 1:21).

  I to właśnie tym duchem posłużył się Bóg, by WSZYSTKO, co jest zapisane w Jego Słowie, a nie słowie jakiegoś z pisarzy biblijnych, było zgodne z Jego (Bożą) wolą i nie przekręcone na zasadzie "głuchego telefonu", czy też zasłyszane jako plotka i nieprawdziwe (2 Tymoteusza 3:16; 2 Piotra 1:19-21; Jana 14:26).
 • @Ben Nechar 09:23:16
  jeśli uważasz ,że całość pozostawionych nam świętych pism nie podlega najmniejszej weryfikacji , to nic mi do tego , to jest Twój wybór , dla mnie ważniejsza jest postawa wobec ludzi i nie tylko ,bo do każdej istoty żywej, bo jeśli nie zachowasz szacunku, życzliwości , zawsze dobrych chęci , jednym słowem miłości do ludzi , to na nie wiele zda się biblijna wiedza i deklaracja ,że kochasz Pana Boga. Czy człowiek głuchy i ślepy może być zbawiony?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY

 • posty: 73 komentarze: 2079
 • Iza
  posty: 330 komentarze: 3366