Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
285 postów 5621 komentarzy

come nembo

roux - come nembo che fugge col vento

Czy KK zdradził „wyklętych”?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

„Kościół katolicki,(...), zwalczać będzie również zbrodniczą działalność band podziemia”

 POROZUMIENIE ZAWARTE MIĘDZY PRZEDSTAWICIELAMI RZĄDU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I EPISKOPATU POLSKI

14 kwietnia 1950 roku, Kraków
 
W celu zapewnienia Narodowi, Polsce Ludowej i jej obywatelom najlepszych warunków rozwoju oraz możności wszechstronnej i spokojnej pracy — Rząd Rzeczypospolitej, który stoi na stanowisku poszanowania wolności religijnej oraz Episkopat Polski, mający na względzie dobro Kościoła i współczesną polską rację stanu — regulują swe stosunki w sposób następujący:
1. Episkopat wezwie duchowieństwo, aby w pracy duszpasterskiej zgodnie z nauką Kościoła nauczało wiernych poszanowania prawa i władzy państwowej.
2. Episkopat wezwie duchowieństwo, aby w swej działalności duszpasterskiej nawoływało wiernych do wzmożonej pracy nad odbudową kraju i nad podniesieniem dobrobytu Narodu.
3. Episkopat Polski stwierdza, że zarówno prawa ekonomiczne, historyczne, kulturalne, religijne, jak i sprawiedliwość dziejowa wymagają, aby Ziemie Odzyskane na zawsze należały do Polski. Wychodząc z założenia, że Ziemie Odzyskane stanowią nieodłączną część Rzeczypospolitej, Episkopat zwróci się z prośbą do Stolicy Apostolskiej, aby administracje kościelne, korzystające z prawa biskupstw rezydencjalnych, były zamienione na stałe ordynariaty biskupie.
4. Episkopat w granicach sobie dostępnych będzie się przeciwstawiał wrogiej Polsce działalności, a zwłaszcza antypolskim i rewizjonistycznym wystąpieniom części kleru niemieckiego.
5. Zasada, że Papież jest miarodajnym i najwyższym autorytetem Kościoła, odnosi się do spraw wiary, moralności oraz jurysdykcji kościelnej, w innych natomiast sprawach Episkopatu kieruje się polską racją stanu.
6. Wychodząc z założenia, że misja Kościoła może być realizowana w różnych ustrojach społeczno-gospodarczych, ustanowionych przez władzę świecką, Episkopat wyjaśni duchowieństwu, aby nie przeciwstawiało się rozbudowie spółdzielczości na wsi, ponieważ wszelka spółdzielczość w istocie swej jest oparta na etycznym założeniu natury ludzkiej, dążącej do dobrowolnej solidarności społecznej, mającej na celu dobro ogółu.
7. Kościół — zgodnie ze swymi zasadami — potępiając wszelkie wystąpienia antypaństwowe będzie przeciwstawiał się zwłaszcza nadużywaniu uczuć religijnych w celach antypaństwowych.
8. Kościół katolicki, potępiając zgodnie ze swymi założeniami każdą zbrodnię, zwalczać będzie również zbrodniczą działalność band podziemia oraz będzie piętnował i karał konsekwencjami kanonicznymi duchownych, winnych udziału w jakiejkolwiek akcji podziemnej i antypaństwowej.
9. Episkopat, zgodnie z nauką Kościoła, będzie popierał wszelkie wysiłki zmierzające do utrwalenia pokoju i będzie się sprzeciwiał, w zakresie swych możliwości, wszelkim dążeniom do wywołania wojny.
10. Nauka religii w szkołach.
a) Rząd nie zamierza ograniczyć obecnego stanu nauczania religii w szkołach; programy nauczania religii będą opracowane przez władze szkolne wspólnie z przedstawicielami Episkopatu; szkoły będą zaopatrzone w odpowiednie podręczniki; nauczyciele religii świeccy i duchowni będą traktowani na równi z nauczycielami innych przedmiotów; wizytatorów nauczania religii władze szkolne będą powoływały w porozumieniu z Episkopatem.
b) Władze nie będą stawiały przeszkód uczniom w braniu udziału w praktykach religijnych poza szkołą.
Aneks. W niedzielę i święta oraz na początku i na końcu roku szkolnego będzie odprawiana dla uczniów Msza święta; zgłaszającym się uczniom do rekolekcji i Komunii św. władze szkolne zapewnią — w okresie wielkopostnym lub wielkanocnym — trzy dni wolne od zajęć szkolnych; władze szkolne ustalą godziny dla młodzieży szkolnej zgłaszającej się do bierzmowania w czasie wizytacji biskupiej; władze szkolne nie będą stawiały przeszkód w odmawianiu modlitwy" przed lekcjami i po lekcjach tym uczniom, którzy sobie tego życzą.
c) Istniejące dotychczas szkoły o charakterze katolickim będą zachowane,
natomiast Rząd będzie przestrzegać, aby te lojalnie wykonywały zarządzenia i wypełniały program ustalony przez władze państwowe.
d) Szkoły prowadzone przez Kościół katolicki będą mogły korzystać z praw szkół państwowych na ogólnych zasadach, określonych przez odpowiednie ustawy i zarządzenia władz szkolnych. W razie tworzenia lub przekształcenia szkoły zwykłej na szkołę bez nauki religii, rodzice katoliccy, którzy będą sobie tego życzyli, będą mieli prawo i możność posyłania dzieci do szkól z nauczaniem religii.
11. Katolicki Uniwersytet Lubelski będzie mógł funkcjonować w obecnym zakresie.
12. Stowarzyszenia katolickie będą korzystały z dotychczasowych praw po zadość uczynieniu wymogom przewidzianym w dekrecie o stowarzyszeniach. Te same za sady dotyczą sodalicji mariańskich.
13. Kościół będzie miał prawo i możność prowadzić w ramach obowiązujących przepisów akcję charytatywną, dobroczynną i katechetyczną.
14. Prasa katolicka i wydawnictwa katolickie będą korzystały z uprawnień określonych przez odpowiednie ustawy i zarządzenia władz na równi z innymi wydawnictwami.
15. Kult publiczny, tradycyjne pielgrzymki i procesje nie będą napotykały na przeszkody. Obchody te dla zachowania porządku będą uzgadniane przez władze kościelne z władzami administracyjnymi.
16. Duszpasterstwo wojskowe będzie uregulowane specjalnym statutem, opracowanym przez władze wojskowe w porozumieniu z przedstawicielami Episkopatu.
17. W więzieniach karnych opiekę religijną będą sprawowali kapelani powołani przez odpowiednie władze na wniosek biskupa ordynariusza.
Aneks. W niedzielę i święta będzie miała miejsce Msza święta, kazanie, spowiedź i Komunia święta.
18. W szpitalach państwowych i samorządowych opiekę religijną nad chorymi, którzy sobie tego życzą, będą wykonywali kapelani szpitalni, wynagradzani w drodze specjalnych umów.
Aneks. Zostanie powołana odpowiednia liczba kapelanów zabezpieczających potrzeby chorych; kapelan będzie miał zarezerwowaną dyżurkę; kapelan będzie miał możność odwiedzania chorych.
19. Zakony i zgromadzenia zakonne, w zakresie swego powołania i obowiązujących ustaw, będą miały całkowitą swobodę działalności.
Protokół wspólnej komisji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Episkopatu Polski w związku z zawartym porozumieniem
l. Wobec uzgodnienia stanowiska przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Episkopatu Polski w sprawie działalności Caritas i w celu normalizacji stosunków między Państwem a Kościołem, organizacja kościelna Caritas przekształca się w Zrzeszenie Katolików dla niesienia pomocy biednym i potrzebującym. Zrzeszenie przez swą działalność na oddziałach odpowiadających podziałowi administracyjno-terytorialnemu kraju. Episkopat - w myśl założeń charytatywnych Zrzeszenia - umożliwi, zgodnie z zasadami oraz praktyką Kościoła katolickiego, działalność duchownym pragnącym pracować w tym Zrzeszeniu.
Aneks. W sprawie własności nieruchomości kościelnych użytkowanych przez Caritas, Rząd rozważy możliwość załatwienia wynikłych strat w drodze kompensaty z Funduszu kościelnego lub w drodze postanowienia prawa własności Kościołowi, z zabezpieczeniem użytkowania Zrzeszeniu Caritas.
2. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej realizując ustawę "o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki" w ramach art. 2, p. 3 i art. 7, p. l ustawy, rozważy potrzeby biskupów i instytucji kościelnych celem uwzględnienia tych potrzeb i przyjścia im z pomocą.
a) Ordynariuszom będą pozostawione ogrody i "gospodarstwa rolne do 50 ha wraz z inwentarzem.
b) również seminarium duchownym będą pozostawione ogrody i gospodarstwa rolne do 50 ha wraz z inwentarzem,
c) gospodarstwa domowe do 5 ha, związane bezpośrednio z terenem domów zgromadzeń zakonnych oraz inwentarz martwy i żywy wykorzystywany w tym gospodarstwie, jak również budynki gospodarcze, znajdujące się na tej ziemi, nie będą przejęte przez Państwo.
Fundusz kościelny będzie przekazywał odpowiednie sumy do dyspozycji ordynariuszów diecezji.
Realizując ustawę o służbie wojskowej, władze wojskowe będą stosowały odroczenia dla alumnów seminariów duchownych w celu umożliwienia im ukończenia studiów, zaś księża po wyświęceniu i zakonnicy po złożeniu ślubów nie będą powoływani do czynnej służby wojskowej, lecz będą przeznaczeni do rezerwy z zakwalifikowaniem do służby pomocniczej.
Min. Administracji Publicznej - Władysław Wolski
Wiceminister Obrony Narodowej - Edward Ochab
Poseł na Sejm Ustawodawczy- Franciszek Mazur
Sekretarz Episkopatu ks. bp Z. Choromański
Ordynariusz Diecezji Płockiej - ks. bp T. Zakrzewski
Ordynariusz Diecezji Łódzkiej - ks. bp Michał Klepacz

KOMENTARZE

 • tak, zdradził
  w odróżnieniu od zawsze wiernych jehowitów i innych
 • czy roux zdradził jehowitów poświęcając więcej uwagi Kościołowi niż organizacji ?
 • @MacGregor 11:16:13 witam
  A jeśli nie zdradził lecz uznał ich za bandytów? Aktualna polityka historyczna powstała całkiem niedawno.
  Nie można zapomnieć, że KK widział co się dzieje.
  Pozdrawiam
 • @laluś 11:48:46 witam
  @roux nikogo nie zdradził, i nie zamierza
  Pozdrawiam
 • Wyklęci w PRLu pełnili identyczną rolę jak islamiści w Syrii.
  Mieli tych samych sponsorów, ideologów .. i te same zadania oraz takie same metody ...terroryzm czyli zastraszanie ludności poprzez mordowanie tych którzy po wojnie chcieli odbudować Polskę, zlikwidować przedwojenny analfabetyzm, zlikwidować przedwojenną oligarchię ziemską i oddać ziemię narodowy Polskiemu, zlikwidować przedwojenną oligarchię miejską i oddać miasta, fabryki.. Narodowi Polskiemu.

  "Wyklęci" to terroryści tamtych czasów tacy sami jak dzisiaj Islamiści w Syrii.
  Zachód chętnie wykorzystuje lokalnych terrorystów dla swoich celów.
  przykłady... islamiści w Czeczeni. Jugosławii, Kosowie, Libii, Syrii...,
  banderowcy na Ukrainie, fundamentaliści katoliccy w Chorwacji, w Polsce (solidaruchy)...

  Jak widać zachód lubi wykorzystywać technikę terroryzmu .. dla zastraszanie całych Narodów.
 • @Oscar jest ŻYdMskim CON ARTIST (GWIAZDOREM - communistą).
  .

  http://bordo.al/wp-content/uploads/2018/03/oscar_2016_nominees-1280x600.jpg
  https://cdn1.thr.com/sites/default/files/imagecache/landscape_928x523/2014/12/oscars_best_picture_curse_illo.jpg
  http://holmesplace.de/_public/files/a/f/af9aac_MARCH_banner_05.jpg_960x400_c_.jpg
  https://static.webshopapp.com/shops/065337/files/060213462/a1-oscar-blond.jpg
  http://g1.delphi.lv/images/pix/520x315/uH-s8y2bMRk/oskara-balva-oscar-49706639.jpg


  .
 • @Krystyna Trzcińska 15:14:38
  komuna (żydowska) = komunizm(żydowski) = komunia (chrześcijańska czyli post żydowska) = (po polsku) wspólnota .. oczywiście żydowska.

  Jak widać obracamy się ciągle w tym samym żydowskim plemiennym świecie.

  Teraz będzie łatwiej zrozumień rodzinne (w sensie ideologicznym) powinowactwa między żydowską komuną , żydowskim komunizmem, żydowską komunią... czyli po polsku wspólnotą żydowską.

  Jak widać wszystko co kochasz i czego nienawidzisz to wszystko jedna wielka żydowska rodzina... której częścią stałaś się sama za sprawą uczestnictwa o tej żydowskiej komunii.

  Tak "naród wybrany" od pokoleń robi w konia takich gojów jak ty i tobie podobnych.
  Czym goj za młodu nasiąknie tym na starość trąci.

  Ja to zrozumiałem już za młodu... ty i tobie podobni, nie
 • @MacGregor 11:16:13
  Zawsze blyszczal Pan niepospolita erudycja i blyskotliwym poczuciem humoru.A tu Zoonk!Nie ma kogos takiego jak "Jehowici" zwlaszcza z malej litery.Jako szczeremu niewatpliwie katolikowi radze zapoznac sie z brzmieniem imienia Jezus i co ono oznacza.
 • w trabe nalezy dac mocno by wydala dzwiek
  A moze bys oswiecil co niektorych jakie szykany spadly na S.J. W tamtych czasach za odmowe stania sie narzedziem wladz w rozbijaniu K.K.
 • @Herkules 18:02:59 witam
  Grzegorz zorientował się, że w notce nie tylko chodzi o jakiś "wyklętych" i zdradzenie ich przez KK.
  Ważniejsze jest wykazanie istnienia "polityki historycznej" a niejako przy okazji z cytowanego dokumentu wynika jakich to "prześladowań" doznawał KK od stalinowskich komunistów.

  Pozdrawiam
 • @Herkules 18:08:07 proszę bardzo:
  W lutym 1946 roku przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi usiłował nakłonić Świadków do współpracy przeciw Kościołowi katolickiemu, ale spotkał się z odmową. Kiedy po czterech miesiącach w Biurze ponownie zjawił się funkcjonariusz tajnej policji, również tym razem domagał się od braci pójścia na kompromis, za co obiecał udostępnianie im najlepszych sal na zebrania. Ostrzegł jednak, że w razie odrzucenia jego propozycji muszą się liczyć z przykrymi następstwami. „Nikt nie zdoła nas powstrzymać” — zagroził na odchodnym.
  [Spełnienie gróźb to temat na osobną notkę]

  Duchowni wpajali swym wiernym fanatyczną nietolerancję wobec wszystkiego, co niekatolickie. Będąc przedstawicielami religii dominującej w Polsce, często kłamstwami podburzali tłumy młodzieży szkolnej i dorosłych, aby sprowokować akty przemocy.
  Podczas zgromadzenia okręgowego, które latem 1948 roku odbyło się w Lublinie, księża ogłosili w tym mieście, że Świadkowie Jehowy z całej Polski przybyli z zamiarem zniszczenia tam świątyń katolickich; wezwano zatem wiernych do obrony kościołów i miasta. Ciżba podburzonych fanatyków religijnych natarła na uczestników kongresu. Bezpieczeństwa ich bronili uzbrojeni milicjanci, którzy pakowali co agresywniejszych prowodyrów na ciężarówki, wywozili do 30 kilometrów za miasto, z dala od uczęszczanych szlaków komunikacyjnych, i puszczali wolno.

  Rocznik SJ

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

ULUBIENI AUTORZY