Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
317 postów 6151 komentarzy

come nembo

roux - come nembo che fugge col vento

Czy kult „Wyklętych” jest antypolski?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jeśli się zauważy, kto i w jaki sposób ten kult propaguje, to wątpliwości znikną

 Biskup Wiesław Śmigiel:

 
„Polska niepodległa i szczęśliwa to było pragnienie tych, których określamy mianem Żołnierzy Wyklętych, Niezłomnych ..Żołnierze Niezłomni podjęli nierówną walkę z sowieckim reżimem wierząc, że dzięki wsparciu z nieba odniosą zwycięstwo. - Żołnierze Niezłomni byli niczym biblijny Dawid, który staje przed ogromnym Goliatem, ale liczyli na cud”
deon.pl
 
Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS)
 
„Po 1945 najlepsi szli do lasu lub zostawali w konspiracji. Dzisiejsze szmaciarstwo kwestionuje ich odwagę, bo chce wykoślawić naszą historię. Ale wolni będziemy tylko wtedy, gdy zachowamy wierną pamięć”
Twitter
 
Poseł Dominik Tarczyński (PiS)
 
„Walka Żołnierzy Wyklętych była potrzebna i niezbędna, bo to dzięki ich ofierze życia mamy wolną Polskę.”  
Fronda.pl
 
Polityka historyczna polega na interpretacji faktów w taki sposób, żeby uzyskać efekt odpowiadający przyjętym założeniom. Z powyżej cytowanych wypowiedzi, ktoś nie znający historii mógłby wywnioskować, że w 1939 roku, pod wodzą marsjanina Adolfa Hitlera,  na Polskę napadło marsjańskie plemię nazistów, które po przegranej wojnie zniknęło bez śladu, a okres od 1945 do 1989 roku, to w historii Polski czarna dziura. Zaś teraz jest prawdziwa wolność.
A jeśli ktoś do takiej narracji nie jest przekonany, to znaczy, że jest potomkiem stalinowskich oprawców.
 
W Milówce  w nocy z 1 na 2 marca oblano czerwoną farbą pomnik żołnierzy NSZ „Sztubaka”. Zdarzenie skomentował prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Jarosław Szarek:
 
To jest działanie wyjątkowo haniebne, tym bardziej, jeśli spojrzymy na życiorys tego człowieka. To był jeden z żołnierzy podległych wraz ze swoim oddziałem kapitanowi Henrykowi Flame "Bartkowi". On sprzeciwił się swojemu dowódcy, żeby udać się na Zachód.
"Być może akty wandalizmu biorą się stąd, że ci, którzy nie chcą uznać miejsca Żołnierzy Wyklętych w głównym nurcie zmagań o niepodległość, wiedzą, że tę walkę o pamięć przegrali. Badania wśród młodzieży wskazują, że dla 86 proc.ludzimiędzy 18. a 22. rokiem życia Żołnierze Wyklęci są bohaterami. -Być może to jest wściekłość, być może bezsilność”
Dziennik.pl
 
W celu właściwej edukacji młodzieży organizuje się marsze pamięci. Najbardziej znaczący jest bez wątpienia marsz w Hajnówce na Podlasiu, organizowany przez p. Barbarę Poleszuk (lat 26, skazaną na cztery miesiące więzienia za czynną napaść na policjanta na służbie).

 
Dlaczego akurat marsz w Hajnówce jest  znaczący?
Otóż w gminie wiejskiej Hajnówka 65% ludności jest narodowości białoruskiej a religią dominującą jest prawosławie, zaś, szczególnie przez uczestników marszu uhonorowany Romuald Rajs ps. „Bury”, dał w tamtych okolicach przykład niezwykłego bohaterstwa, porównywalnego chyba tylko z dokonaniami Josefa Dirlewangera z marsjańskiej formacji Waffen SS.
 
W dniu 31 stycznia1946 r, we wsi Puchały Stare w powiecie Bielsk Podlaski, oddział Pogotowia Specjalnego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowodzony przez kapitana Romualda Rajsa ps. „Bury” zamordował strzałami w tył głowy 30 prawosławnych furmanów tylko za to, że byli wyznania prawosławnego i nie umieli się przeżegnać po katolicku. Z tego samego powoduw dniu 29.01.1946r. we wsi Zaleszany pozbawiono życia przez zastrzelenie jak i spalenie 16 osób, oraz usiłowano pozbawić życia pozostałych mieszkańców poprzez zamknięcie ich w jednym domu, który został podpalony, w tym samym dniu we wsi Wólka Wygonowska zastrzelono 2 osoby. W dniu 2 lutego 1946r. we wsi Zanie pozbawiono życia przez zastrzelenie, jak i spalenie 24 osoby i spowodowano uszkodzenia ciała wskutek postrzelenia z broni palnej i poparzenia 8 mieszkańców oraz dokonano w tym samym dniu we wsi Szpaki pozbawienia życia przez zastrzelenie lub spalenie 5 osób i spowodowania uszkodzeń ciała w wyniku postrzelenia z broni palnej 4 osób, z których to 2 osoby zmarły ,jak również sprowadzenia pożaru zabudowań tych wsi i wsi Końcowizna. Razem zamordowano 79 osób w tym dzieci i kobiety w ciąży.
Zdaniem IPN działania oddziału „Burego” zmierzały do wyniszczenia części grupy narodowej i religijnej, a zatem należą do zbrodni ludobójstwa, wchodzących do kategorii zbrodni przeciwko ludzkości.
   ipn.gov
 
Zdjęcia: beskidzka24, bielskpodlaskinaszemiasto.pl
 

KOMENTARZE

 • @
  jednopał szybki jak błyskawica ;-)
 • @roux 11:55:15
  I słusznie. Za tytuł się jak najbardziej należy.

  Opisywana sprawa była badana przez IPN:
  https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/9989,Informacja-o-ustaleniach-koncowych-sledztwa-S-2802Zi-w-sprawie-pozbawienia-zycia.html

  i nie daje podstaw do formułowania dwuznacznych sugestii wobec wszystkich żołnierzy niezłomnych.

  Cytuję z orzeczenia IPN:
  "Kierowanie zarzutów przeciwko wszystkim członkom oddziału „Burego” byłoby niezasadne również z uwagi na fakt, że dokonanie zbrodni nie było aprobowane przez część jego podwładnych, a nawet uznawane za złe i niepotrzebne. Z zeznań wynika, iż o ile pozwalały na to okoliczności, to byli oni tylko biernymi uczestnikami wydarzeń i zgodzić się należy ze słowami jednego z żołnierzy 3 Brygady, że: „nie ma na moich rękach niewinnej krwi ludzkiej”. Nie można też pominąć okoliczności, że niektórzy z nich przyczynili się do uratowania życia części mieszkańców Zaleszan, którym pozwolili na ucieczkę z płonącego domu. Bez wątpienia w przypadku wydania rozkazu strzelania do uciekających i dopilnowania jego wykonania niewielu mieszkańcom udałoby się wtedy ujść z życiem".
 • Inny cytat z orzeczenia IPN
  Prezentując powyżej zgromadzone dowody nie sposób nie zauważyć, że części wątków, zdarzeń jak i pewnych okoliczności nie można wyjaśnić i ustalić obiektywnego przebiegu wydarzeń lub przyjąć jednoznacznej wersji. Przyczyną tego stanu rzeczy jest upływ czasu, skutkujący niemożnością przesłuchania świadków lub też zatarcie śladów w pamięci niektórych z nich. Sytuacji nie poprawia analiza dokumentów archiwalnych, gdyż w odniesieniu do niektórych faktów brak ich potwierdzenia w archiwaliach w ogóle lub brak stosownych informacji w takich dokumentach. W przypadku wielu dokumentów, które uzyskano, to zawierają one przekłamania lub nieprawdę. Odnośnie zeznań przesłuchanych w sprawie osób ,to część świadków swoje relacje opiera na tym co słyszała.
  W świetle wszystkich dowodów zgromadzonych w sprawie, w szczególności dokumentów archiwalnych nie można mieć wątpliwości, że to oddział 3 Brygady NZW dowodzonej przez R. Rajsa, „Burego” był uczestnikiem wydarzeń rozpoznawanych w niniejszym śledztwie.
  Dla oceny prawno – karnej tych wydarzeń niezbędne jest podjęcie próby ustalenia motywu lub motywów (pobudek) z jakich działał, czy też działali sprawcy. Przez motyw (pobudkę) winniśmy rozumieć proces myślowy, który wytworzył się w psychice sprawcy, a który determinuje jego działanie. Pozwala to zazwyczaj na określenie celu jaki sprawca zamierzał osiągnąć.
  Należy podkreślić, że motyw, czy motywy działania sprawcy nie muszą być zgodne z rzeczywistością, a jednak może to doprowadzić do podjęcia określonych czynności. Z kolei , bardzo często sprawca może błędnie oceniać okoliczności lub wyciągać z określonych faktów błędne wnioski, a jednak będąc przekonany o ich słuszności decyduje się na realizację zamierzenia. Inaczej mówiąc jego czyny bardzo często determinują pobudki, które są nieprawdziwe, bezzasadne. Odnosząc powyższe rozważania do niniejszej sprawy można przykładowo wskazać, iż uznanie, że mieszkańcy pacyfikowanych wsi byli zaangażowani politycznie po stronie władz komunistycznych, bez względu na to, czy tak było w rzeczywistości, doprowadziło do powstania w psychice członków oddziału usprawiedliwienia swoich działań, jako sposobu niszczenia przeciwników politycznych.
 • Jeszcze jeden cytat
  Znaczną część materiału aktowego śledztwa stanowią dokumenty archiwalne wytworzone przez komunistyczne organy bezpieczeństwa. Nie sposób ani odrzucić, ani też pominąć tych dokumentów archiwalnych w śledztwie, pomimo, iż do części zawartych tam danych należy podejść z dużym krytycyzmem oraz pominąć sformułowania propagandowe służące realizacji określonych celów politycznych. Bez wątpienia zawarte w tych dokumentach informacje, pozwalały na przedstawienie chronologii wydarzeń. Stanowiły też podstawę do przeprowadzenia dalszych czynności śledczych, w szczególności przesłuchań osób występujących w tych dokumentach. Dlatego też w toku śledztwa równoległe były prowadzone działania poszukiwań dowodów wśród zbiorów archiwalnych i pozyskiwania dowodów z osobowych źródeł, które utrwalano poprzez spisanie zeznań świadków.
 • I jeszcze
  /Bury/ Został zatrzymany przez UB w dniu 17.11.1948 r. W dniu 13.12.1948 r. zatrzymano natomiast K. Chmielowskiego. Wymienionym dowódcom NZW ówczesne organy ścigania zarzuciły po kilkanaście różnych czynów, polegających na przynależności do AK i NZW, które to organizacje zamierzały przemocą zmienić ustrój państwowy, jak i dokonywanie zamachów na żołnierzy Wojska Polskiego i sprzymierzonej Armii Czerwonej, funkcjonariuszy milicji, urzędów bezpieczeństwa publicznego, Straży Ochrony Kolei, a nadto nakłanianie do dokonywania przemocą zaboru mienia na szkodę urzędów i osób cywilnych oraz zabójstwa takich osób, jak i posiadanie przez oskarżonych broni. Romualdowi Rajsowi zarzucono również popełnienie dezercji z Ludowego Wojska Polskiego.
  Wyrokiem tego Sądu z dnia 1.10.1949 r. Romuald Rajs, ps „Bury” został skazany na karę śmierci.
  Wśród zarzuconych i przypisanych Romualdowi Rajsowi w wyroku przestępstw były i czyny związane z pacyfikacją wsi oraz zabójstwem furmanów.
  Wyrok skazujący Romualda Rajsa, m in. za opisane powyżej czyny, jak również wyrok wobec Kazimierza Chmielowskiego zostały unieważnione na podstawie przepisów Ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego). Postanowienie w sprawie uznania za nieważne tych wyroków zostało wydane w dniu 15 września 1995 r. przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W uzasadnieniu postanowienia o unieważnieniu wyroków skazujących R. Rajsa i K. Chmielowskiego Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego stwierdził, że wszystkie działania obu skazanych „zmierzały do realizacji celu nadrzędnego, jakim był dla nich niepodległy byt Państwa Polskiego (...) Miały one na celu zapobieżenie represjom wobec bliżej nieokreślonej liczby osób prowadzących walkę o niepodległy byt Państwa Polskiego”. Zdaniem tego Sądu rozkazy wydawane przez R. Rajsa i K. Chmielowskiego zostały określone w uzasadnieniu tego postanowienia, jako „stan wyższej konieczności, który zmusił ich do podjęcia działań nie zawsze jednoznacznych etycznie”.
 • Oczywiście 5*
  Dzień tak zwanych Żołnierzy Wyklętych budzi spore kontrowersje. Nie popisał sał się marszałek Sejmu Terlecki, który napisał na twittwerze –Po 1945 najlepsi szli do lasu lub zostawali w konspiracji. Dzisiejsze szmaciarstwo kwestionuje ich odwagę, bo chce wykoślawić naszą historię. Ale wolni będziemy tylko wtedy, gdy zachowamy wierną pamięć – napisał na Twitterze marszałek Terlecki. Wybitna polska dziennikarka Eliza Michalik napisała, iż Terlecki nie nadaje się, aby być nawet odźwiernym. Publicystka skrytykowała jego knajacki język. To prawda, Terlecki, jak wielu innych polityków PiS nie miałoby w USA szansy zostać radnym, w niewielkich miasteczkach, o poważniejszych funkcjach nie wspominając. Sprawa nie jest czarno-biała. Oczywiście wśród „Wyklętych” byli prawdziwi bohaterowie, o których musimy pamiętać. Byli także pospolici mordercy, zwyczajni bandyci.

  Niestety bardzo często zdarza się, że oddawanie hołdu tak zwanym Wyklętym, to czczenie zwykłych morderców. Swoją drogą sporo dokumentów i relacji dotyczących zbrodni komunistycznych, jak i zbrodni dokonanych przez wyklętych znajdujemy w odtajnionych już dokumentach OSS, poprzedniczki CIA. Pracownicy OSS, w raportach z Warszawy ukazywali proces przejmowania państwa przez komunistów, stwierdzali jednak, że tak zwani partyzanci, to często zwykli bandyci. Polscy historycy jakoś niechętnie sięgają do dokumentów amerykańskich, choć jest tam wiele ciekawych informacji.

  Odnosimy wrażenie, że fałszywy kult tak zwanych żołnierzy wyklętych, budowanie mitów wokół ich historii, w praktyce służy przykryciu działań prawdziwych bohaterów, związanych z Armią Krajową, czy Polskim Państwem Podziemnym.

  http://progressforpoland.org/ofiary-wykletych-pozwa-polske-do-sadu/
 • Świetny artykuł odkłamujący zakłamaną historię..
  Coś takiego jak "polityka historyczna" nie istnieje w naturze.
  Historia to są wydarzenia które miały miejsce i już nic oprócz kłamców nie może tego zmienić.
  Historia jest jedna ...
  Tylko kłamcy mogą faktami historycznymi manipulować.
  "Polityka historyczna" to nic innego jak manipulowanie historią czyli gwałt na historii, okłamywanie przyszłych pokoleń.
  Okłamywanie Narodu to zbrodnia to wrogie działanie.
  Jak widać każda "polityka historyczna" jest zbrodnią przeciw Narodowi.

  Taki IPN czy politycy, media, dziennikarze autorzy podręczników szkolnych i pewnie też nauczyciele historii to wszystko zbrodniarze działający na niekorzyść Narodu.
  Za uprawianie "polityki historycznej" należy dyskwalifikować kłamców i zakazać reprezentowania Państwa Polskiego na każdym poziomie dożywotnio.
  Kłamcy nie powinni kształtować wiedzy nowych pokoleń Polaków.

  Można się spierać i interpretację ale spór polega na dyskusji ludzi o różnych interpretacjach historycznych faktów.
  W Polskiej TV takie "dyskusje" są prowadzone przez ludzi prezentujących tylko jeden punkt widzenia.
  O IPN i politykach nie warto nawet wspominać .. to zgroza... Gebbels mógłby się od nich uczyć.
 • @Rebeliantka 12:16:31
  Naciągane do absurdu i jest na to dowód...
  "
  "Kierowanie zarzutów przeciwko wszystkim członkom oddziału „Burego” byłoby niezasadne również z uwagi na fakt, że dokonanie zbrodni nie było aprobowane przez część jego podwładnych, a nawet uznawane za złe i niepotrzebne. Z zeznań wynika, iż o ile pozwalały na to okoliczności, to byli oni tylko biernymi uczestnikami wydarzeń...
  "

  W sprawach dotyczących zarzutów wobec strony przeciwnej czyli SB, milicji, wojska Polskiego czy innych przedstawicieli Państwa Polskiego
  w IPN obowiązuje zasada odpowiedzialności zbiorowej...
  dla tej strony konfliktu IPN ma całkiem inne kryteria oceny...

  To pokazuje że IPN to żadni historycy to organizacja przestępcza której zadaniem jest zakłamywanie historii.
  Bo zakłamywanie historii to okłamywanie Narodu a okłamywanie Narodu to zbrodnia przeciw Narodowi.
 • @Rebeliantka 12:16:31 witam,
  Zeznanie naocznego świadka:
  „Żołnierze okrążyli dom, w którym my wszyscy byli zebrani. Jeden koło drugiego stał z karabinem, a drzwi do nas były zapieczętowane. Potem przychodzi żołnierz i pyta: «Gdzie sołtys?». Nie ma. No to mówią: «Piotr, syn sołtysa proszę wyjść». A ten dzieciak szesnastoletni biedny – Boże kochany – jak on płakał. Żołnierza całował po dłoniach. Krzyczał: «Nie pójdę!». Wyszedł on i jego zaraz przy tych krzyżach na drodze zastrzelili. I jeszcze z nim jednego człowieka z sąsiedniej wsi zabili. Z Suchowolców przyszedł i dowód miał nie taki jak trzeba. Bo innych to normalnie do wsi wpuszczali. Ale wypuszczać nikogo."

  https://oko.press/bury-wyjechal-gorke-dal-znac-zeby-nas-wszystkich-wystrzelali-opowiesc-pani-klaudii-o-zbrodni-zolnierzy-wykletych/
 • @Rebeliantka 12:24:04
  /„stan wyższej konieczności, który zmusił ich do podjęcia działań nie zawsze jednoznacznych etycznie”/

  "Najpierw pytali, czy to prawosławny czy katolik. I zatrzymali tylko prawosławnych. Katolików odesłali. Myśleli, że może jeszcze ich puszczą. Zabiorą dobre wozy i konie i puszczą. Ale nie. Zawieźli ich już za wieś w jamę powojenną, w las koło Puchał. I zamordowali”.

  Ze wsi Zaleszany zginęło 16 osób. Ich ciała żołnierze przysypali gruzami i obłożyli gałęziami w lasku koło Puchał Starych. Pani Walentyna wspominała przeraźliwy smród rozkładających się ciał, który wiosną przypomniał ocalałym mieszkańcom o zbrodni. „Psy rozciągały te ciała. Ludzie z wioski chodzili i to zasypywali”.
  https://oko.press/pytala-burego-powiedz-mi-gdzies-zamordowal-meza-fotoreportaz-oko-press-hajnowki/
 • @reflexión 12:52:32 witam
  /Dzień tak zwanych Żołnierzy Wyklętych budzi spore kontrowersje./

  Delikatnie to ująłeś.
  Niemcy potrafili odciąć się od zbrodniarza wojennego

  10 lipca 2014 parlamentarzyści Szlezwika-Holsztynu w przyjętej jednogłośnie specjalnej uchwale wyrazili ubolewanie, że zbrodniarz wojenny, jakim był Reinefarth, mógł zostać posłem landtagu i poprosili ofiary o wybaczenie[6]. Kilka tygodni wcześniej Rada Miasta Westerland podjęła decyzję o odsłonięciu 31 lipca 2014 na budynku ratusza tablicy pamiątkowej poświęconej powstaniu warszawskiemu i zbrodniom popełnionym przez Reinefartha[5][6]. Tablica jest dwujęzyczna, ostatnie zdanie na niej brzmi:

  Zawstydzeni pochylamy się nad ofiarami z nadzieją na pojednanie / Beschämt verneigen wir uns vor den Opfern und hoffen auf Versöhnung

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Heinz_Reinefarth

  Pozdrawiam
 • @roux 18:18:56
  Dokładnie tak samo morduje ISIS w Syrii.
  Pytają o wyznanie i mordują jak nie jest "właściwe".
  Bandyci przeklęci i ISIS to warci siebie zbrodniarze.
  To bardzo dobra analogia.

  Dzisiejsi miłośnicy bandytów przeklętych to również miłośnicy terrorystów
  banderowców(to też terroryści), islamistów ...
  To wszystko jedna skrajna ekstrema używana przez globalną mafię żydowską do terroryzowania narodów.
 • @Oscar 16:44:45 witam
  /Kierowanie zarzutów przeciwko wszystkim członkom oddziału „Burego”/

  To Rajs wydawał rozkazy i o nim jest mowa w notce, to Rajsa wysławiają "środowiska patriotyczne"

  https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/5a/90/5c7c54cfe450c_o,size,933x0,q,70,h,b7373f.jpg
 • Czy jest antypolski?
  Oczywiście że jest antypolski. Jest też na swój sposób genialny albowiem trzeba kunsztu aby do uruchomienia antypolskiej machiny użyć energii najbardziej patriotycznie nastawionej grupy społecznej.Pogratulować! Brawo!
  A choć co sprytniejsi spośród nas już ogarniają bezmiar kłopotów wynikających z rehabilitacji an bloc organizacji onegdaj profilaktycznie obłożonych "anatemą",to jednak pozostała część od teraz do samego końca nie połapie się co jest gran.Wielka szkoda bo nie bedą w stanie docenić finezji i kunsztu intrygi.
  Uważam że ci którzy "wypuszczali dżina z butelki" mieli pełną świadomość tego co robią.Niech ich diabli.(choć akurat oni wierzą we własną wyjątkowość)
 • @Rebeliantka 12:16:31
  /dwuznacznych sugestii wobec wszystkich żołnierzy niezłomnych/

  Pytanie w tytule dotyczy KULTU Wyklętych i celów, którym ten kult służy.
 • @Oscar 16:32:46
  Gebbels to mógłby się uczyć od Ciebie. Co za ohyda.
 • @roux 18:07:29
  No i co chcesz udowodnić przytaczając zeznanie jednego świadka? Powtórzę za IPN:
  "Prezentując powyżej zgromadzone dowody nie sposób nie zauważyć, że części wątków, zdarzeń jak i pewnych okoliczności nie można wyjaśnić i ustalić obiektywnego przebiegu wydarzeń lub przyjąć jednoznacznej wersji. Przyczyną tego stanu rzeczy jest upływ czasu, skutkujący niemożnością przesłuchania świadków lub też zatarcie śladów w pamięci niektórych z nich. Sytuacji nie poprawia analiza dokumentów archiwalnych, gdyż w odniesieniu do niektórych faktów brak ich potwierdzenia w archiwaliach w ogóle lub brak stosownych informacji w takich dokumentach. W przypadku wielu dokumentów, które uzyskano, to zawierają one przekłamania lub nieprawdę. Odnośnie zeznań przesłuchanych w sprawie osób ,to część świadków swoje relacje opiera na tym co słyszała".
 • @roux 18:55:15
  Aha, więc jednak nie o wszystkich niezłomnych jednak chodzi?

  Poza tym, co do samego Burego, w orzeczeniu IPN jest podkreślonych wiele wątpliwości. Jedna z wielu:

  "Natomiast Piotr L zeznał , iż ojciec mu opowiadał, że „Bury” odczytał ludziom rozkaz z którego wynikał, że wszyscy zginiemy za współpracę z bolszewikami.” Po wyjściu na zewnątrz dowódcy , zastępca „Burego” podpalił dom strzelając z rakietnicy w strzechę. Świadek Maria G. zeznała, iż gdy zaczął się palić dach, żołnierz z obstawy spytał dowódcę, co mają robić. Otrzymał wówczas rozkaz „bić po nogach”".
 • @roux 19:45:35
  A jakim celom służy, Twoim zdaniem? Nie odpowiadaj. Znam Twoje idiosynkrazje.
 • @Rebeliantka 20:37:27 odpowiem pytaniem;
  Komu służy umniejszanie win Niemców w II wojnie Światowej?
  Komu służy rusofobia?
 • @Rebeliantka 20:25:35
  Po co tak motać tę bawełnę ? dużo słów a jak wiadomo wszystko co ponad "tak,tak,nie,nie,od złego pochodzi".W tym przypadku od tchórza bo tym właśnie zalatuje IPN-owska " ekspertyza"

  //No i co chcesz udowodnić przytaczając zeznanie jednego świadka? //

  Wszystko.Wszystko może udowodnić zeznania jednego świadka.Czasy takie.Choć nie bez przyczyny już stary Fredro twierdził że "nie brak świadków na tym świecie"
  A jak to było w sprawie Jicchaka Arada głównego obwinianego za wypadki we wsi Koniuchy ? Czyż litewska prokuratura do dziś nie liże ran zaraz po tym jak jej Jad Waszem uświadomił skąd jej nogi wyrastają?
  A z litewskim narodowym bohaterem Jonasem Noreika to niby jak było? trzeba było legionu świadków? ile czasu minęło od wyniesienia go na piedestał do książki napisanej przez jego własną wnuczkę "Mój dziadek był mordercą" (My Lithuanian wartime grandfather was a hero, a collaborator and a murderer )
 • @roux 20:50:00
  Umniejszanie win Niemców służy Niemcom.

  Orzeczenie IPN jest dowodem rzetelności polskiego państwa.

  Porównanie, którego dokonałeś, jest po prostu szalbiercze.

  Eot.
 • @ikulalibal 20:50:52
  Nie motaj. I nie rzucaj się tak z tymi oszukańczymi porównaniami.

  Niedobrze się robi. Eot.
 • @roux 20:50:00
  //Komu służy umniejszanie win Niemców w II wojnie Światowej?//

  Nie ma żadnego "umniejszania win Niemców" jest tylko poszerzanie kręgu winnych.Dodajmy poszerzanie zgodnie z historyczną prawdą.
  Bo czyż prawdą nie jest że :
  państwa :Słowacja,Węgry,Bułgaria,Rumunia (i kilka innych )
  brały czynnego udziału w II WŚ po stronie III Rzeszy?
  A żydzi wykończeni w Odessie i południowej Ukrainie to do kogo mają mieć pretensje ? nie przypadkiem do Rumuni ?
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Masakra_w_Odessie
  A Ukraincy,Łotysze,Estończycy,Litwini,Chorwaci,którzy nie tylko sami (bez lub z minimalnym udziałem Niemców ) wykończyli swoich żydów.to jeszcze stanowili 80% dozorców obozów koncentracyjnych,to co? to też Niemcy?
 • @Rebeliantka 20:57:00
  Konkrety.Konkrety kochaniutka bo na przymiotnikach daleko nie zajedziemy.Na czym polega "oszukaństwo" mojego porównania ?
 • @Rebeliantka 20:53:47 Orzeczenie IPN jest dowodem rzetelności polskiego państwa.
  tutaj fragment orzeczenia IPN:

  "Spośród wszystkich wymienionych powyżej motywów, które determinowały działania „Burego” i części jego podwładnych, czynnikiem łączącym było skierowanie działania przeciwko określonej grupie osób, które łączyła więź oparta na wyznaniu prawosławnym i związanym z tym określaniu przynależności tej grupy osób do narodowości białoruskiej. Reasumując zabójstwa, i usiłowania zabójstwa tych osób należy rozpatrywać jako zmierzające do wyniszczenia części tej grupy narodowej i religijnej, a zatem należące do zbrodni ludobójstwa, wchodzących do kategorii zbrodni przeciwko ludzkości.
  Na podstawie wszystkich dowodów nie może być wątpliwości, że sprawcą kierowniczym - osobą wydającą rozkazy był R. Rajs, „Bury”, a wykonawcami część jego żołnierzy. Wielu z bezpośrednich sprawców poniosło bardzo surowe kary, i to bez względu na to, czy przypisano im udział w zdarzeniach będących przedmiotem tego śledztwa. Część osób skazanych została wymieniona powyżej. Tylko niektórzy potwierdzali udział w pacyfikacji wsi jak Kazimierz Borkowski, ps. „Wróbel” (skazany na karę śmierci i stracony), który stwierdził „...ja osobiście podpalałem niektóre zabudowania pośrodku wsi Zanie. Wówczas z ludności nikogo nie postrzeliłem, gdyż moje zadanie polegało na podpalaniu wsi” "
  https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/9989,Informacja-o-ustaleniach-koncowych-sledztwa-S-2802Zi-w-sprawie-pozbawienia-zycia.html
 • @Rebeliantka 20:25:35
  nie zgadzam się z Panią, ani z autorem..
  Roux z nienawiści do katolicyzmu, pod wojnę religijną podpiął temat, a Pani wierzy w IPN, co to historię chce pisać na nowo..

  Ja widzę to tak; jeśli podczas wojny, sąsiad ukradł mi ostatnią krowę, przez co zmarły mi dzieci i żona z głodu, wstąpiłem do partyzantki i w zemście wybiłem mu rodzinę kilkupokoleniową (całą wieś). Potem okazało się, że to był żyd. Czy to był akt "antysemityzmu", czy tam inna wojna religijna? NIE!!!!! tylko zwykła ludzka zemsta, uzasadniona.

  Roux ma klapy na oczach i widzi wszędzie wojnę religijną, zapominając, że w Europie wyżynali się nawzajem chrześcijanie błogosławieni z każdej strony przez swych kapelanów wojskowych. Pani natomiast zapomina, że IPN to jest narzędzie polityczne, co to zamordowaną krową dającą jedzenie mojej rodzinie, nie będzie zajmować się..

  MAM NADZIEJĘ, ŻE WAS POGODZIŁEM, A PRZYNAJMNIEJ ODCZADZIŁEM Z GŁUPOT, KTÓRE MACIE WBITE W GŁOWY :))))

  P.S.
  dla żołnierzy wyklętych nie skończyła się wojna, ja bym karabinu nie zakopał dla zysku z reformy rolnej. Konformistą nie jestem, ani sprzedawczykiem czy też koniunkturalistą.. strzelałbym do takich rodaków, bo na miano Polaków nie zasłużyli! Chwała Bohaterom!! przegrali, bo polski lud upodlił się za przywileje, podobnie jak teraz za 500+ Polin wprowadzą :(((((((((((((((((((((((((((

  POZDRAWIAM
 • @Rebeliantka 12:19:29
  "doprowadziło do powstania w psychice członków oddziału usprawiedliwienia swoich działań, jako sposobu niszczenia przeciwników politycznych."

  Dlatego nie powinno się ich stawiać za przykład młodym ludziom.
 • @wk..ny 21:06:08
  Ale mnie podsumowałeś ;-)))

  Pzdr
 • @wk..ny 21:06:08
  "Konformistą nie jestem, ani sprzedawczykiem czy też koniunkturalistą.. strzelałbym do takich rodaków, bo na miano Polaków nie zasłużyli! "

  Bohater z Pana, bardzo odważny. Walczy Pan z komuną jak lew!
 • @Rebeliantka 12:16:31
  Co za debata na niskim, zajadłym poziomie, zamiast merytorycznego uzasadniania winy i chwały. Dokładnie tak samo zajadle prezentuje TVP programy niby pro-polskie.
  Przecież media pro-pisowskie muszą czymś odwracać uwagę od likwidowania podstępnego Polski. Wszelkiej maści szpiedzy obecni gloryfikują ŻW, tylko dlatego by przykryć swoją agenturalną i zdradziecką politykę. Zdrajcy pisowcy są tacy sami jak ci co do nich strzelali ŻW. Bo czym tłumaczyć włażenie w tyłki parchatym z usraela, czym tłumaczyć to, że facet z naleśnikiem na łbie, tworzy ,,politykę" Polską, który ważniejszy jest od premiera, rezydenta, sejmu, to oni nadają antypolski kierunek dla posłusznych kierowników z tzw. ..zondu".
  Czym tłumaczyć, pochwały przez tzw. antykomuchów, pod adresem ŻW przez tych co kosztem Polski budują banderowską, faszystowską ukrainę!!!
  Czy nie widać jak ten z naleśnikiem na łbie i jego cały zaprzęg jest od tego aby podjudzać chrześcijan, którzy maja się wzajemnie mordować.
  To jest rola skundlonych szpiegów z nad Wisły.
  IPN to skompromitowana instytucja, ponieważ zasiadają tam żydzi, masoni i banderowcy na czele z Wildsteinem. W/g nich agentami są np; Bp Wielgus - Polak, ale np; Przyłębski już nie jest agentem itp. Znam wielu z Pisuaru, którzy byli agentami SB, WSI lub są nadal szpiclami i ich teczki są schowane albo wyczyszczone, przykład Gilowska itd.
  Także trochę rozsądku i pomyślunku, zamiast podniecać się szpiclami od odwracania uwagi od prawdy.
  Przywołany narkoman od kleju budapren - Terlecki, to właśnie klasyczny przykład, ojciec stalinowiec - syn antystalinowiec, i co syn ojca rozliczy, czy była komuna i czy jest teraz antykomuna i tak rządzi ten z naleśnikiem na łbie, a Polacy nadal są po jednej albo po drugiej zdradzieckiej stronie.
  Koneczny, Dmowski, Korfanty, Rozwadowski w grobach się przewracają od takich debat.
 • @Wrzodak Z. 22:06:07
  Witam i pozdrawiam, Panie Pośle

  https://www.youtube.com/watch?v=-Z-7QzUh1tQ&feature=youtu.be
 • fox
  Po pierwsze nie jest pan wyjaśnić nawet tego co stało się ostatnio w Gdańsku, przy okazji koncertu tak zwanej WOŚP.
  Do dziś nie wiadomo co stało się, np. z JE Lepperem, poza tym, że nie popełnił samobójstwa.
  Podobnie jest z Jedwabnym, gdzie budowane są niestworzone historie ze znajdowaniem świadków "polskiego udziału", co jak wiadomo jest bzdurą.

  Podobnie nie wiadomo co dokładnie się stało na Podlasiu z udziałem Burego.
  I nawet nie istotne jest, że podobnie jak Ogień, pracował wcześniej na etacie w bezpiece.

  Po prostu nie wiadomo za wiele, a w zasadzie wiadomo to, co podaje do wierzenia pokomunistyczna władza.
 • @roux , ikulalibal, Oscar, a i reflexion
  Przeczytałem notkę i komentarze.

  Mogę tylko napisać jawnym tekstem:

  nie myślałem, że z was takie antypolskie skurwysyny.

  Ujawniacie swe faktyczne oblicza.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:12:49
  //nie myślałem, że z was takie antypolskie skurwysyny.
  Ujawniacie swe faktyczne oblicza. //

  Za cóż opinia tak okrutna ? czy przypadkiem nie dlatego że z braku konkretnych argumentów zawsze można wygłosić taką bzdurę.Ucieczka w "antypolonizm" z psychologicznego punktu widzenia jest dokładnie tym samym co ucieczka w "faszyzm" .Nie potrafisz pan na płaszczyźnie rozumu skonfrontować się z rzeczywistością więc zszedł pan do poziomu emocji
  W takiej sytuacji może faktycznie lepiej panu schować się przed światem w szałasie własnych fantasmagorii.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:12:49 przynajmniej jest Pan szczery
  /Nie myślałem / to widać, zresztą nie Pan jeden; -))
  "Z obfitości serca usta mówią "
 • @ikulalibal 11:02:15
  Wy nie macie zdolności honorowej, gdyż używacie fałszu i manipulacji.
  Z takimi się nie dyskutuje, a jedynie można kazać pachołkom was kijami obić. (kodeks Boziewicza).
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:44:38
  Nie dyskutuje się wtedy kiedy nie ma się argumentów-to po pierwsze.
  Po drugie-proszę wskazać w moich komentarzach "fałsz" i "manipulację".Jest pan zwykłym oszczerczą.A powołując się na kodeks Boziewicza to jeszcze komediantem.Gdyż jak panu zapewne nie wiadomo kodeks ów od momentu ukazania się był jeno obiektem kpin i szyderstw niemiłosiernych.I słusznie albowiem spóźnił się o jakieś 300 lat.
 • Co z "wyklętymi"?
  Aż dziw, że ci co tak wynoszą pod niebiosa "wyklętych" siedzą przed komputerami zamiast walczyć o wolną Polskę jak ci "wyklęci".
 • Gdzie ci dzisiejsi "wyklęci"?
  Ja myślałem, że ten Wojtas to siedzi w lesie i walczy o wolną Polskę a on pisze w 59 odcinku Autobiografii, że walczy z "kieliszkiem cytryńcówki przy swoim kominku".
  Taki ci to bohater...
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:12:49
  [{(nie myślałem, że z was takie antypolskie skurwysyny.)}]

  Nie wiedziałem, że o polskości świadczy mordowanie bezbronnych ludzi, w tym, nie urażając nikogo, stare kobiety i kilkumiesięczne dzieci.... i hołdowanie takim "żołnierzom"
 • @reflexión 13:36:32
  Czy jest Pan w stanie podać wiarygodne dane na temat jednak zbrodni dokonanej przez oddział Burego?
  Bo to, co podają ci do których Pan dołączył, opierają się na jednostronnych zeznaniach i nie do końca sprawdzonych danych. Na pewno to zdarzenie nie było chwalebne, ale w czasie wojny dokonywane są z konieczności i takie czyny.
  Trochę refleksji, reflexionie.
 • @reflexión 13:36:32
  https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/16999117_1656221918007871_4486868569297760101_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=b3d7cc0edc6d3aeab83aeb5d6f3e949e&oe=5CDA3AFF
 • @reflexión 14:20:12
  Myślałem, że w gronie tych 4 osób Pan jest w miarę poważny.
  A tu siurpryza.
 • @reflexión 14:20:12
  Dobre porównanie.Krótkie i oddające istotę problemu.Bo kiedy chcesz udowodnić że kruki są białe, broń boże nie podejmuj się karkołomnego zadania udowodnienia że wszystkie kruki są białe.Znajdź dwa,trzy egzemplarze i umiejętnie odnieś to do reszty kruczej populacji.
  Zmieszanie miodu z wprawdzie małą ilością ale jednak dziegciu, przyniosło jak zwykle pożądany rezultat,teraz całość jest dość przykra.Kto jeszcze tego nie wie ten wkrótce się dowie.
  Wszystko wedle niezawodnych recept psychohistorii.To taka dziedzina nauki wymyślona przez amerykanów a służąca nie tylko do wymyślania "historii" ale jeszcze wtłaczania jej w ludzkie umysły.Biorąc pod uwagę że od początku zajmowały się tym ważne ( w świecie psychologów) persony,to "skórka musi być warta wyprawki".

  PS
  dziś część Ukraińców obchodzi oficjalny państwowy "dzień pamięci Romana Szuchewycza",jego rzekomo złą opinię tłumaczą (a raczej zakrzykują) działaniem nieprzyjaznej Ukraińcom propagandy.Są w tej kwestii zupełnie jak p.Wojtas. https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2415876-segodna-den-pamati-romana-suhevica.html
 • @Wrzodak Z. 22:06:07
  ... zwalczał Pan kapusiów SB,a teraz ich Pan broni?!

  Całe stosy dokumentów agenturalnej działalności abp Wielgusa są do obejrzenia.

  Ks.Isakowicz-Zaleski też się myli...?!

  Wygląda na to,że jak wodzu z Żoliborza powie - słońce świeci, to Pan musi zaprzeczyć... nie, to deszcz pada ... hahaha...
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:44:38
  /używacie fałszu i manipulacji./ niech Szanowny wskaże gdzie ten fałsz i manipulacja, w przeciwnym razie sam wyjdzie na kłamcę (lub nieuka)
 • @Wrzodak Z. 22:06:07
  Co te zarzuty maja wspólnego z moimi poglądami?
 • @Rebeliantka 20:00:39
  To nie są zarzuty, wymuszam szersze spojrzenie na ,,aktywność pisowskich mediów" w sprawach ŻW. Oni zamiast poważnej debaty wtłaczają nam na siłę nachalną propagandę, która jak zawsze w takich sprawach potrzebuje merytoryki a nie zohydzania czegoś co było wartościowe.
 • @Seth 16:04:15
  Co do Ks. Bp. Wielgusa błądzisz, opierasz informacje z gazety banderowskiej i propagandzie dwoje kochanków. Weż do ręki książki Bp i poczytaj sobie jaki z niego agent. W interesie koszernych było zniszczyc Bp. a wykonawcą pary kochanków był nawet rezydent mlaskaty, poruszył nawet swoich mocodawców z usraela by ,,zlikwidować" awans Bp. Wielgusa, no i im się to udało w jego miejsce awansował Bp Nycz, który na ten awans oczekiwał w Tel Avivie. Nie raz trzeba umieć zrozumieć, pewne fakty, a one są takie, ze mossad wygrał z Bp. Wielgusem.
 • @
  Po 1945 najlepsi szli do lasu

  https://pbs.twimg.com/media/D0-OU9sX4AAy-t_.jpg
 • I co teraz, autorze? !!!!!!!!
  https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2276195,Instytut-Pamieci-Narodowej-Bury-niewinny-ze-swoja-brygada-nie-dopuscil-sie-ludobojstwa
 • Ustalenia IPN
  Instytut przytacza cztery prace naukowe.

  W wyniku działań żołnierzy 3. Wileńskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, dowodzonej przez kapitana Romualda Rajsa, "Burego" życie straciło wówczas 79 osób - mieszkańców powiatu Bielsk Podlaski, w tym 30 tzw. furmanów w lesie koło Puchał Starych. W komunikacie Instytut przytacza cztery prace naukowe z lat 2016-2019 różnych autorów. Na podstawie przeprowadzonych badań twierdzą oni, że należy zdecydowanie odrzucić tezę o religijno-narodowościowych motywach działań żołnierzy "Burego".

  Cytowani w komunikacie IPN dr Kazimierz Krajewski i mecenas Grzegorz Wąsowski argumentują, że "nie wiara prawosławna i nie narodowość białoruska były powodem, że osoby te zginęły z rąk partyzantów 3. Wileńskiej Brygady AK. Natomiast śmierć kobiet i dzieci, która bez wątpienia kładzie się cieniem na działalności tak samego "Burego", jak i jego podkomendnych, nie była przez tego dowódcę zamierzona".

  Również wyniki badań doktorów Mariusza Bechty i Wojciecha Muszyńskiego nie pozwalają im nazywać działań ludzi kapitana Romualda Rajsa ludobójstwem. Tło tej akcji podziemia narodowego miało - jak piszą naukowcy - "charakter polityczny i wiązało się z czynnym poparciem lokalnej ludności dla reżimu komunistycznego". W czasach PRL zostało przedstawione jako rzekomy konflikt religijno-etniczny między Polakami a Białorusinami.

  IPN: Rajs i Chmielowski niewinni

  Instytut Pamięci Narodowej podkreśla także, że jedynym prawomocnym aktem prawnym dotyczącym kapitana Romualda Rajsa "Burego" i jego zastępcy, podporucznika Kazimierza Chmielowskiego "Rekina", jest postanowienie Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z września 1995 r., które unieważnia wyroki śmierci wydane na dowódców 3. Wileńskiej Brygady NZW.

  IPN przypomina, że zgodnie z prawem, "stwierdzenie nieważności orzeczenia uznaje się za równoznaczne z uniewinnieniem". W świetle obowiązującego prawa Romuald Rajs i Kazimierz Chmielowski są zatem niewinni - kończy swoje oświadczenie Instytut Pamięci Narodowej.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

ULUBIENI AUTORZY