Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
317 postów 6151 komentarzy

come nembo

roux - come nembo che fugge col vento

Jezus Chrystus : sługa Boga, pośrednik nowego przymierza, arcykapłan, król.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

„Jezus (…) pytał uczniów swoich, mówiąc: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?

(14) A oni rzekli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. (15)On im mówi: A wy za kogo mnie uważacie? (16) A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. (17) A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie”(Ew. Mateusza 16:13-17, Biblia Warszawska)
 
 
„ Nawet jedno słowo o Trójcy nie znajduje się w całej Biblii ( .. ) Boga poznajemy przez Chrystusa, a nie przez nasze zarozumiale koncepcje filozoficzne „   ( Miguel Servet )
 
 
W roku 1531, hiszpański uczony i teolog,  Miguel Servet, w traktacie De Trinitatis Erroribus  ( O błędach Trójcy ),odrzucił, niezgodną z Biblią, doktrynę Trójcy. Wyraził przekonanie, że w ciągu trzech pierwszych stuleci naszej ery religia chrześcijańska została skażona. Stwierdził, że początki doktryny Trójcy sięgają soboru Nicejskiego ( 325 r ), zwołanego na polecenie cesarza Konstantyna, który z powodów politycznych chciał upodobnić chrześcijaństwo do wierzeń pogańskich.
 
Co ciekawe, sobór Nicejski odbył się bez udziału papieża Sylwestra I, obradom przewodniczył sam Konstantyn, który nie był nawet ochrzczony, był za to najwyższym kapłanem pogańskiej religii rzymskiej  (pontifex maximus) .
 
„Najważniejszym owocem soboru było wyznanie wiary, które jednoznacznie skierowane było przeciw nauce ariańskiej, nieuznającej boskiej natury Jezusa Chrystusa. Wyznanie nicejskie jednoznacznie określiło pochodzenie Syna od Ojca w Trójcy jako zrodzenie, a nie stworzenie (nie uczyniony):
Początkowo nie było całkowitej zgodności wśród biskupów co do przyjęcia proponowanej formuły dogmatycznej. Siedemnastu biskupów sprzeciwiło się przyjęciu symbolu przez sobór. Ostatecznie, po mediacji Konstantyna, podpisy pod ustaleniami soboru złożyli wszyscy biskupi poza dwomaLibijczykami, zwolennikami Ariusza: Sekundusem z Ptolemaidy i Teonasem z Marmaryki, którzy zapłacili za to zdjęciem z urzędu i wygnaniem”. ( Wikipedia )
 
Servet za znajomość Biblii , czytanie której było zakazane, został żywcem spalony na stosie.
Dziś bez obawy, każdy może sam się zapoznać z jej treścią, choćby w internecie. Wystarczy chcieć.
Zanim bezkrytycznie przyjmiemy coś jako pewnik, dobrze jest sprawdzić osobiście.
Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! (22) Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”(1 List do Tesaloniczan 5:21-22, BT)
Z własnego doświadczenia ostrzegam przed szokiem, jakiego można doznać po przeczytaniu niektórych fragmentów Biblii i skonfrontowaniu tekstu oryginalnego z interpretacją „podawaną do wierzenia.”
 
 
 
 
 
 
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było słowo. (2) Było Ono u Boga na początku. (3) Wszystko stało się przez Nie; bez Niego nie stało się nic z tego, co się stało” (Ew. Jana 1:1-3, Biblia Warszawsko-Praska)
 
 
Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. (16) Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla niego stworzone jest. (17) A on jest przed wszystkimi i wszystko w nim stoi” ( List do Kolosan 1:15-17, Biblia Gdańska)
 
Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; (2) ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. (List do Hebrajczyków 1:1-2, Biblia Warszawska)
„A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie - jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów - (6) dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus,przez którego wszystko się stałoi dzięki któremu także my jesteśmy” (1 list do Koryntian 8:5-6, Biblia Tysiąclecia)
„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus”(1 List do Tymoteusza 2:5, Biblia Warszawska)

„ Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów, pośrodku bogów sąd odbywa: (…). (6) Ja rzekłem: Jesteście bogami i wszyscy - synami Najwyższego” (Ks. Psalmów 82:1,6, Biblia Tysiąclecia)

„Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? (35) Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić"(Ew. Jana 10:34-35, BT)
 „Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa” (Dzieje Apost. 3:13, BT)

I przykazał im, aby go nie ujawniali, (17) żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza w słowach: (18) Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego Ducha mego, a On obwieści narodom sąd.(Ew. Mateusza 12:16-18, Biblia Warszawska)
Słyszeliście, że powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, tobyście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja(Ew. Jana 14:28, Biblia Warszawska)
„Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa – Bóg” (1 list do Koryntian 11:3, BT)
Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. (15) Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu” ( List do Hebrajczyków 4:14-15, BT)
 
Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. (25) Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u nóg swoich. (26) Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. (27) Wszystko bowiem jest rzucone pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który Mu wszystko poddał. (28) A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich”(1 list do Koryntian 15:24-28, Biblia Warszawsko-Praska)
 
 
Sam Pan Jezus mówi :
 
Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. (14) Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują”( Ew. Mateusza 7:13-14, B T)
 
Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.”( Ew. Marka 4:23 BT)
 
 
 
Słowo Jezus jest łacińską formą greckiego Iesous , która z kolei jest transliteracją hebrajskiego Jeszua lub Jozue lub Jehoszua , co znaczy "Jahwe jest zbawieniem ". (Encyklopedia Katolicka )
 
cytaty  biblijne ze strony :

http://www.biblia.info.pl/biblia.php 

KOMENTARZE

 • @roux
  KŁAMSTWO PAPIEŻA JANA PAWŁA II – Nauka nr 258 KKK

  Witaj!

  Wiem, że nie dla jakichś pochwał napisałeś ten tekst i nie dla oklasków. Jednak Twoja epistoła jest tutaj potrzebna.

  Nie jest łatwo wybrać z cytatów, które przytoczyłeś, jakiś fragment szczególnie najważniejszy. Wszystkie są ciekawe i mądre.

  Proponuję więc, ten z Listu Apostoła Pawła do Kolosan 1:15, 16.

  „(15) Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. (16) Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla niego stworzone jest”.

  Fragment powyższy, jakże mocno stawia na piedestale Syna Bożego. Wers 15 zaznacza, że Pan Jezus Jest Obrazem Boga Ojca, a werset 16 dobitnie wskazuje, że to Pan Jezus Jest Stwórcą „wszystkich rzeczy”.

  Pan Jezus Stwórcą…

  Przypominają mi się tutaj słowa z Księgi Rodzaju:

  „(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię”.

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php BIBLIA WARSZAWSKA

  Zatem Apostoł Paweł wyjaśnia nam, że Bogiem i Stwórcą świata jest nie kto inny, a Pan Jezus Chrystus, Syn Boga Ojca.

  *

  Co się tyczy meritum artykułu, to dodam tylko i to zupełnie niepotrzebnie, że nauka o tzw. Trójcy jest ewidentnym oszustwem.

  W TYMŻE OSZUSTWIE NIE TYLKO KATOLICY BIORĄ UDZIAŁ, ALE TAKŻE ADWENTYŚCI DNIA SIÓDMEGO I WIELE INNYCH WYZNAŃ.

  Jednak bezczelność, jaką wykazał papież Jan Paweł II w swoim Katechizmie, musi tutaj być stanowczo ujawniona!

  Przytoczyłeś roux słowa z Nowego Przymierza, które uczą nas, że człowiek wierzący służyć powinien tylko Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi.

  Przypomnę je:

  „(5) A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie - jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów - (6) DLA NAS ISTNIEJE TYLKO JEDEN BÓG, OJCIEC, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, ORAZ JEDEN PAN, JEZUS CHRYSTUS, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy”.

  1 List Apostoła Pawła do Koryntian 8:5-6, Biblia Tysiąclecia

  Paweł Apostoł zaznacza, że ludzie wierzący służbę swoją sprawują dla Boga Ojca i dla Pana Jezusa. Zatem Apostoł, całkowicie pomija jakąś ewentualną trzecią osobę boską.

  Apostoł Paweł pomija…, ale nie papież Jan Paweł II.

  W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy inne słowa Apostoła Pawła. Słowa zmienione, słowa sfałszowane, słowa kłamliwe.
  By udowodnić Biblijne podstawy, co do nauki o TRÓJCY, papież Jan Paweł II przytacza następujący fragment:

  „258 Cała ekonomia Boża jest wspólnym dziełem trzech Osób Bożych. Podobnie bowiem, jak Trójca ma jedną i tę samą naturę, tak ma również jedno i to samo działanie 78 . "Ojciec, Syn i Duch Święty nie są trzema zasadami stworzeń, ale jedną zasadą" 79 . Każda jednak Osoba Boża wypełnia wspólne dzieło według swojej osobowej właściwości. W ten sposób Kościół, powołując się na Nowy Testament 80, wyznaje: "Jeden jest Bóg i Ojciec, od którego wszystko pochodzi; jeden Pan Jezus Chrystus, dla którego jest wszystko; jeden Duch Święty, w którym jest wszystko" 81 . Właściwości Osób Boskich objawiają się przede wszystkim w Boskich posłaniach wcielenia Syna i daru Ducha Świętego”.

  http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-2-1.htm

  „Ciekawa” jest tutaj następująca część:

  „Kościół, powołując się na Nowy Testament 80 , wyznaje: "Jeden jest Bóg i Ojciec, od którego wszystko pochodzi; jeden Pan Jezus Chrystus, dla którego jest wszystko; JEDEN DUCH ŚWIĘTY, W KTÓRYM JEST WSZYSTKO".

  Zauważ roux, że papież, podobnie jak Ty, powołał się na mowę Apostoła Pawła. Jednak Ty przytoczyłeś uczciwie cytat z Nowego Przymierza.

  Papież Jan Paweł II, okłamał Czytelników, dopisując do słów Apostoła Pawła, własne egoistyczne słowa, które mają być dowodem na tzw. Trójcę!

  TY NAPISAŁEŚ:

  „(6) DLA NAS ISTNIEJE TYLKO JEDEN BÓG, OJCIEC, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, ORAZ JEDEN PAN, JEZUS CHRYSTUS, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy”.

  PAPIEŻ JAN PAWEŁ II NAPISAŁ:

  "JEDEN jest BÓG I OJCIEC, od którego wszystko pochodzi; JEDEN PAN JEZUS Chrystus, dla którego jest wszystko; JEDEN DUCH ŚWIĘTY, W KTÓRYM JEST WSZYSTKO".

  Oszustwo papieża Jana Pawła II oczywiście polega na tym, że do wymienionego przez Apostoła Pawła, Boga Ojca, oraz Pana Jezusa, papież dodał osobę trzecią, o której Paweł w ogóle nie wspomina.

  Tą dodaną przez papieża osobą jest „JEDEN DUCH ŚWIĘTY, W KTÓRYM JEST WSZYSTKO”.

  Pozdrawiam!


  http://s6.ifotos.pl/img/obcite-ko_nxrpehh.jpg
 • Naftali, Keren
  Dziękuję za komentarze.
  Co do tzw Trójcy, interesujący wydaje mi się cytat z Dziejów Apostolskich :

  "(2) rzekł do nich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty"
  (.Dzieje Apost. 19:2, Biblia Warszawska)

  Pozdrawiam
 • @roux
  A DO MNIE PRZYJŚĆ NIE CHCECIE!

  Roux, dałeś dobry tytuł i prawie wszystkie przymioty, jakie Posiada Zbawiciel, poparłeś wersetami biblijnymi.

  Wybacz, ale jak dla mnie, to czegoś brakuje. Chciałbym byś określił się, do Kogo zanosisz swe prośby, modlitwy itd.

  Żeby łatwiej uściślić swe pytanie, pozwolę sobie zacytować słowa Kerena do ciebie, gdzie nie chodzi mi o kwestię, trójcy, tylko sprawy dotyczące Boga Ojca i Pana Jezusa:
  ................................................................................................................
  //Przytoczyłeś roux słowa z Nowego Przymierza, które uczą nas, że człowiek wierzący służyć powinien tylko Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi.

  Przypomnę je:

  „(5) A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie - jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów - (6) DLA NAS ISTNIEJE TYLKO JEDEN BÓG, OJCIEC, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, ORAZ JEDEN PAN, JEZUS CHRYSTUS, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy”.

  1 List Apostoła Pawła do Koryntian 8:5-6, Biblia Tysiąclecia

  Paweł Apostoł zaznacza, że ludzie wierzący służbę swoją sprawują dla Boga Ojca i dla Pana Jezusa. Zatem(...)
  ....................................................................................................

  Jeśli więc, Paweł Apostoł zaznacza, że ludzie wierzący służbę swoją sprawują dla Boga Ojca i dla Pana Jezusa, tenże Apostoł mówi:

  " DLA NAS ISTNIEJE TYLKO JEDEN BÓG, OJCIEC, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy,
  ORAZ JEDEN PAN, JEZUS CHRYSTUS, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy”

  To ponowie pytanie, do kogo się zwracasz, by przez głupotę ludzką lub niezrozumienie, nie OBRAZIĆ KOGOKOLWIEK Z NICH, gdyż wiemy oboje, że do OWCZARNI, WEJŚĆ MOŻNA TYLKO PRZEZ DRZWI, NIE INACZEJ.

  I WYBRAĆ MOŻEMY TYLKO JEDNEGO, BY NIE URAZIĆ DRUGIEGO.
  Pytam, dlatego, bo w twoim tytule artykułu, brakuje mi WIELKIEGO SŁOWA!

  Jeśli więc:
  '' DLA NAS ISTNIEJE TYLKO JEDEN BÓG, OJCIEC, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy''

  oraz:
  ’' , ORAZ JEDEN PAN, JEZUS CHRYSTUS, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy”

  Kogo więc wybierzesz, znając ICH NAUKI, ICH POUCZENIA ICH KIERUNEK MYŚLENIA, który znajdziesz w Biblii,

  Z tą kwestią, złego ocenienia, KTO JEST, KTO, mają ludzie problem do dzisiaj, od kiedy padło jedno z Największych Pytań Zbawiciela: ''a wy, za kogo Mnie uważacie" lub słowa Filipa: ''Panie, pokaż nam Ojca a wystarczy nam".

  Pytam, dlatego, bo w twoim tytule artykułu, brakuje mi WIELKIEGO SŁOWA!

  A ty Roux, powiedź, za kogo uważasz...i do kogo kierujesz swe kroki?

  Pozdrawiam!

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @60grzegorz 16:00:52
  Witam i dziękuję za komentarz.
  Co do tytułu, on musi być w miarę zwięzły.
  Ja nie uważam, że pojąłem całą wiedzę biblijną, codziennie badam i dowiaduję się czegoś nowego. Rzeczowe komentarze bardzo mi w tym pomagają. Jestem "szczególarzem" i wszystko sprawdzam co najmniej dwa razy, lubię poznawać rzeczy od podstaw - Biblię od Księgi Rodzaju.

  Podstawowe pytania :

  Czy Jahwe i Jezus to jedna Osoba ?
  O kim mówi psalm 65:2-3 ?

  "(2) Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, złożone Ci przyrzeczenia należy wypełniać. (3) Ty wysłuchujesz ludzkich modlitw, do Ciebie zwracają się wszyscy ludzie ( BWP)

  Czy Jezus się modlił, a jeśli tak to do kogo ?
  Czy Jezus powiedział do kogo należy się modlić ?

  "(2) A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo!" (Ew. Łukasza 11:2 BT )

  I jeszcze jedno podstawowe pytanie :

  Dlaczego Jezus przyszedł na ziemię ?

  Pozdrawiam
 • @roux
  PAN JEZUS, BÓG Z GÓRY SYJON!

  1.Czy Jahwe i Pan Jezus to jedna osoba, a czy Pan Jezus nie odziedziczył tego wspaniałego Imienia od Swego Ojca, zatem Ojciec Jest Jahwe, Syn również!

  2. O kim mówi psalm 65:2-3
  Posłuchajmy, więc:
  65 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Pieśń.
  2. Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, I tobie należy spełnić śluby. 3. Ty wysłuchujesz modlitwy, Do ciebie przychodzi wszelki człowiek.

  Odpowiedź:

  Psalm 2:6-11
  6. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej.
  7. Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem.
  8. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie.
  9. Rozgromisz je berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane. 10. Bądźcie, więc teraz rozsądni, królowie, Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi! 11. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, Z drżeniem złóżcie mu hołd,

  Mowa Pawła Apostoła do Rzymian 9:33

  33. jak napisano: Oto kładę na Syjonie Kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony.
  .............................................................................................

  2.Czy Jezus się modlił, a jeśli tak to do kogo ?
  Czy Jezus powiedział do kogo należy się modlić ?

  Oboje wiemy, że do Ojca.

  Czy powiedział, do kogo się modlić? I tak i nie, ale tą kwestię pozostawiam, jak to nazwałeś twojej szczegółowości, gdyż może kiedyś, jak Pan Jezus Pozwoli, będziesz wiedział, do kogo masz się zwrócić, a wytłumaczenie tego i zrozumienie uwierz mi, nie leży w mojej kwestii, nie mam takiej siły.

  Dlaczego Jezus przyszedł na ziemię ?

  Przyszedł po to, by przywrócić do życia to, co zginęło, to, co upadło, to, co miało kiedyś cel, ale zostało zniszczone. Ten Nowy Adam jak mówi Pismo, Przyszedł po to, co zaginęło z JEGO STADA!

  Pozdrawiam życząc, byś udał się po pomoc, jak zrobił to Paweł, do Pana z Góry Syjon!

  Do Pana, który Objawił mu się w drodze do Damaszku.

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @60grzegorz 22:30:24
  Pozwolisz, że zapytam jak należy rozumieć słowa Jezusa ?

  28) Słyszeliście, że powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, tobyście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja (Ew. Jana 14:28, Biblia Warszawska)

  Pozdrawiam
 • @roux
  PAN JEZUS, BÓG Z GÓRY SYJON, BÓG ABRAHAMA, IZAAKA JAKUBA!

  Nie roux, nie pozwolę, teraz ja zadam tobie pytanie:

  CZY UWAŻASZ PANA JEZUSA, ZA BOGA?

  Pozdrawiam!

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • asd
  Witam Bardzo ciekawy wątek zwłaszcza do rozważań nad majestatem Chrystusa Pana. Jednak muszę też przyznać rację Grzegorzowi że brakowało mi komentarza bo jednak te same wersy różne osoby całkiem odmiennie mogą widzieć. Zresztą Biblia jest jedna sami wiemy, a wyznań tysiące. No ale nie chce się czepiać, sam zresztą szukam i czytam i wiem że lepiej starać się czasem zamknąć.


  Po drugie chciałbym podziękować Kerenorowi za omówienie sprawy z trójcą to będę miał na uwadze, muszę sobie gdzieś zapisać.
  To jest niesamowite jak podkreślili jedność zasady katolicy (czyli w sumie to nie wiadomo czego tak naprawdę), ale jednak że każda osoba trójcy działa osobno... Więc w sumie jedności nie ma.
  Co nawet dziwne bo wszystko jest od Ojca i Pan Jezus sam powiedział że nie mógł zrobić nic od siebie, a wszystko miał dane od Ojca. A mówią że Jan Paweł II taki teolog, smutne.

  Myślę że Paweł o Duchu pisze ciekawie w Gal 4:6
  Ducha -Syna swego. A więc obiecanym od zawsze Duchem był Duch Syna. W każdym razie jakoś tak myślę.


  Co do Głowy Chrystusa i pierwszego wersu Rodzaju to nawet sprawa jest ciekawsza. Hebrajskiego jeszcze nie znam ale dobre miejsce by dopisać jeden fakt.

  Otóż słowo na początku bereszit : בראשית
  znaczy trochę więcej niż na początku. Otóż pewnym sensie znaczy szczyt, coś najlepszego więc coś pierwszego. Np często jest tłumaczone na pierwociny a w 1 Sam 2:29 - tłumaczone jest - najwyborniejsze.

  A właśnie dosłownie znaczy szyt, lub po prostu GŁOWĘ rzeczy.
  Wyraz bereszit pochodzi od rosz czyli głowa: ראש

  Jak widać rdzeń ten sam. Raczej nie przypadkowo się to tutaj znajduje skoro Głową kościoła jest Chrystus w którym wszystko istnieje.
  Każdy sam może to przemyśleć.  No i ostatnia na razie sprawa chciałbym zabrać głos. Bo czy Chrystus przyszedł a wcześniej był JHWH starego Testamentu? Parę rzeczy wrzucę:

  Powtórzonego Prawa:

  "Gdyż głosić chce imię Pana(YHWH), Uznajcie wielkość Boga(Elohim) naszego! On Skałą(tsuwr) PP 32:34

  "Boga (Elohim) Stwórcę swego porzucił zelżył Skałę(tsuwr), swoje ocalenie (Yeshuah) PP 32:15

  Itd, Pan Skałą. "I powie: A gdzież ich bogowie, skała do której się uciekali?" PP 32:37

  To teraz pytanie. Skoro skała jest naszym ocaleniem a skałą jest Bóg, a przecież to Chrystus mówi że on jest ocaleniem to jest Bogiem czy nie jest? W sumie pytanie drugie czy Elohim to YHWH?

  A co do skały:

  Wyjścia 17:6 " Uderzysz w skałę(tsuwr) a wypłynie z niej woda"

  Uderzona Skała pęka na dwoje, a czego tak naprawdę jest to cień?

  Iz 44 " Bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Wyleję Ducha mego na twoje plemię." Iz 44:3-4

  Iz 44:5 " A jeden powie: Należę do Pana, a drugi się nazwie imieniem Jakuba, inny zaś napisze na swej ręce: PAN i otrzyma imię Izrael.

  Myślę że krócej Ewangelii nie da się skrócić do tego. Naszej skały, skały ocalenia dla innych skały potknięcia naszego Pana Boga, naszego Chrystusa którego śmierć zaprowadziła za nas pokój, a duch był dany tak jak zapowiadane już było przez proroków. No i symboliczne "napisze na swej ręce: PAN" Czyli znamię Boga, przeciwieństwo znamienia Bestii.

  No cóż trzeba to jakoś zakończyć:
  "jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie i pije!" Jana7:37

  Więc to dużo mówi chyba że ktoś mi udowodni że Elohim a YHWH to nie całkiem to samo imię. No ale wszystko trzeba zbadać. Pozdrawiam.
 • @60grzegorz 22:58:43
  Po pierwsze, wydaje mi się, że forma mojego pytania była niezbyt właściwa. Przepraszam.
  A co do meritum :
  Nie znajduję w Biblii potwierdzenia, że Jahwe ( Ojciec ) i Jezus ( Syn ) to ta sama osoba.
 • @Naftali
  OTO KŁADĘ NA SYJONIE KAMIEŃ OBRAZY I SKAŁĘ ZGORSZENIA...

  Naftali, tak, Izrael miał Jednego Boga. Jednego, Jedynego, Wybranego, Jako Kosztowny, jako Ten Najdroższy Skarb Ojcowski Dany nam ludziom, abyśmy w Niego uwierzyli.

  To On, nikt inny, Wyciągnął Izraela z niewoli, Prowadził przez pustynię, Dał Przykazania Izraelowi itd.

  To On Jest Tym, Który Prosił Swego Ojca, o narody w dziedzictwo i krańce świata W POSIADANIE.

  Psalm 2:6-11

  6. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej.
  7. Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem.
  8. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie.
  9. Rozgromisz je berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane. 10. Bądźcie, więc teraz rozsądni, królowie, Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi! 11. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, Z drżeniem złóżcie mu hołd,

  I jak myślisz, nie Dostał ich, jako UMIŁOWANY SYN, NIE DOSTAŁ!?

  Odpowiem tobie, dostał, bo Jan mówi:

  9. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat.

  10. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał.

  11. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.
  ........................................................................................................

  Jakże, więc człowiek, który myśli, nie, nie myśli, może złożyć Mu Hołd, jak może przyjąć przestrogę, jak może być rozsądny, jak może służyć Mu z bojaźnią, skoro NIE ZNA CELU, ROLI TYCH DWÓCH WSPANIAŁYCH ISTOT DUCHOWYCH, JAKIMI SĄ, BÓG OJCIEC YHWH I PAN JEZUS, BÓG SYN YHWH!?

  Kończę, życząc tobie zrozumienia, które powinno być udziałem wszystkich tych ludzi, którzy SYNA BOGA, POTRAFIĄ TAK WYWYŻSZYĆ JAK ZROBIŁ TO PROROK IZAJASZ A KTÓREGO TY ZAPEWNE NIE LUBISZ.

  5. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.

  Tak Naftali, człowiek zanim dotrze na samą górę, musi być zachowana tzw DROGA SŁUŻBOWA, zapewniam ciebie, że i w tym przypadku, jest tak samo.

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @roux 08:54:51
  Wczoraj ze zmęczenia dość chaotycznie napisałem. Postaram się dzisiaj trochę jaśniej może.

  Chrystus jest skałą (tsur - przepraszam nie tsuwr) która pękła i z której wypłyneła woda życia. A kto jest skałą?

  Habakkuk 1:12 - "o Panie (YHWH) o Skało moja:
  2 Sm i Ps 18:32 "Któż jest Bogiem(El) prócz Pana(YHWH) lub któż jest Skałą prócz Boga (Elohim) naszego?

  Ps18:3 "Panie (YHWH) ostoja moja i twierdzo, mój wybawicielu, Boże (El) Skało moja na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i obrono!)

  Ps 18:47 Niech żyje Pan(YHWY) Moja Skała niech będzie błogosławiona. Niech będzie wywyższony Bóg (Elohim) mój Zbawca.

  Iz 8:14 "Om będzie kamieniem obrazy i Skałą (tsur) potknięcią się" !

  Iz 48:21 "Nie czuli pragnienia gdy On ich wiódł prez pustynie zdrojom ze Skały (tsur) kazał dla nich trysnąć, rozłupał skałę, wypłynłęła woda.

  Iz 51:1 Wejrzyjcie na Skałę z której was wyciosano.


  Itd, uważam że trzeba wejść i przejrzeć wszystkie wersy.

  A więc Chrystus jest skałą z której wypłynęła woda. Także YHWH i Elohim to skała.
  Chrystus jest zbawicielem i Bóg jest zbawicielem.
  Bóg jest twierdzą i Chrystus jest twierdzą, Jerozolimą, miastem ucieczki.
  "Ja i Ojciec jedno Jesteśmy"

  Uważam wogóle że Chrystus I YHWH nie jest jedną osobą bo Bóg jako tak nie jest osobą cielesną. Bóg jest Duchem i rozumienie osobowe raczej nam nie pomoże zrozumieć.

  Tak jak pisze ze Skały nas wyciosano. A przecież powstaliśmy z Chrystusa.

  Tak jak w historii Adama i Ewy. Ewa reprezentuje kościół, Adam Chrystusa a żebro z ciała to Duch z ciała Chrystusa. Jedno ciało wiele członków.

  Kościół jest Duchem, żebrem z ciała Chrystusa. Jesteśmy wyciosani z jednej Skały którą jest Chrystus którą jest YHWH. Adam bierze jabłko od Ewy i umiera razem z nią.

  W końcu w Jana 10:25 tak myślę że Chrystus to potwierdza " Bogami jesteście", ale tylko Ci do których zostało skierowane Słowo.
  Czyli do tych co z Ducha się narodzili, z Ciała Chrystusa i którzy są ciałem Chrystusa. Ci którzy nie z ciała, nie z krwi i nie zwoli męża się narodzili.

  Proszę to przemyśleć.
 • @Lukero 11:36:06
  A i Skałą potknięcia jest Chrystus i SKAŁA.

  I w sensie nie są jedną osobą cieleśnie - ale jednym duchem.
 • @60grzegorz 11:16:55
  "Naftali, tak, Izrael miał Jednego Boga. Jednego, Jedynego, Wybranego, Jako Kosztowny, jako Ten Najdroższy Skarb Ojcowski Dany nam ludziom, abyśmy w Niego uwierzyli. "

  Ojejku, co to za glupoty...?

  'bog dany ludziom...przez Boga...aby w niego uwierzyc...?


  To ile 'bogow' w takim razie 'Stworzylo Swiat'?


  "To On Jest Tym, Który Prosił Swego Ojca, o narody w dziedzictwo i krańce świata W POSIADANIE."

  'bog' prosil Boga - swego Ojca...o narody w dzidzictwo i 'krance swiata'...?

  A Jezus nie wspominal ze 'Krolestwo Niebieskie' nie jest z tego swiata i ze 'idzie przygotowac wybranym miejsce'...'tam'...?

  To po co 'Jezusowi' 'krance ziemi'...?


  "I jak myślisz, nie Dostał ich, jako UMIŁOWANY SYN, NIE DOSTAŁ!? "

  Coz za dramaturgia, spotegowana w tym pytaniu...

  Wedlug Ciebie Psalm 2 jest o Jezusie...?


  A o Dawidzie, 'krolu zydowskim' i 'mesjaszu bozym' slyszales moze?
 • @Naftali 07:29:17
  Naftali, alez niektorzy maja parcie na 'dogmat' o tym ze Jezus jest Bogiem...

  Nawet beda psalmy 'dawidowe' na dowod wskazywac...zaprzeczajac tym samym innym tresciom biblijnym, ale co tam, wazne zeby zrobic z Jezusa - boga...a to ze Jezus sie modlil do Boga, ze wykazal sie trwoga przed dopelnieniem misji, ze wyrazil ludzkie zwatpienie - rodzaj zniecierpliwienia, ze powiedzil ze nie zna dnia ani godziny, albo powiedzial ze tak jak i on, ci ktorzy wygraja stana sie jednym z Ojcem...tego wszystkiego nie ma...sa tylko te fragmenty, ktore mozna przewrotnie uzyc do tego by probowac wmowic...dogmat...
 • @eonmark 13:02:56
  "Wedlug Ciebie Psalm 2 jest o Jezusie...?"

  Jest o Chrystusie, Synu.

  Porównaj z Apok. 19:15
 • @Lukero 13:24:51
  ""Wedlug Ciebie Psalm 2 jest o Jezusie...?"

  Jest o Chrystusie, Synu.

  Porównaj z Apok. 19:15"  Hmm...

  To ze Jezus w Apokalipsie jest przedstawiony jako ten co 'bedzie pasc rozga zelazna' jest dowodem na to ze Psalm 2 nie jest o Dawidzie ktory rowniez tak byl opisany...?

  A jak Jezus jest nazwany 'Mesjaszem' to znaczy ze w ST nie bylo Mesjaszy'...?

  Czy moze ich imiona, to zakamuflowane wcielenia 'Jezusa - przed NT-estamentowego...?


  W ogole Jezus jest nazwany Chrystusem, czyli 'namaszczonym' tak jak w hebrajskim 'mesjasz, oznaczal 'namaszczonego', czyli 'wybranego' a nie 'zbawiciela' w sensie - 'boga' w ludzkiej postaci...  Lukero, ale najwazniejsze nadal nie odpowiedziane...

  To gdzie Jezus przgotowuje 'mieszkania' dla wybranych..?

  Tu na ziemi?

  A jezeli nie 'tu' tylko 'tam' to po co Jezusowi 'ziemia po krance'...skoro napisano ze wszystko przeminie strawione przez zywioly, poza KN...ktore jest nie z tego swiata?


  Jakies pomysly, czy pozostaje juz brnac w absurdy...?
 • @eonmark 13:41:37
  Tak jak pierwsze jest cielesne a drugie duchowe tak pierwszy Dawid Król Izraela cielesnego, a drugi Chrystus król Izraela Duchowego, pierwszy Adam człowiek drugi Chrystus Syn Boży, pierwsza też była Jerozolima miasto zrobione ludzką reką, druga jest Jerozolima Duchowa, zrobiona ręką Boga.

  Czyli ziemia po krańce, co znaczy że Jego królestwo nie ma granic i sięga po całej ziemi. Bo nie jest to królestwo ziemskie.

  Musisz nauczyć się Hebraizmów, masz braki w rozumieniu prostych spraw.
  Prawdę mówiąc to zawsze chciałem Cię spytać ile masz lat, jeśli mogę prosić?
 • @roux 08:54:51
  //Nie znajduję w Biblii potwierdzenia, że Jahwe ( Ojciec ) i Jezus ( Syn ) to ta sama osoba//

  Znajduję natomiast wiele potwierdzeń, że jest inaczej.

  "(8) Ja, któremu na imię jest Jahwe, chwały mojej nie odstąpię innemu ani czci mojej bożkom" ( Ks Izajasza 42: BT) .

  Zauważam też, że niektóre określenia mogą się odnosić do różnych osób

  "1) I rzekł Pan do Mojżesza: Oto ustanawiam cię bogiem dla faraona " ( Ks Wyjścia 7:1 BW)

  Jeździec na białym koniu,
  "16) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW PAN PANÓW. (Ap. 19:16 BT)
  to na pewno nie Nabuchodonozor, do którego mówi Daniel :
  "(37) Ty, królu, królu królów, któremu Bóg Nieba oddał panowanie, siłę, moc i chwałę" (Dan.2:37)

  Poza tym, moim zdaniem, jeśli Chrystus jest Bogiem, to rację ma KK, że Maria jest matką Boską.

  Na koniec nurtuje mnie pytanie, dlaczego Szatan chciał zabrać ciało Mojżesza ?
  "(9) Tymczasem sam archanioł Michał, gdy toczył z diabłem walkę o ciało Mojżesza.."( List Judy 9 )

  Pozdrawiam wszystkich
 • @roux
  ROUX, CZY PAN JEZUS JEST BOGIEM?

  Roux, Grzegorz zadał Ci proste pytanie i przed tym pytaniem nie uciekniesz.

  To, że eonmark nie uznaje Zbawiciela za Boga, wiem od dawna. O Naftalim pisałem wcześniej również na swoim blogu, więc nie z tymi Panami teraz rozmawiam.

  Nie można przypodobać się wszystkim! Nie można ze wszystkimi żyć w duchowej zgodzie.

  Czy boisz się wyznać Pana Jezusa przed ludźmi?

  Izajasz się nie bał! Nie bał się również Tomasz i Apostoł Paweł. Ile jeszcze potrzebujesz dowodów? Czyżby według Ciebie Odbicie Ojcowskiej Chwały, Którym Jest Pan Jezus nie było godne zaszczytu Boskiego?

  Czy uważasz, że prorok Izajasz jest mądrzejszy od eonmarka? Czy uważasz, że Duch Chrystusowy, który mu pomagał, jest tym samym duchem, który kieruje Naftalim i eonmarkiem?

  Pan Jezus Uczył, że należy wyznać Go przed ludźmi. Zatem i ja czekam za normalną, prostą odpowiedzią.

  ROUX, CZY PAN JEZUS JEST BOGIEM? TAK, CZY NIE!

  http://s4.ifotos.pl/img/555jpg_xxsnhsh.jpg


  http://s6.ifotos.pl/img/obcite-ko_nxrpehh.jpg
 • @57KerenOr 20:14:12
  Przeczytaj proszę mój poprzedni komentarz
 • @Lukero 14:00:40
  "Tak jak pierwsze jest cielesne a drugie duchowe tak pierwszy Dawid Król Izraela cielesnego, a drugi Chrystus król Izraela Duchowego..."

  Psalm 2 jest specyficznie o Dawidzie.

  " pierwszy Adam człowiek drugi Chrystus Syn Boży..."

  W tej samej Biblii znajdziesz rowniez odwrotne okreslenie:

  -Adam - syn bozy
  -Jezus - czlowiek

  "pierwsza też była Jerozolima miasto zrobione ludzką reką, druga jest Jerozolima Duchowa, zrobiona ręką Boga."


  Tylko cos ta Jerozolima, 'zstepujaca z nieba' ma konkretne - ludzkie wymiary, podobne do wymiarow... ksiezyca...

  To ciekawe, no nie...

  Po co wogole 'wchodzic na gore' zeby zobaczyc 'nowe jeruzalem' skoro jego szerokosc i dlugosc to ponad 2000 kilometrow...

  A najbardziej niesamowite jest to ze 'nowe jeruzalem' jest wysokie na ponad 2 tysiace kilometrow...

  Trzeba zate wchodzic na jakakolwiek gore zeby zobaczyc cos tak olbrzymiego...?

  Ciekawe jest napewno to ze 'nowa jerozloima' ma konkrtena budowe, z symboliczna liczba 12 w tle, oraz to ze jest niemal kopia wielkosci ksiezyca, bedac jednak 'szescianem'...


  Swoja droga, czy to 'duze miasto' czy jednak male...?

  W stosunku do ziemi, zajeloby usa i kanade, no i wznosiloby sie na ponad 2 tys. kilometrow, ale skoro na ziemi zaczyna byc juz tloczno...

  Oczywiscie 'nowa jerozolima' jest tylko dla wybranych, ale przeciez napisano ze Bog jest cierpliwy i pragnie zeby wszyscy sie nawrocili, wiec taka 'nowa jerozolima' swoimi wymiarami troche zastanawia, czy oby wystarczy na wiecznosc...

  Chyba ze jest to tylko 'statek matka' przeznaczony na czas ograniczony...  "Czyli ziemia po krańce, co znaczy że Jego królestwo nie ma granic i sięga po całej ziemi. Bo nie jest to królestwo ziemskie."

  To jedno z najbardziej pokretnych wytlumaczen Lukero z jakim sie spotkalem.

  Jak sie ma to 'krolestwo bez granic' do wymiaru nowej jerozolimy?
  A jak sie nie ma do wymiaru nowej jerozolimy, to po co wogole bylo podawac jej wymiary...?
  "Musisz nauczyć się Hebraizmów, masz braki w rozumieniu prostych spraw.
  Prawdę mówiąc to zawsze chciałem Cię spytać ile masz lat, jeśli mogę prosić?"


  Znaczy sie poczujesz ulge jak dowiesz sie ile mam lat...?

  Czy to pomoze Tobie zrozumiec jak to mozliwe ze Pawel wedlug wlasnych zapewnien bedzie pierwszym zbawionym czlowiekiem...?

  Albo to czy Jezus jest bogiem, czy tylko ma tak wygladac...?


  Doprawdy nie rozumiem o co Tobie chodzi z tym wiekiem...

  Co za roznica czy jestem dzieckiem, osoba w kwiecie wieku czy starcem.
  Kobieta czy mezczyzna?

  Ach, Ty zasugerowales ze jestem dzieckiem ( dzieciakiem ) ktore nie wie o czym pisze...


  To jest z Twojej strony zapewne przejaw glebokiej pewnosci w prawde wyznawanych przez siebie pogladow.
  Inaczej nie prosilbys o podanie Tobie mojego wieku, jak to czynia przekomarzajacy sie licealisci...
 • @roux
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!

  Gdybyś jednoznacznie odpowiedział na pytanie, to wierz mi, że mojego komentarza by tutaj nie było.

  Gdybyś 100, albo 10.000 razy zapytał mnie, czy Pan Jezus Jest Bogiem, to odpowiedziałbym, że JEST i to w dodatku że JEST Bogiem Potężnym.

  I nie odsyłaj mnie proszę do Twoich poprzednich wpisów, tylko wykaż się wreszcie odwagą i odpowiedz na pytanie.

  Pomogę Ci:

  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!

  Pozdrawiam!

  PS

  Czy potrafiłbyś napisać tak samo?


  http://s6.ifotos.pl/img/obcite-ko_nxrpehh.jpg
 • @57KerenOr 21:43:09
  Ale czy, twoim zdaniem, Jezus jest równy swojemu Ojcu Jahwe ?
 • @roux 18:48:58
  "Poza tym, moim zdaniem, jeśli Chrystus jest Bogiem, to rację ma KK, że Maria jest matką Boską."

  Nie ma racji. Maria jest matką ciała a właściwie Chrystus narodził sie z Ducha.

  Poza tym
  "Jezus Chrystus przyszedł w CIELE" 1 Jana 4:2

  Po tym jak: "On istniejąc w postaci Bożej" itd. Fil 2:6

  Ogołocił się na krótką chwilę.

  Myślałem zresztą że cytaty które podałem wcześniej o naszej Skale całkowicie udowodnią sprawę gdyż są nie do podważenia. Mam tylko nadzieję że ich nie przeczytałeś, albo nie przebadałeś sprawy dokładnie.

  "(8) Ja, któremu na imię jest Jahwe, chwały mojej nie odstąpię innemu ani czci mojej bożkom" ( Ks Izajasza 42: BT) ."

  No właśnie! Chwały nie oddał, Chrystus jest z Ducha Boga. W innym wypadku Jezus Chrystus byłby oszustem.

  Jezus Chrystus to Skała, Ja-Jestem, YHWH
 • @roux
  ODBIERASZ ZBAWICIELOWI ATRYBUT BOSKOŚCI!

  No cóż roux, jednak nie potrafisz wyznać Pana Jezusa przed ludźmi. Dlatego zapewne w tytule Twojego artykułu zabrakło tak ważnego określenia PANA Jezusa – BÓG!

  Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.

  Cześć!


  http://s6.ifotos.pl/img/obcite-ko_nxrpehh.jpg
 • @57KerenOr 22:08:02
  nie chciałbym, aby w tak zacnym gronie, dochodziły do głosu emocje, zatem zacytuję Pawła :

  "(13) Znoście jedni drugich i wybaczajcie sobie nawzajem, gdyby ktoś miał jakiś żal do drugiego. Jak Pan wybaczył wam, tak i wy wybaczajcie jedni drugim"
  (List do Kolosan 3:13, Biblia Warszawsko-Praska)

  pozdrawiam
 • O kim pisze Salomon ?
  "(22) Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, (23) od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. (24) Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody; (25) zanim góry zostały założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć; (26) nim ziemię i pola uczynił - początek pyłu na ziemi. (27) Gdy niebo umacniał, z Nim byłam gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, (28) gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, (29) gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. (30) Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, (31) igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. (32) Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. (33) Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych nie odrzucajcie! (34) Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, (35) bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana; (36) kto mnie nie znajdzie, duszę swą rani, śmierć kocha każdy, kto mnie się wyrzeka"
  (Ks. Przysłów 8:22-36, Biblia Tysiąclecia)
 • @eonmark 21:22:55
  Nowa Jerozolima to nie miasto cielesne i sześcian. Jeśli chodzi o wymiary to musi mieć coś wspólnego z gemetrią. Opisu w każdym razie nie rozumiem.

  Przeczytaj Ap 21:9 Pokazuje Janowi małżonkę, oblubienicę Baranka, czyli Jerozolime.

  Małżonką Chrystusa nie jest kamienne miasto. To opis alegoryczny.
  Ap 1:1 - Apokalipsa napisana jest za pomocą ZNAKÓW. Więc jeśli miasto jest sześcianem to i Bestia z morza to godzilla, takie moje zdanie.
  I tak sugeruje co nieco i naprawdę nie chce Cie obrażać ale mam takie wrażenie. Więc pytam z ciekawości. Sam zresztą z dość dużą pogardą odnosisz się do zdania innych którzy mają coś do powiedzenia.

  I będąc szczery to nie chodzi o naszą różnicę poglądów, bo mam ją też z innymi, ale czasami pomijasz fakty i jedną taką z teorii którą mam to że jeszcze młodziachny jesteś. Bo jak byłem młodszy to też w sumie liczyło się dla mnie tylko moje zdanie i nic do mnie nie docierało.

  Może się mylę ale i tak to nie ma różnicy, piszę jakby to Paweł powiedział by Cie zawstydzić bo powinieneś walczyć z takimi odzywkami jak "ojejku co to za głupoty"

  Mówisz o Chrystusie ale takie odzywki to nie Chrystus, więc powinieneś wiedzieć lepiej. I stąd może mam takie wrażenie przemądrzałego licealisty.
  ;)

  Więc tutaj wylałem swoją szczerość i tak też nie jestem idealny. Długi bieg przed nami i musimy z sobą walczyć. No miłego wieczoru.
 • asd
  Na rozluźnienie atmosfery :)

  http://www.youtube.com/watch?v=T5-6gwssX0Y
 • @Naftali
  JEŚLI CHCESZ, TO JA MOGĘ BYĆ SŁONIEM!

  No cóż Naftali, nie chcę Cię ośmieszać na Nowym Ekranie. Jesteś moim bliźnim, zatem personalnie nie mam zamiaru robić w TWOIM KIERUNKU podjazdów podobnych do tych, które Ty uskuteczniasz, ale wydaje mi się, że zdenerwowanie wzięło u Ciebie górę nad logicznym myśleniem.

  To nie ma najmniejszego znaczenia, że broniąc się nieudolnie, poniżasz mnie.

  Ja wierzę w Słowa Pana i Boga Jezusa Chrystusa, i Jego Posłannictwo od Boga Ojca.
  Wierzę w to, co głosili prorocy i Apostołowie natchnieni Świętym Boskim Duchem.

  I tyle, i to wszystko.

  Twój ostatni komentarz składa się z jakichś imaginacji i dziwnie skleconych myśli. Oczywiście nie masz racji!

  Ale czyż ryba porozumie się ze słoniem?

  Jak chcesz, to ja mogę być słoniem!

  Bywaj!


  http://s6.ifotos.pl/img/obcite-ko_nxrpehh.jpg
 • @Lukero 22:23:42
  Lukero, a bestia z morza to nie godzilla...?

  Zwroty ' ojejku co za glupoty' pojawiaja sie jako wyraz sprzeciwu wobec demagogii jaka pojawia sie miedzyinnymi w Twoich wypowiedziach.
  Poniewaz demagogia ta ma czesto niski poziom, tak tez jest z niektorymi okresleniami ktorymi prubuje wskazac na poziom merytorycznosci w dyskusji...

  Oczywiscie nie ma to nic wspolnego z Jezusem, ale znowu nie jestem chodzaca doskonaloscia tylo ulomnym czlowiekim ktory nie jest pozbawiony emocji...

  Zamiast wiec w wyrachowany sposob udawac mistrza swietosci, prowadze dyskusje bedac czlowiekiem z krwi i kosci.

  Jestem jednka przekonany ze tresc jest ponad forma.


  Co do Nowego Jeruzalem...

  Ja rozumiem ze Biblia jest pelna symboli, tylko dlaczego Bog mialby w opisie Nowego Miasta umieszczac zagadki z kategorii 'gematria'...
  Czyz dary ducha nie sa dla ludzi o otwartych sercach, ludzi prostolinijnych...
  Po co wiec zagadki z gematrii?

  Pozatym nowa jerozolima nie musi byc szescianem, moze byc wielka piramida...

  Jak Bog objawil sie na gorze w ogniu a lud drzal na widok ognia i huku to tez mowa o przenosni opartej o gematrie...?

  Cala opowiesc zmyslona i nie majaca pokrycia w faktach biblijnych?

  Opis calego tego wydarzenia zawiera elementy przenosni takie jak Mojzesz-lud- gora-ogien- wytyczne...itd?


  Jak Chwala Boza schodzi z nieba na gore synaj to fakt a jak nowe jeruzalem schodzi z nieba i ma wymiary niemal identyczne z ksiezycem to czysta przenosnia-metafora oparta na tajemnicy gematrii?

  To ze opis NJ jest metafora moze potwierdzac wiele elementow tego opisu takich jak symboliczna liczba 12 wystepujaca parokrotnie, czy opis rzeki i drzewa...ale dlaczego podano wymiary tak zblizone do wymiarow ksiezyca...?

  Opis rzeki i drzewa zycia i dwunastu owocow oczywiscie przywodzi na mysl droge mleczna, slonce i dwanascie konstelacji...ale tylko jedna z wielu mozliwosci...


  Jak masz cos cennego lub ciekawego do powiedzenia w temacie to chetnie przeczytam chyba ze wolisz koncentrowac sie na probach osmieszania ktore najczesciej sa wyrazem slabosci argumentow w dyskusji.
 • @eonmark 01:18:09
  Nigdy nie wgłębiałem się w opis Nowej Jerozolimy.
  Ale np. dwunastka jest zawsze liczbą pełności. Tak jak w świętego Jana Ewangelii Chrystus złamał chleb i powiedział by zebrali go (a chleb to ciało Chrystusa więc tudzież kościół) i by nic nie zostało.
  I zbierają 12 bochenków.

  Więc może opisywać pełny kościół, ukończone miasto. Pełnie świętych.
  Co do stadiów jako wielkości to nie mam pojęcia.

  Natomiast wysokość muru to 144, czyli liczba świętych z wcześniejszych rozdziałów.
  144 to też 12 x12

  Albo inaczej Bóg stworzył świat w 6 dni siódmego odpoczął.
  6 jest dni po 24 godziny 6 x 24 = 144 , albo 6 x 12 x 12
  A 6 to liczba człowieka i to jest sześć ramion menory. Natomiast środkowe ramię 7 w takim razie oznacza odpoczynek, szabat czyli Chrystusa.

  W każdym razie są to cyfry powiązane ze świętymi więc jakby wymiar miasta określają te alegoryczne liczby.

  Co do drogocennych kamieni to chyba określają one kolory, i pewnie jakby te kolory połączyć to by wyszedł jeden. Biały. I każdy kolor w Biblii oznacza coś innego. Np czerwień, krew odkupienia.

  Albo żółty oczyszczenie, tudzież złoto.
  Dlatego kadź z brązu była wykonana z lusterek z brązu, żółtego metalu.
  Wyjścia 38:8
  "I uczynił kadź z brązu i podstawę również z brązu, wykonaną z lusterek"


  W kadzi była woda w której kapłani starego przymierza obczyszczali stopy.

  Dlatego w Ap 21:18 podobne jest do szczerego złota
  do czystego szkła. Więc pewnie oznacza to całkowite oczyszczenie.


  I dlatego też w Ap 4:6 jest szklane morze. I jest tam siedem lamp, to menora która była w przybytku itd.


  A co do 21:23 Słońce i Księżyc to chyba coś co oświetla drogę, i ich nie trzeba bo drogę więrzącemu oświetla drogę Chwała Boga.

  No to jakoś tak to widzę, no ale na pewno bardzo dużo za tym się kryje.
 • @Naftali
  BÓG OJCIEC, ORAZ BÓG SYN!

  NIE PISZESZ PRAWDY NAFTALI!


  http://togetherforever.com.pl/wp-content/uploads/2013/02/szlaczek20qv4.gif

  Naftali, chyba mnie z kimś pomyliłeś. Zawsze, czyli od momentu, gdy przestałem być katolikiem, uważałem i uważam nadal, że Jest Bóg Ojciec, oraz Bóg Syn, Który od Swojego Taty otrzymał Władzę i Boskość.

  Hm… Nigdy nie pisałem inaczej!

  Od wielu lat używam tetragramu YHWH. No może nie tak często, ale jednak…

  Moje poglądy w kwestiach podstawowych są stałe i niezmienne.

  Od wielu lat piszę, że Bóg Ojciec Syna Swego Dał…

  http://57kerenor.nowyekran.net/post/19957,pan-jezus-jedyny-ojcowski-posrednik

  http://57kerenor.nowyekran.net/post/20674,pan-jezus-chrystus-bog-i-zbawiciel-cechy-charakteru-mistrza-z-nazaretu

  http://57kerenor.nowyekran.net/post/41908,pelnie-mamy-tylko-w-panu-jezusie-bozym-synu-maria-rowniez-potrzebowala-ofiary-zbawiciela

  http://57kerenor.nowyekran.net/post/42158,dokladne-odbicie-ojcowskiej-chwaly Tutaj użyłem tetragramu!

  http://www.tematybiblijne.fora.pl/biblijny-punkt-widzenia,3/yhwh-imie-ktore-zostalo-ponizone,2.html Ten komentarz w całości poświęciłem Bożemu Imieniu YHWH. (Data 18.01.2009).

  Artykuł do którego poniżej podaję adres napisany został również w roku 2009.

  http://www.eioba.pl/a/2en7/pan-jezus-chrystus-jest-stworca-wszechswiata-list-do-ewy

  *

  Tak, Naftali, nie wiem tylko dlaczego wprowadzasz Czytelników w błąd, pisząc nieprawdę.

  A przecież wystarczy w Google wrzucić „57KerenOr” i wszystko o mnie już wiesz…

  https://www.google.pl/search?q=57KerenOr&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&gws_rd=cr

  Jednak, ja wcale się nie liczę! Liczy się tylko Wielki Wódz i Król, liczy się tylko Ojcowski Syn Umiłowany, Pan i Bóg Jezus Chrystus, któremu mamy być posłuszni.

  Pamiętaj o tym. Syn Boży Umarł na Krzyżu, byś miał szansę zbawienia. Nie zaprzepaść tej szansy.

  PS

  W roku 2009 napisałem komentarz. Lepiej byłoby byś zapoznał się z nim, nie dlatego, że ja go napisałem, ale dlatego, żebyś zapoznając się z jego treścią, nie wprowadzał w błąd Czytelników.

  http://media.wp.pl/kat,1022951,wid,11718628,wiadomosc.html

  PS

  Napisałeś do mnie:

  „Nie bój sie przyznać do błędu! Zyskasz na tym. Nawet gdybyś miał wywalić wszystkie swoje bajki, które skleciłeś do obecnej pory do śmieci”.

  No cóż, setki postów poświęciłem tylko i wyłącznie Bogu Ojcu i Bogu Synowi. Tylko sługa szatana chciałby, bym usunął w niepamięć tak wartościowe duchowo treści!

  Szatanowi i jego sługom, nie podoba się to, że Synowi Bożemu oddaje się tak wielką cześć jak Bogu Ojcu.

  Zatem żegnaj i… NIE PISZESZ PRAWDY NAFTALI!
  NIE PISZESZ PRAWDY!


  http://togetherforever.com.pl/wp-content/uploads/2013/02/szlaczek20qv4.gif


  http://s6.ifotos.pl/img/obcite-ko_nxrpehh.jpg
 • asd
  Iz 8:13-14

  YHWH zastępów - Jego za Świętego miejcie.
  On będzie kamieniem obrazy i Skałą(tsur) potknięcia się.  Naszą Skałą jest YHWH już wcześniej dość napisałem na temat Skały. Chce się jednoznacznie wszystkim określić że Chrystus to YHWH w ciele."

  Jak to Jan powiada 1 Jana 4:2
  "Jezus Chrystus przyszedł w ciele"

  czy też Paweł:
  "z nich również jest Chrystus WEDŁUG ciała, Ten który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Rz 9:5
 • @Lukero 23:27:37
  Moim zdaniem, słowo "skała" w Biblii nie jest określeniem tylko jednej osoby,
  najczęściej określa Boga Jahwe:

  "(32) Bo któż jest bogiem prócz Jahwe naszego, któż jest opoką poza naszym Bogiem! (2 Ks. Samuela 22:32, Biblia Warszawsko-Praska)


  w Iz. 8: 14 określa natomiast Chrystusa :

  "(14) To On będzie przybytkiem i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się dla obydwu domów Izraela oraz pułapką i sidłem dla Jeruzalem mieszkańców" (Ks. Izajasza 8:14, Biblia Warszawsko-Praska)

  w Pwt. Prawa 32:37 określa pogańskich bogów :

  (37) Wtedy powie: A gdzież są ich bogowie, owa skała, gdzie mogli by znaleźć schronienie (Ks. Powt. Prawa 32:37, Biblia Warszawsko-Praska)

  Podobnie określenie "król królów" przypisane jest do Jahwe i do Jezusa, lecz także do Nabuchodonozora oraz do Artakserksesa
 • @Lukero 13:24:51
  co do psalmu 2,
  Dawid pisze o Jezusie
 • @roux 07:58:12
  Dokładnie co do cytatów o Skale masz rację, dlatego je podałem by pokazać że jest tylko jedna Skała.
  W PP 32:37, Bóg szydzi z tych co uciekają się do INNEJ skały, innego BOGA.

  Pyta gdzie wasza skała? Wasz zbawiciel? Gdzie wasi bogowie?

  Więc przyrównanie Skały do bożków pogańskich tylko pokazuje fakt że Skała jest określeniem jedynie Boga.

  Zresztą wystarczy przejrzeć wersy i przeczytać dokładnie.

  To motyw poetyczny by jeszcze podkreślić wielkość JEDNEJ i prawdziwiej Skały. Skały zbawienia dla jednych i potknięcia dla drugich. Jezusa Chrystusa. Gdzie Skała jak czytamy jest ZBAWIENIEM, BOGIEM, YHWH, SKAŁĄ POTKNIECIA>

  A następnie po uderzeniu przez CZŁOWIEKA pęka i wypływa z niej woda.
  1 Kor 10:3 "Pili ze skały a SKAŁĄ BYŁ CHRYSTUS"

  ALE tu się dzieje dużo więcej w Wyjścia 17:8 Izraelici walczą ze Amelikatami.
  Amalekici to potomkowie EZAWA tego zrodzonego według ciała. I jest to typ walki DUCHA (Izrael) vd. CIAŁO (Amalekici).
  A kiedy? Po pęknięciu Skały.

  A w rozdziale 18 PIERWSZY raz zostaje wyjawiona obecność i imię DRUGIEGO Syna Mojżesza.
  Kiedy? Po pęknięciu Skały.

  Tak jak pierworodnym Pana był Izrael Wy 4:22 tak drugim prawdziwym i Duchowym Synem Pana jest Izrael Duchowy, kościół.
  Ujawniona tajemnica dopiero po pęknięciu skały, to jest ukrzyżowania Chrystusa Pana.

  Przypadek? Nie. Wszystko zaplanowane od początku do końca zanim się stało.

  A co do Psalmu 2 to Dawid pisze o Jezusie, co pisałem eonmarkowi i tutaj nigdy nie miałem wątpliwości. Więc może nie uważnie czytałeś kto o czym pisał. Nigdy nie napisałem inaczej.
 • @Lukero 16:44:38
  czytałem uważnie, chciałem poprzeć Twoje zdanie
 • @roux 17:06:29
  A to przepraszam, często stosuję się z pośpiechu skróty myślowe pisząc i trudno się porozumieć. Sam mam wrażenie że przez szybkie pisanie często to co chce przekazać jest nie zrozumiałe.
 • @Lukero 22:06:17
  A ale jeszcze chce sprostować bo wcześniej nie doczytałem.

  Może i król królów to i dotyczy ludzi ale skała jednak tylko dotyczy Boga.
  Dlatego to wszystko tak się łączy.

  Więc nie zgodzę się że jedną skałą jest YHWH i jest druga skała.

  Jak w Iz 8:14 YHWH jest też skałą potknięcia,
  ale jest nią Chrystus.

  Tak jak powiedziałem. Trzeba przejrzeć wszystkie wersy. I nie ma ani jednego który by mówił że skałą jest człowiek czy ktoś inny.
  Poza człowiekiem którym był i Chrystus Pan.


  Więc Skała jest JEDNA.

  Jest nią YHWH i to Jego Duch jest w Chrystusie.
 • @57KerenOr 16:40:08
  >Zawsze, czyli od momentu, gdy przestałem być katolikiem

  W jakim celu?
 • @Lukero 16:44:38
  "A co do Psalmu 2 to Dawid pisze o Jezusie, co pisałem eonmarkowi i tutaj nigdy nie miałem wątpliwości. "


  Psalm 2 jest bez cienia watpliwosci o Dawidzie, krolu zydowskim.

  Autorstwo pslamow jest przypisywane Dawidowi, i autor Psalmu 2 pisze o swoim 'zwiazku' z Bogiem.


  Oczywiscie 'swiat jest podzielony' w tej kwestii.
  O kim ten pslam naprawde pisze...
  Zydzi mowia ze o Dawidzie.
  Chrzescijanie, ze o Jezusie...

  Po pierwsze, trzeba zauwazyc, przy zdziwieniu niektorych, ze w Biblii, jest sporo 'Pomazancow'...

  Hebrajskie slowo 'masiah', ktore powtarzane nieswiadomie przez ludzi, w tradycji stalo sie synonimem slowa 'bog' tak naprawde znaczy 'pomazaniec' czyli namaszczony, czyli 'wybrany'.
  To samo ma sie z greckim slowem 'christos', ktore znaczy to samo, czyli pomazaniec.
  Sa to slowa hebrajskie i greckie, ktore sa okresleniem 'tytulu' jaki w Biblii nadawany byl nie tylko Jezusowi.

  To samo ma sie z okresleniem 'syn bozy'...

  Adam ( czlowiek ) rozumiany jako ten 'pierwszy' - symbolicznie, nazywany jest w Biblii 'synem bozym'.
  Tak samo krol 'Dawid', jak i 'Salomon' czy naprzyklad 'caly narod' - 'Izrael'...


  Wielu wodzac w Psalmie slowa 'syn bozy' czy 'pomazaniec ( mesjasz ) odrazu z automatu przypisuje je Jezusowi, bo tak zostali 'zaprogramowani'.

  Wynika to w duzym stopniu z braku podstawowej wiedzy, ale rownie czesto ze slepego przytakiwania ustalonym przez starozytny rzym dogmatom.

  Oto slowa Psalmu 2:

  " Dlaczego narody się buntują,
  czemu ludy knują daremne zamysły?
  2 Królowie ziemi powstają
  i władcy spiskują wraz z nimi
  przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi"

  Krol Dawid ( autor? ) pisze o tym jak to 'poganskie' narody knuja przeciw Bogu Izraela i przeciwko Jego wybrancowi -Dawidowi.


  "4 Śmieje się Ten, który mieszka w niebie,
  Pan się z nich naigrawa2,
  5 a wtedy mówi do nich w swoim gniewie
  i w swej zapalczywości ich trwoży:
  6 «Przecież Ja ustanowiłem sobie króla
  na Syjonie, świętej górze mojej». "

  Dawid pisze ze Jego Boga smiesza zamiary innych narodow, skoro Bog Izraela zdecydowal na 'swojej swietej gorze - syjonie' kto bedzie Jego wybrancem.
  Na gorze syjon, Bog Izraela, wedlug Biblii, przypieczetowal wybor swojego narodu - Izaela.
  Ten Izrael, jest 'Synem Boga' i 'krolem' nad innymi narodami.
  Jest bowiem 'narodem kaplanow' ...


  "7 Ogłoszę postanowienie Pana:
  Powiedział do mnie:
  «Tyś Synem moim,
  Ja Ciebie dziś zrodziłem3.
  8 Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo
  i w posiadanie Twoje krańce ziemi.
  9 Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić
  i jak naczynie garncarza ich pokruszysz»"

  Dawid pisze dalej, ze jako 'lider narodu wybranego', czyli 'wybrany przez Boga' jest 'synem Boga' ktorego 'dzis' czyli symbolicznie , Bog 'zradza'.


  Teraz, jezeli Jezus ialby byc owym 'pomazancem' z Psalmu 2, to trzeba by sie zastanowic nad paroma nielogicznymi faktami, jak rowniez trzeba by calkowicie zlekcewazyc kontekst jak rowniez uzupelnienie z innej czesci Psalmow.

  Po pierwsze, wiemy z Biblii ze Jezus byl 'pierwszy' czyli ze byl stworzony przed reszta stworzenia...

  Jezeli wiec nie chcemy ignorowac tego faktu, musimy zrozumiec wyrazny kontekst Calosci.

  To Dawid ( wedlug tradycji ) jest autorem Psalmow.
  Dawid pisze Psalmy kilkaset lat po tym jak powstaja pierwsze ksiegi biblijne, tradycyjnie przypisywane Mojzeszowi...

  Jak wiec mozliwe ze Jezus zostal zrodzony kilkaset lat po Mojzeszu, zeby nie wspomniec o pierwszych ludziach wogole...?

  ""7 Ogłoszę postanowienie Pana:
  Powiedział do mnie:
  «Tyś Synem moim,
  Ja Ciebie dziś zrodziłem"

  Po drugie jak to mozliwe ze Dawid mowi : "powiedzial do mnie"...?

  Czyzby Jezus byl autorem Pslamow?

  Wyraznie jest napisane:

  """7 Ogłoszę postanowienie Pana:
  Powiedział do mnie:
  «Tyś Synem moim,
  Ja Ciebie dziś zrodziłem"

  A wiec Bog mowi do Dawida, ktory jest autorem Psalmow.
  Co mowi Bog?

  Proste rzeczym jakie Bog mowi do 'Swojego wybranca' czyli 'pomazanca', ze 'dzis go zrodzil'...

  Co to znaczy ze 'dawid zostal 'dzis zrodzony'...?

  Ano to ze stal sie 'synem Boga' czyli wlasnie 'pamazancem'...a pomazac w Biblii mozna 'olejem' symbolizujacym 'Ducha Bozego'...
  Dawid wiec symbolicznie, 'dzis' stal sie natchniony Duchem Bozym, stajac sie tym samym, symbolicznie i duchowo, 'synem bozym', kims, kto wypelnia wole Boga.


  Ale czy wlasciwie mamy gdzies w Pslamach potwierdzenie ze Dawid jest tym 'pomazancem' i 'synem bozym' ktorego zradza 'dzis' Bog w Pslamie 2 ?

  Tak sie sklada, ze jak najbardziej:

  "50 Przeto będę Cię, o Panie, chwalił wśród narodów
  i będę wysławiał Twoje imię.
  51 Tyś zwycięstwa wielkie dał królowi
  i Twemu pomazańcowi okazałeś łaskę12,
  Dawidowi i jego potomstwu na wieki. "

  Powyzej, Dawid nie tylko wyjasnia ze jest'pomazancem Bozym' ale rowniez ze Bog dal krolowi Dawidowi 'WIELKIE ZWYCIESTWA'...

  Czy nieprzypadkiem o to chodzilo w Pslamie 2 kiedy napisano:

  "8 Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo
  i w posiadanie Twoje krańce ziemi.
  9 Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić
  i jak naczynie garncarza ich pokruszysz»"

  Widocznie skutecznie prosil Dawid ( lub rzadal ) od Boga zwyciestw w BOJU, gdyz pozniej, w nastepnych pslamach, dziekuje Bogu za WIELKIE ZWYCIESTWA i postanawia wyslawiac imie Boga.
  W koncu 'zelazna rozga' rzadzic i rozbijac jak naczynia garncarza jest metafora scisle militarna oparta przeciez o rozlew krwi na polu walki...


  Dalej, Psalm 89:

  "20 Mówiłeś niegdyś w widzeniu
  do świętych Twoich9 i powiedziałeś:
  «Włożyłem na głowę mocarza koronę;
  wyniosłem wybrańca z ludu."

  Mowa o krolu Dawidzie, ktory zostal wybrancem z ludu, ktoremu Bog 'nalozyl korone'...


  "21 Znalazłem Dawida, sługę mojego,
  namaściłem go świętym olejem moim,
  22 aby ręka moja zawsze z nim była
  i umacniało go moje ramię."

  Znowu, potwierdzenie ze Dawid zostal 'NAMASZCZONY' przez Boga Izraela.
  "23 Nie zwiedzie go nieprzyjaciel
  ani nie pognębi go złośnik.
  24 Lecz zetrę przed nim jego przeciwników,
  porażę tych, co go nienawidzą."


  Bog Izraela obiecal 'pomagac sowjemu wybrancowi'.  25 Z nim moja wierność i łaska;
  w moim imieniu moc jego się wzniesie.
  26 I rękę jego wyciągnę na morze,
  a prawicę jego na rzeki."


  Rzeki i Morza pod panowaniem Dawida, z woli Boga Izraela...symboliczne ukazanie tego co Dawid otrzymal dzieki prosbom od Boga.  "27 On będzie wołał do Mnie: "Ty jesteś moim Ojcem,
  Bogiem moim i Skałą mojego ocalenia"10.
  28 A Ja go ustanowię pierworodnym11,
  największym wśród królów ziemi. "


  Powyzszy fragment mowi sam za siebie.

  Bog jest 'ojcem' dla Dawida, Dawid 'synem dla Boga.
  Bog jest 'skala jego ocalenia'.
  Dawid jest 'pierworodnym' i najwiekszym wsrod krolow ziemii...


  Psalm 2 jest bezsprzecznie o Dawidzie.

  Ale jak sie ktos uprze, to moze udawac ze tego wszystkiego nie ma, zignorowac fakty i dalej powtarzac ustalone dogmaty.
 • @Lukero 23:48:43
  // i to Jego Duch jest w Chrystusie//

  zgadzam się z powyższym, Jego Duch jest w Chrystusie,

  "(16) A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. (17) I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem"
  (Ew. Mateusza 3:16-17, Biblia Warszawska)
 • @eonmark 01:44:36
  dziękuję za interesujący komentarz,
  z całą pewnością przeanalizuję go dokładnie,

  co największego spośród królów ziemi, to wydaje mi się, że jest nim Jezus :

  "5) a także od Jezusa Chrystusa, który jest Świadkiem wiernym, Pierworodnym pośród umarłych i Władcą wszystkich królów ziemi. On to umiłował nas, przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów"
  (Apokalipsa (Objawienie) 1:5, Biblia Warszawsko-Praska)

  Pozdrawiam
 • @
  ŚWIADKOWIE WOLĄ PRZYPISAĆ CHWAŁĘ DAWIDOWI, NIŻ PANU JEZUSOWI!

  2 Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę

  2. jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu,

  3. gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan.

  4. Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny.

  5. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.

  6. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się.

  7. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym,

  8. ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni.''

  1 LIST ŚW. PIOTRA 2

  ............................................................................

  BÓG OJCIEC KŁADZIE NA SYJONIE KAMIEŃ WĘGIELNY WYBRANY, KOSZTOWNY I TYM KAMIENIEM ODRZUCONYM PRZEZ LUDZI, JEST PAN JEZUS!

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @PANOWIE ŚWIADKOWIE!
  PAN JEZUS, BÓG Z GÓRY SYJON, TO JEMU NALEŻY SIĘ CHWAŁA!

  65 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Pieśń.

  2. Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, I tobie należy spełnić śluby.

  3. Ty wysłuchujesz modlitwy, Do ciebie przychodzi wszelki człowiek 4. Z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam Występki nasze, Ty je przebaczasz.

  5. Błogosławiony ten, którego Ty wybierasz i dopuszczasz, By mieszkał w sieniach twoich; Nasycimy się dobrami domu twego, Świętością przybytku twego.

  6. Przedziwnie wysłuchałeś nas w dobroci, Boże zbawienia naszego, Nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich. 7. Utwierdzasz góry mocą swoją, Przepasany będąc siłą"

  ............................................................................

  ...Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, I tobie należy spełnić śluby...Ty wysłuchujesz modlitwy...Przedziwnie wysłuchałeś nas w dobroci, Boże zbawienia naszego..

  A organizacja zwana świadkami, twierdzi że te przywileje, dotyczą Dawida!

  Rzadko wyrażam swe myśli w ten sposób, ale dzisiaj zrobię to:

  NAFTALI, EONMARK, KOŃ BY SIĘ UŚMIAŁ Z TEGO, CO PISZECIE!

  GDYBY MOGŁO MÓWIĆ, NIEME BYDLE JUCZNE, PRZEMÓWIŁO BY ROZUMNIEJ, BO MA POKORĘ!

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @Naftali
  PAN JEZUS, BÓG Z GÓRY SYJON!

  //Mam jednak nadzieje ze dokonczysz z ‘mistrzem’ te dyskusje na temat ‘jak lotr ewangelie glosil’ .//

  Oczywiście że sobie z mistrzem jeszcze pogadam na ten temat, tymczasem trzymajmy się tematu: BÓG Z GÓRY SYJON, TO JEMU NALEŻY SIĘ CHWAŁA!

  Wiem, wiem Naftali, boli was ten temat, nie ma ucieczki przed nim, więc trzeba lawirować, czyż nie!?

  Dlatego, obiecuje, nie dam wam spokoju i gwoli przypomnienia dla tych którzy zapomnieli jakimi podchodami kierują się świadkowie, przypominam.

  http://60grzegorz.nowyekran.net/post/76218,swiadkowie-i-ich-dziwny-przeklad-pisma-swietego

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @60grzegorz 10:14:52
  Grzegorzu witaj,
  Moim zdaniem, kwestię komu należy oddawać cześć rozstrzygnął jednoznacznie Jezus Chrystus :

  10) Wtedy mówi mu Jezus: - Idź precz, szatanie, napisano bowiem: "Panu, Bogu Twojemu, hołd składać będziesz i Jemu tylko będziesz służył".
  Ew. Mateusza 4:10, Biblia Poznańska)

  Chyba nikt nie ma wątpliwości, że słowa Jezusa są niepodważalne :

  (2) Spoglądajmy na Jezusa, który wprowadził nas na drogę wiary i przewodzi na niej aż do końca, który wolał raczej przyjąć krzyż aniżeli ofiarowaną Mu radość, nie lękał się niesławy i zasiadł na tronie po prawicy Boga
  (List do Hebrajczyków 12:2, Biblia Poznańska)

  (31) Bóg wywyższył Go jako Władcę i Zbawiciela po swojej prawicy, dając Izraelowi możność nawrócenia i odpuszczenia grzechów
  Dzieje Apost. 5:31, Biblia Poznańska)

  Pozdrawiam
 • @roux
  PAN JEZUS, BÓG Z GÓRY SYJON!

  Nie o tym mówimy, nie myl pojęć!

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @60grzegorz 15:55:25
  zacytuję Circonstance ; " Biblia, to nie menu w restauracji ",

  jeśli jest napisane :

  (16) Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany
  2 List do Tymoteusza 3:16-17, Biblia Warszawska)

  to, moim zdaniem, znaczy, że żadnego fragmentu Biblii nie można pominąć

  pozdrawiam

  (2) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. (3) Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy
  2 list do Koryntian 1:2-3, Biblia Poznańska
 • @roux
  PAN JEZUS, BÓG Z GÓRY SYJON!

  //zacytuję Circonstance ; " Biblia, to nie menu w restauracji ",//

  Chłopie ale teraz przyłożyłeś, ona nie umie poprawnej polszczyzny a skąd dopiero sprawy biblijne.

  No jeśli z takich ''autorytetów' będziesz czerpał wiedzę, to podejrzewam że niebawem zaczniesz klnąć, czego tobie nie radzę, bo w tym, to na pewno jest ona wiodącą osobą.

  Piszesz:

  //to, moim zdaniem, znaczy, że żadnego fragmentu Biblii nie można pominąć//

  Dam tobie radę, wpisz sobie w obojętnie jaki przekład, wyraz SYJON i czytaj wszystko, wyciągając wnioski.

  Przykład z życia, nie zachowuj się, jak również i ci dwaj panowie, jak ten konsument, który wysłany do sklepu po mąkę, przynosi mi cały sklep.

  Czy rozumiesz o co mi chodzi, roux!?

  Pozdrawiam!

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @60grzegorz 16:19:51
  Dziękuję za radę,

  (5) mieszkańcy Jebus rzekli do Dawida: Nie wejdziesz tutaj. A jednak Dawid zdobył twierdzę Syjon - to jest Miasto Dawida
  (1 Ks. Kronik 11:5, Biblia Warszawska)

  (22) Wy jednak przystąpiliście do góry Syjonu i do miasta Boga żywego, do niebieskiej Jerozolimy i do wielkiej liczby aniołów, do uroczystego zebrania (23) i do zgromadzenia pierwotnych zapisanych w niebie i do sędziego, Boga wszystkich, i do duchów (ludzi) sprawiedliwych udoskonalonych w pełni, (24) i do Jezusa, pośrednika Nowego Przymierza, i do pokropienia krwią wołającą głośniej niż Abel
  (List do Hebrajczyków 12:22-24, Biblia Poznańska)

  warto zauważyć, że powyższy fragment mówi o Bogu oraz o Jezusie, pośredniku Nowego Przymierza ( według mojego rozumienia o dwóch różnych osobach ), poniższy cytat tak samo :

  1) I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca
  Apokalipsa (Objawienie) 14:1, Biblia Warszawska)
 • @eonmark 01:44:36
  Eonmarku ogólnie nie ma tutaj między nami sprzeczki że Psalmy są o Dawidzie i np. Dawid jest synem Bożym bo jest. I Dawid był namaszczony itd, ale to wszystko jest typem. Cieniem mającym pokazać rzeczy przyszłe bardziej doskonałe.

  Tak jak mówiłem pierwsze jest cielesne a drugie jest duchowe. Dawid był królem cielesnego Izraela, Syjonu, Mesjasz Duchowego. Tego rzeczywistego nie zrobionego ludzką ręką.

  To tak jak cały Stary Testament. Czy wydarzenia w torze są prostolinijne czy także alegoryczne? Alegoryczne i wszystkie wskazują na Chrystusa. Tak jak ofiarowanie Izaaka przez Abrahama, woda ze skały. Czy przejście przez morze co prorocy zapowiadali że stanie się ponownie, nowa droga którą przejdzie tylko Izrael.


  Tak samo Psalmy mają swój prorocki charakter i to wyszło od Boga.

  I tak "Tyś Synem moim Ja Ciebie dziś zrodziłem" To Bóg mówi do Chrystusa i jest to proroctwo tego że zrodzi go Bóg, Duch, a nie z nasienia mężczyżny.

  I cały Syjon należy do Jezusa Chrystusa, tak samo jak narody. Bo Królestwo Pana nie ma granic. Za 9:9-10


  Zresztą sama Ewangelia cytuje Psalmy jako prorocze, nawet sam Chrystus cytuje je jako prorocze. Mt 22:41-46.
  itd.


  Więc w najlepszym wypadku to z twoim podejściem możesz włożyć i Ewangelię i Chrystusa.miedzy bajki i interpretować na swój sposób. Jeśli wszystko jest napisane tylko przez człowieka to człowiek może z pismem robić co chce i co mu się podoba.

  Czego nikomu nie życzę.

  Ale w sumie to robisz to na każdym kroku, bluźniąc imieniu Boga.
 • @Naftali 10:21:49
  "POMAZANIEC pisane jest z duzej litery"

  Chce tylko podkreślić że pogrubienie z dużej litery jest wolą tłumaczy i redagujących tłumaczenie Bliblijne.

  W czasach apostołów pisało się wszystko z dużej litery.
  Tak samo Stary Testament, wszystko z dużej. Kursywa w hebrajskim weszła chyba wprowadzona dopiero od nowożytnego hebrajskiego.


  Ale tak namaszczenie przez Ducha, jeśli wiemy że Olejek reprezentuje namaszczenie przez Ducha świętego to Torę czyta i więcej rozumie z tekstu.
  Olejek (cień) - Duch rzeczywistość. Staram się to wytłumaczyć eonmarkowi.
 • @Naftali 15:16:32
  "Tak wiec kto polozyl kamien na Syjonie??
  Biblia mowi ze Bog!

  Kto jest kamieniem polozonym na Syjonie??
  Biblia mowi ze jest nim Jezus!"


  Tutaj mylisz Naftali.Proszę spójrz. Kamieniem położonym na Syjonie jest YHWH, jest Jezus Chrystus.

  Pisałem o Skale już 10 razy w tym temacie.

  Masz tutaj Izajasza 8:13-14
  Pan Zastępów (YHWH) On Kamieniem Obrazy, Skałą Potknięcia, pułapką i sidłem dla mieszkańców Jeruzalem.
  ON skałą która pękła i z której wylała się woda.

  Jak coś to zapraszam do moich poprzednich postów.
 • @roux 15:45:25
  "10) Wtedy mówi mu Jezus: - Idź precz, szatanie, napisano bowiem: "Panu, Bogu Twojemu, hołd składać będziesz i Jemu tylko będziesz służył".
  Ew. Mateusza 4:10, Biblia Poznańska)"


  Pan Jezus mówi:
  "aby wszyscy oddawali cześć Synowi tak jak(kathos- tłumaczenie dosłowne, zrównanie = jednej czci z drugą) oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czcic Synowi nie oddaje czci Ojcu który Go posłał."

  Chce zaznaczyć że w ST Skałą potknięcia, twierdzą, zbawicielem, itd oraz Jedynym który nie odda swojej czci drugiemu jest Bóg, jest YHWH.

  Jeśli ktoś nie uznaje że YHWY i Chrystus Ci są Jednym i tym Samym, to tak jakby uznał Chrystusa za uzurpatora.

  Co w sumie robią żydzi dzisiaj. Dla nich Chrystus jest potknięciem i zgorszeniem.

  Albo inaczej, Jan 20:28. Czyni Chrystusa bałochwalcą który przyjmuje Boski tytuł.

  Nad tym trzeba się zastanowić każdemu.
 • @Lukero 21:49:26
  Pan Jezus mówi:
  "aby wszyscy oddawali cześć Synowi tak jak(kathos- tłumaczenie dosłowne, zrównanie = jednej czci z drugą) oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czcic Synowi nie oddaje czci Ojcu który Go posłał."

  Jana 5:23
 • @Lukero
  PAN JEZUS, BÓG Z GÓRY SYJON, TO JEMU NALEŻY SIĘ CHWAŁA!

  Naftali NAPISAŁ:

  //"Tak wiec kto polozyl kamien na Syjonie??
  Biblia mowi ze Bog!

  Kto jest kamieniem polozonym na Syjonie??
  Biblia mowi ze jest nim Jezus!"//
  ..............................................................................

  Tak, więc niezwłocznie z opisu Naftalego wynika, że to PAN JEZUS JEST, TYM KAMIENIEM I MA FACET RACJĘ!

  Ale jest jeszcze jeden werset a brzmi on tak:

  65 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Pieśń.

  2. Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, I tobie należy spełnić śluby.

  3. Ty wysłuchujesz modlitwy, Do ciebie przychodzi wszelki człowiek 4. Z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam Występki nasze, Ty je przebaczasz. (...)
  ....................................................................

  Jeśli więc Pan Jezus Jest Kamieniem położonym na Syjonie, to również warto się spytać, co Naftali myśli o tym, że w Psalmie 65 NAZWANY ZOSTAŁ BOGIEM!

  ZADAJE, WIĘC PYTANIE NAFTALEMU:

  NAFTALI, CZY PAN JEZUS JEST BOGIEM, SKORO PSALMISTA TAK GO NAZYWA!?

  P.s Teraz dopiero zacznie się kołowacenie, Lukero.

  No cóż, poczekamy i pozdrawiam wszystkich!

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @
  To i ja dorzucę swoją cegiełkę:

  (22) Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny! (23) Przysięgam na Siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak, przede Mną się zegnie wszelkie KOLANO, wszelki JĘZYK na Mnie przysięgać będzie, (24) mówiąc: Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na Niego zżymali.
  (Iz 45:22-24)

  (10) Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga. (11) Napisane jest bowiem: Na moje życie - mówi Pan - przede Mną klęknie wszelkie KOLANO, a każdy JĘZYK wielbić będzie Boga. (12) Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu.
  (Rz 14:10-12)

  (9) Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, (10) aby na imię Jezusa zgięło się każde KOLANO istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. (11) I aby wszelki JĘZYK wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.
  (Fil 2:9-11)
 • @Naftali
  PAN JEZUS, BÓG Z GÓRY SYJON, TO JEMU NALEŻY SIĘ CHWAŁA!

  Naftali NAPISAŁEŚ:

  //"Tak wiec kto polozyl kamien na Syjonie??
  Biblia mowi ze Bog!

  Kto jest kamieniem polozonym na Syjonie??
  Biblia mowi ze jest nim Jezus!"//
  ..............................................................................

  Tak, więc niezwłocznie z opisu twojego wynika, że to PAN JEZUS JEST, TYM KAMIENIEM I masz RACJĘ!

  Ale jest jeszcze jeden werset a brzmi on tak:

  65 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Pieśń.

  2. Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, I tobie należy spełnić śluby.

  3. Ty wysłuchujesz modlitwy, Do ciebie przychodzi wszelki człowiek 4. Z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam Występki nasze, Ty je przebaczasz. (...)
  ....................................................................

  Jeśli więc Pan Jezus Jest Kamieniem położonym na Syjonie i Jemu należy się Chwała, to wiadomo jest, że został RÓWNIEŻ w Psalmie 65 NAZWANY BOGIEM!

  ZADAJE, WIĘC PYTANIE TOBIE:

  NAFTALI, CZY PAN JEZUS JEST BOGIEM, SKORO PSALMISTA TAK GO NAZYWA!?

  Bo prorok Izajasz, którego ty, tu, tak dzielnie cytujesz a którego słowa dobierasz jak tobie pasują, wyraźnie mówi:

  (5) Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Izajasz 9

  NAFTALI, CZY PAN JEZUS JEST BOGIEM, SKORO PSALMISTA TAK GO NAZYWA jak również prorok IZAJASZ!?

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @Naftali 00:22:38
  "4) Wszystko, co znajduje się od dawna w Piśmie [Świętym], zostało napisane ku naszej nauce, abyśmy mogli mieć niezachwianą nadzieję i płynącą z Pism moc ducha"
  List do Rzymian 15:4, Biblia Warszawsko-Praska)

  Przypomina mi się przygoda mojego kolegi Jacka.
  W lecie 2010 roku odwiedzili go w domu ewangelizatorzy z chrześcijańskiego wyznania "mniejszościowego", rozmowa zeszła na temat tzw trójcy, nie potrafili owi ewangelizatorzy wskazać w Biblii wersetu potwierdzającego jej istnienie. Umówiono się, że jak znajdą to przyjdą ponownie.
  Już w marcu 2102 ( po upływie 20 miesięcy ), odwiedził Jacka starszy stopniem ewangelizator i zaczęli rozmawiać. Gość rozpoczął od deklaracji, że Duchem Świętym nie będą dziś zajmować, natomiast udowodni boskość Jezusa. Zaczęła się analiza wersetów, po 30 minutach natrafiono na Apokalipsę 3 : 14 ( ... początek stworzenia bożego ), rozmowa została zawieszona do czasu kiedy ewangelizator "sprawdzi i przemyśli."
  Do dzisiaj się nie odezwał.
  Co więcej, jak się wydaje, nadal "pasie trzodę Bożą" (1 PT 5:2).
  Ale nie ma się czemu dziwić, skoro ponoć niektórzy papieże byli ateistami.
  "Leon X był po prostu ateistą. Historycy nawet dzisiaj łagodnie rzecz ujmują, pisząc o jego „znikomym zainteresowaniu sprawami religijnymi”, czy coś w tym stylu, jednak nie ma żadnych wątpliwości, że papież Leon X był ateistą. "
  http://ryuuk.salon24.pl/518021,leon-x-niech-nasz-pontyfikat-bedzie-radosny
  pozdrawiam
 • @Naftali
  PAN JEZUS, BÓG Z GÓRY SYJON, TO JEMU NALEŻY SIĘ CHWAŁA!

  Powtarzam:

  Naftali NAPISAŁEŚ:

  //"Tak wiec kto polozyl kamien na Syjonie??
  Biblia mowi ze Bog!

  Kto jest kamieniem polozonym na Syjonie??
  Biblia mowi ze jest nim Jezus!"//
  ..............................................................................

  Tak, więc niezwłocznie z opisu twojego wynika, że to PAN JEZUS JEST, TYM KAMIENIEM I masz RACJĘ!

  Ale jest jeszcze jeden werset a brzmi on tak:

  65 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Pieśń.

  2. Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, I tobie należy spełnić śluby.

  3. Ty wysłuchujesz modlitwy, Do ciebie przychodzi wszelki człowiek 4. Z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam Występki nasze, Ty je przebaczasz. (...)
  ....................................................................

  Jeśli więc Pan Jezus Jest Kamieniem położonym na Syjonie i Jemu należy się Chwała, to wiadomo jest, że został RÓWNIEŻ w Psalmie 65 NAZWANY BOGIEM!

  ZADAJE, WIĘC PYTANIE TOBIE:

  NAFTALI, CZY PAN JEZUS JEST BOGIEM, SKORO PSALMISTA TAK GO NAZYWA!?

  Bo prorok Izajasz, którego ty, tu, tak dzielnie cytujesz a którego słowa dobierasz jak tobie pasują, wyraźnie mówi:

  (5) Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Izajasz 9

  NAFTALI, CZY PAN JEZUS JEST BOGIEM, SKORO PSALMISTA TAK GO NAZYWA, jak również prorok IZAJASZ!?

  Przypominam tłumaczenia świadków:

  http://60grzegorz.nowyekran.net/post/76218,swiadkowie-i-ich-dziwny-przeklad-pisma-swietego

  Naftali, napisałem już rouxowi że jak potrzebuję mąkę to nie przynoś mi całego sklepu, czyżbyś i ty tego nie rozumiał!?

  Czekam Naftali, czyżby świadkowie byli mądrzejsi od Izajasza, Piotra, Psalmistów, czy Proroków?

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @Naftali 22:59:29
  "Zauwaz na pewne odniesienie tej wypowiedzi.
  Czego to odniesienie dotyczy?

  Tego stwierdzenia:
  „”dla obu domów Izraela””"


  Naftali ja nawet nie o tym mówię. Oczywiście pierwszym domem jest pierwsze Królestwo Boga, drugim Jego drugie królestwo, nie zrobione ludzką ręką, duchowe. I to racja ale nie rozumiem, może jest poźna godzina, do czego to mi napisałeś. Skała narożna w starożytności to był bardzo charakterystyczny kamień i jak ktoś wie o co chodzi to ładnie komponuje się w Ewagnelię i nie jest to jakaś wielka filozofia.

  Natomiast
  mówię kto jest skałą. Skała to tsur i pisałem o tym tonę tekstu.

  Skałą jest YHWH, Skałą jest Elohim, Skałą jest El i to skała tsur, jest skałą która pęka po uderzeniu człowieka i z której wylewa się woda i jest nią Jezus Chrystus. Gdyż On jest Jednym. Zresztą nawet Paweł w Kor pisze że Skałą jest Chrystus. A skałą jest YHWY. TSUR. Ale o tym wszystkim pisałem.

  Nie mam siły wklejać tego ponownie, idę spać rano pobudka. Dobrej nocy.
 • @Naftali
  CZY ŚMIE KTOŚ WĄTPIĆ, ŻE PAN JEZUS NIE JEST OBIECANYM, BOGIEM MOCNYM!


  Bardzo cieszę się że cytujesz Izajasza, zatem zaraz sprawdzimy czy tylko cytujesz, czy bawisz się jego cytatami, napisałeś:

  /Ale przejdzmy do Izajasza.
  Co dowiadujemy sie dalej? Izajasz kontynuuje:

  „”I będą go zwać imieniem Cudowny Doradca, (.....) „”

  Czy smie ktos watpic ze Jezus nie jest obiecanym „Cudownym Doradca” ?
  Jakie sa dowody?//
  .................................................................................


  Oczywiście masz rację, jak więc można wątpić, że Pan Jezus Jest obiecanym, Cudownym Doradcą. Ale Izajasz mówi również Naftali, że Pan Jezus Jest BOGIEM MOCNYM!

  (5) Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Izajasz 9

  Skoro więc cytujesz Izajasza, napisz to tak samo, jak napisałeś w odniesieniu do Cudownego Doradcy.

  Czyli, tak ma brzmieć te zdanie:

  Czy śmie ktoś wątpić, ze Jezus nie jest obiecanym BOGIEM MOCNYM?

  To chyba zrozumiałe jest Naftali i nie trzeba tu wcale znajomości Pisma Świętego, gdyż dziecko z podstawówki zrozumiałoby to, gdyż sama mowa proroka, dokładnie określa kim Jest Pan Jezus, ale ORGANIZACJA ŚWIADKÓW jest mądrzejsza od Izajasza, zapewne.

  Tak więc, proszę o niekołowacenie i prostą odpowiedź:

  Czy śmie ktoś wątpić, ze Jezus nie jest obiecanym BOGIEM MOCNYM?

  Potwierdź to!

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @Naftali
  PAN JEZUS, BÓG Z GÓRY SYJON!

  Napisałeś:

  //A co mowil sam Jezus?
  Do Jana przekazujac mu wizje Objawienia powiedzial jaki jest jego stosunek do Boga:
  „” „Godzien jesteś, Jehowo, Boże nasz, przyjąć chwałę i szacunek, i moc, ponieważ tyś stworzył wszystko i z twojej woli wszystko zaistniało i zostało stworzone”.””
  Objawienie 4 ;1.

  Kto jest zatem godzien przyjac szacunek i chwale i moc?
  Bog, Stworca wszystkiego!
  Czy sie z tym nie zgodzisz?//

  ......................................................................

  I to Bóg Ojciec, jest godzien przyjąć szacunek i chwałę i moc, tak?

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @Naftali 21:06:26
  PAN JEZUS, BÓG Z GÓRY SYJON!

  Tak, masz rację, zakończmy to, ponieważ tego zakręcenia jakie prowadzisz, nie mam zamiaru odkręcać.

  Ale dziwi mnie fakt, że na zadane pytanie, taK zareagowałeś, czyżbyś zaczął uciekać. przecież to było proste moje pytanie:

  //I to Bóg Ojciec, jest godzien przyjąć szacunek i chwałę i moc, tak?//

  Skoro nie chce się tobie odpowiedzieć, to powiem, że ten szacunek i chwała i moc należy również się PANU JEZUSOWI, ALE ZAPEWNE O TYM WIEDZIAŁEŚ, NIEPRAWDAŻ NAFTALI!?

  http://images62.fotosik.pl/25/5fb221dd724060ccmed.jpg

  http://images61.fotosik.pl/25/0cc0be88d92707edmed.jpg

  Świadkowie, zrobią wszystko, by Pana Jezusa nie wywyższyć!

  JA ZROBIĘ WSZYSTKO, BY PANA JEZUSA, BOGA Z GÓRY SYJON, WYWYŻSZYĆ, BO TAK CHCIAŁ JEGO OJCIEC!

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @Naftali 01:53:39
  Grzegorzu chyba miałeś rację że zacznie się bujanie w chumrach no ale cóż, może zawsze wymienić poglądy i z nimi...

  Naftali, chciałbym wiedzieć z jakiej Biblii korzystasz. Cytujesz:

  "„” Bo narodziło się nam dziecko, syn został nam dany; a na jego barkach spocznie władza KSIĄŻECA””

  Naftali. Skąd wziąłeś, z jakiej Biblii tam słowo książęca? W żadnej Biblii nie ma takiego wersu. Jest napisane tylko że spocznie władza.

  To jest tekst masorecki a drugie to septuaginta.

  כי־ילד ילד־לנו בן נתן־לנו ותהי המשרה על־שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר־שלום

  ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος ἐγὼ γὰρ ἄξω εἰρήνην ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας εἰρήνην καὶ ὑγίειαν αὐτῷ

  I gwarantuje Ci że tu nie ma 'władza książęca' jeśli jest to proszę wskaż palcem.

  Jest tylko שר־שלום = Szar Szalom - książe pokoju.


  Natomiast wersja septuaginty się różni całkiem i nie ma nawet Bóg mocny.

  Natomiast wersja zwojów znad morza martwego wspiera wersję masorecką całkowicie co możesz znaleźć na internecie.


  Więc narodzi się dziecko które będzie księciem pokoju I Bogiem mocnym.

  Widzę raczej że korzystasz z podejrzanych Biblii, ale to już chyba Grzegorz uświadomił.


  "Jezus mial doskonala znajomosc Slowa i woli Jehowy."
  Nie chce nic mówić ale On jest Słowem Boga.

  "Niemniej tylko Jehowa został nazwany „Bogiem Wszechmocnym”"

  Chce Ci przypomnieć że jest tylko JEDEN BÓG.


  "Widzisz roznice pomiedzy Ksieciem a Krolem, pomiedzy Mocnym a Wszechmocnym!:
  Widzę tylko że sobie to wytłumaczyłeś na swój sposób, pewnie Grzegorz ma takie same zdanie.


  "„” „Godzien jesteś, Jehowo, Boże nasz, przyjąć chwałę i szacunek, i moc, ponieważ tyś stworzył wszystko i z twojej woli wszystko zaistniało i zostało stworzone”.”” "


  Co to za wers. Skąd to masz? Tego nie ma ani w tekście aleksandryjskim ani bizjantyjskim chyba że jestem ślepy...

  To BARANEK bierze księgę bo Księga to wybrani zapisani i należą do Chrystusa który ichWYKUPIŁ za wielką cene jak pisze Paweł.

  "Godzien jesteś wziąć księge i pieczęcie otworzyć bo ZOSTAŁEŚ ZABITY."


  Naftali kim ty jesteś? Co ty wogólę wypisujesz? Ty masz jakąś swoją własną mormońska biblie...  W sumie powyżej w tekstach dałem 100% dowód że YHWH to Jezus Chrystus, chciałbym żebyś do tego się ustosunkował. Jak chcesz wkleje jeszcze raz.
 • @Naftali 14:32:04
  "Warto sie jednak zastanowic dlaczego ten sam Izajasz w 43:10 Pisze:
  ”” „Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie”.””
  Dlaczego?
  Poniewaz nikt nie istnial prze Bogiem Jehowa! Bo to wlasnie o Bogu Jehowie pisze Izajasz! Nie o Jezusie jak niektorzy blednie uwazaja!
  "


  Ponieważ Syn i Ojciec są Jednym. I jak YHWY mówi w Izajaszu swojej chwały nie odstąpi nikomu.

  Lecz uważasz że Syn nie jest z Ojcem jednym że Syn to nie YHWY więc inna 'osoba'.

  Więc jednak Bóg odstąpił chwałę innemu. Takie jest twoje zdanie.
 • @Lukero 23:23:42
  "W sumie powyżej w tekstach dałem 100% dowód że YHWH to Jezus Chrystus, chciałbym żebyś do tego się ustosunkował. Jak chcesz wkleje jeszcze raz."


  Chodzi mi o teksty które pisałem do innych.
 • @Lukero
  PAN JEZUS, BÓG ABRAHAMA, IZAAKA I JAKUBA. BÓG Z GÓRY SYJON!

  20. Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy GŁOS MÓJ i OTWORZY DRZWI, WSTĄPIĘ do niego i BĘDĘ z nim wieczerzał, a on ZE MNĄ.

  21. ZWYCIĘZCY POZWOLĘ ZASIĄŚĆ ze mną na moim tronie, jak i Ja ZWYCIĘŻYŁEM i ZASIADŁEM wraz z Ojcem moim na jego tronie.

  22. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

  OBJAWIENIE DANE JANOWI 3

  ......................................................................


  '' (28) Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.''

  Lukero napisałeś:

  //Grzegorzu chyba miałeś rację że zacznie się bujanie w chumrach no ale cóż, może zawsze wymienić poglądy i z nimi...//

  Tylko do jakiegoś czasu Lukero, tylko do jakiegoś czasu!

  ...kto ma uszy niechaj słucha co Duch...

  Pozdrawiam!

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • interesująca dyskusja
  cały dzień wczoraj byłem w podróży.
  dyskusja jest naprawdę interesująca, oczywiście nie z każdym głosem się zgadzam, może jednak ktoś z oponentów odniesie się do wersetów przytoczonych w artykule,
  czy zatem Biblia jest sprzeczna sama ze sobą ?
  pozdrawiam wszystkich
 • @60grzegorz 02:12:51
  "20. Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy GŁOS MÓJ i OTWORZY DRZWI, WSTĄPIĘ do niego i BĘDĘ z nim wieczerzał, a on ZE MNĄ.

  21. ZWYCIĘZCY POZWOLĘ ZASIĄŚĆ ze mną na moim tronie, jak i Ja ZWYCIĘŻYŁEM i ZASIADŁEM wraz z Ojcem moim na jego tronie.

  22. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

  OBJAWIENIE DANE JANOWI 3

  ......................................................................"


  Grzegorzu konkretny bardzo wers sprzeciwiający się kłamstwom dziwnej Naftalowej biblii. Otóż tron należy do Ojca jak i do Syna, a czy Bóg dzieli się chwałą? NIE. Z Synem się nigdy nie 'podzielił'. Bo rzeczywiście Ojciec i Syn są Jednym Duchem. No ale w tym temacie jeszcze odpowiem Naftaliemu.


  "//Grzegorzu chyba miałeś rację że zacznie się bujanie w chumrach no ale cóż, może zawsze wymienić poglądy i z nimi...//

  Tylko do jakiegoś czasu Lukero, tylko do jakiegoś czasu!"

  Masz rację, ale chyba czasem można, dla czyjegoś dobra, ale i sami dużo się uczymy, przynajmniej ja.
  No nic 'lece' zobaczyć co tam Naftali napisał. Pozdrawiam!
 • Naftali
  „Przeklad Nowego Swiata
  http://www.biblia.info.pl/biblia.php”

  Dzięki za informację, będę wiedział że coś jest nie tak z tym przekładem skoro dodają słowa z powietrza.  „Bylo:
  Objawienie 4-1

  Mialo byc :
  Objawienie 4-11 moja pomylka! Zgubilem jedynke. Przepraszam.”

  Aha, no to co innego.
  W każdym razie twój przekład nie jest dokładny, więc kłamliwy.

  Tam piszę wart jest Pan(Kyrios) i Bóg(Theos).
  Jest spójnik I, i.

  Po drugie nie ma tam YHWH, nigdzie a przypomnij sobie AP 22:18-19.

  Nie można NIC dodawać i NIC zmieniać. Wszystko ma pozostać takie jak zostało napisane pierwotnie. Zdumiewa mnie jak można odrzucić prostą i konkretną dyrektywę Pana. Szatański przekład.

  Teraz porównaj i przeczytaj dokładnie wersy z 3 rozdziału które podał Grzegorz o Chrystusie siedzącym na tronie i Ap 5:12-13.
  „Nie Lukero, ja jednak mowie ci ze Jezus jest chlebem i sprobuj mnie przekonac ze tak nie jest?”  Chrystus jest chlebem, jest światłem itd. Ponieważ Jezus Chrystus jest nauczycielem i nauką Boga. Dosłownie to pierwsza Tora była pisana literą, druga nie jest pisana literą jest pisana Duchem którym jest Jezus Chrystus. On jest prawdziwą Torą i prawdziwym nauczaniem.
  Bo on jest bramą i drogą. Sposobem w jakim mamy kroczyć.
  Tutaj się ludzie wykładają bo skoro tak to myślą że Chrystus nie jest Bogiem. Bzdura taka, ludzkie myślenie.


  Teraz dam Ci twój cytat który udowadnia Boskość Chrystusa.

  „W 1 Liscie do Koryntian 11 - 3 mozemy przeczytac:
  " Ale chcę, byście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest mężczyzna, a głową Chrystusa jest Bóg"”

  Nie wiem jak można ten wers traktować jako atak na boskość Chrystusa skoro mówi co innego. Dam Ci teraz wers synonim do porównania.


  „aby wszyscy stanowili jedno jak Ty Ojcze we Mnie a Ja w obie aby oni stanowili w Nas jedno”. Jan 17:21

  To są identyczne wersy. Czy Paweł mówi że Chrystus nie jest Bogiem skoro w Rzymian 9:5 pisze
  „Chrystus według ciała, Ten który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.”

  Więc lepiej się zastanów.

  Jest to nauka że Chrystus z Ojcem są JEDNYM CIAŁEM. Tak samo jednym jak twoja GŁOWA i twoja PRAWA RĘKA. Co prawda że Chrystus jest prawą ręką znaczy że ma cały autorytet Ojca. I wykonuje całą władzę Ojca, ale NIC więcej. Dlatego nie może nic z siebie nie zrobić.

  Więc jak są jednym ciałem to są jednym. Jednym Duchem.

  Czy to znaczy że kościół jest Bogiem?
  Jana 10:34-35 „Bogami jesteście”
  Ale nie ciało. Jest napisane Ci są Bogami do których zostało skierowane słowo.

  Czyli do kogo? Do tych którzy OTRZYMALI Ducha. A czyj jest ten Duch?

  „6) Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha( kogo? Czego?) Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!” Gal 4:6

  Ducha Syna.

  „Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście odrzuceni.” Korynt 2 List 13:5


  Duch wysłany do serc naszych to Duch Chrystusa dlatego Pismo wyraża się jak o bogach. Ale nie ma wielu bogów. Jest JEDEN BÓG, jeden DUCH, który jest we wszystkich w całym kościele.

  Tak jak w historii Adama i Ewy. Adam był typem Chrystusa a Ewa kościoła. Ewa powstaje z CZĄSTKI Adama, z Jego żebra. I Głową Ewy jest ADAM.

  O to w tym chodzi.
  Tak samo kościół jest z Ducha Pana. Jan 1:12-13
  Tym którzy z Boga się narodzili – czyli Ducha Pana..
  Nie z krwi i ciała.

  Ciało Chrystusa też nie było Bogiem. Cierpiał i łąkną On, tyle że nie grzeszył. Duch był YHWH.

  Dlatego kiedy mamy być jedny, oczywiście że mamy być jednosłowni i wykonywać to samo co Chrystus, ale dlatego że mamy Ducha.

  Bo czy ktoś bez Ducha może dążyć do jedności z Bogie? Nie to nie jest naczanie Biblijne. Tylko Ci co mają Ducha.

  I to się nazywa NOWYM stworzeniem u Pawła. I jest to danie Ducha czyli obrzezanie serca.

  A co Bóg mówił że zrobi w ST?

  „16) Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.” 2 Kor 6:16

  Jesteśmy świątynia Boga = Bo Jego Duch mieszka w nas. I jest to Duch Chrystusa.
  Ez 37:26, Ez 11:19

  I Bóg mieszka poprzez Ducha. Jest to jedność Ojca z Synem w Duchu.
  A teraz wersy:
  „6) Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel jego, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga.”
  Iż 44:6
  Bóg jest Królem Izraela. A kto jest Królem? W Ewangelii Piłat przy krzyżowaniu tytułuje Chrystusa Królem żydowskim. Myślisz że to znalazło się w Ewangelii przez przypadek?

  Kto jest odkupicielem? GOEL, גָּאַל

  Odkupicielem jest Jezus Chrystus, YHWY.
  Kto jest zbawicielem Yeshua? YHWH, jest nim Jezus Chrystus.

  Kto był Pierwszy i Ostatni?
  „(8) Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a OŻYŁ:” Ap 2:8


  I kim jest Pan zastępów? On jest Iż 8:14. I on jest skałą, kamieniem (TSUR) i zaraz Ci wkleje wcześniejsze wersy.

  Czy więc jest dwój odkupicieli, dwóch zbawicieli, dwóch pierwszy i ostatni? Nie On jest jednym.
 • @Lukero 16:38:53
  To są moje dwa posty na temat skały (Tsur) jako że Tsur odnosi się i do Chrystusa i do YHWY i jest całkowicie Staro Testamentowym dowodem bez ‘zaczepiania’ NT że YHWH to Jezus Chrystus


  Chrystus jest skałą (tsur - przepraszam nie tsuwr) która pękła i z której wypłyneła woda życia. A kto jest skałą?

  Habakkuk 1:12 - "o Panie (YHWH) o Skało moja:
  2 Sm i Ps 18:32 "Któż jest Bogiem(El) prócz Pana(YHWH) lub któż jest Skałą prócz Boga (Elohim) naszego?

  Ps18:3 "Panie (YHWH) ostoja moja i twierdzo, mój wybawicielu, Boże (El) Skało moja na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i obrono!)

  Ps 18:47 Niech żyje Pan(YHWY) Moja Skała niech będzie błogosławiona. Niech będzie wywyższony Bóg (Elohim) mój Zbawca.

  Iz 8:14 "Om będzie kamieniem obrazy i Skałą (tsur) potknięcią się" !

  Iz 48:21 "Nie czuli pragnienia gdy On ich wiódł prez pustynie zdrojom ze Skały (tsur) kazał dla nich trysnąć, rozłupał skałę, wypłynłęła woda.

  Iz 51:1 Wejrzyjcie na Skałę z której was wyciosano.


  Itd, uważam że trzeba wejść i przejrzeć wszystkie wersy.

  A więc Chrystus jest skałą z której wypłynęła woda. Także YHWH i Elohim to skała.
  Chrystus jest zbawicielem i Bóg jest zbawicielem.
  Bóg jest twierdzą i Chrystus jest twierdzą, Jerozolimą, miastem ucieczki.
  "Ja i Ojciec jedno Jesteśmy"

  Uważam wogóle że Chrystus I YHWH nie jest jedną osobą bo Bóg jako tak nie jest osobą cielesną. Bóg jest Duchem i rozumienie osobowe raczej nam nie pomoże zrozumieć.

  Tak jak pisze ze Skały nas wyciosano. A przecież powstaliśmy z Chrystusa.

  Tak jak w historii Adama i Ewy. Ewa reprezentuje kościół, Adam Chrystusa a żebro z ciała to Duch z ciała Chrystusa. Jedno ciało wiele członków.

  Kościół jest Duchem, żebrem z ciała Chrystusa. Jesteśmy wyciosani z jednej Skały którą jest Chrystus którą jest YHWH. Adam bierze jabłko od Ewy i umiera razem z nią.

  W końcu w Jana 10:25 tak myślę że Chrystus to potwierdza " Bogami jesteście", ale tylko Ci do których zostało skierowane Słowo.
  Czyli do tych co z Ducha się narodzili, z Ciała Chrystusa i którzy są ciałem Chrystusa. Ci którzy nie z ciała, nie z krwi i nie zwoli męża się narodzili.

  Proszę to przemyśleć.


  I drugi post:

  W PP 32:37, Bóg szydzi z tych co uciekają się do INNEJ skały, innego BOGA.

  Pyta gdzie wasza skała? Wasz zbawiciel? Gdzie wasi bogowie?

  Więc przyrównanie Skały do bożków pogańskich tylko pokazuje fakt że Skała jest określeniem jedynie Boga.

  Zresztą wystarczy przejrzeć wersy i przeczytać dokładnie.

  To motyw poetyczny by jeszcze podkreślić wielkość JEDNEJ i prawdziwiej Skały. Skały zbawienia dla jednych i potknięcia dla drugich. Jezusa Chrystusa. Gdzie Skała jak czytamy jest ZBAWIENIEM, BOGIEM, YHWH, SKAŁĄ POTKNIECIA>

  A następnie po uderzeniu przez CZŁOWIEKA pęka i wypływa z niej woda.
  1 Kor 10:3 "Pili ze skały a SKAŁĄ BYŁ CHRYSTUS"

  ALE tu się dzieje dużo więcej w Wyjścia 17:8 Izraelici walczą ze Amelikatami.
  Amalekici to potomkowie EZAWA tego zrodzonego według ciała. I jest to typ walki DUCHA (Izrael) vd. CIAŁO (Amalekici).
  A kiedy? Po pęknięciu Skały.

  A w rozdziale 18 PIERWSZY raz zostaje wyjawiona obecność i imię DRUGIEGO Syna Mojżesza.
  Kiedy? Po pęknięciu Skały.

  Tak jak pierworodnym Pana był Izrael Wy 4:22 tak drugim prawdziwym i Duchowym Synem Pana jest Izrael Duchowy, kościół.
  Ujawniona tajemnica dopiero po pęknięciu skały, to jest ukrzyżowania Chrystusa Pana.

  Przypadek? Nie. Wszystko zaplanowane od początku do końca zanim się stało.
 • @roux 10:50:21
  "może jednak ktoś z oponentów odniesie się do wersetów przytoczonych w artykule,
  czy zatem Biblia jest sprzeczna sama ze sobą ?"

  Który artykuł?
 • @Lukero 16:49:28
  artykuł, inaczej notka lub post, pod którym toczy się ta interesująca dyskusja
  Powtórzę pytanie :
  Czy, waszym zdaniem Biblia zawiera sprzeczności ?
  Pozdrawiam
 • @roux
  CAŁE PISMO PRZEZ BOGA JEST NATCHNIONE!

  Roux napisałeś:

  //Czy, waszym zdaniem Biblia zawiera sprzeczności ?//

  Pytanie roux które zadałeś jest łatwe i uwierz mi, nie potrzeba na ten temat wcale się rozpisywać i dyskutować, Pismo Święte przez Boga Jest natchnione i pożyteczne do nauki...

  Problem polega na tym, czy wszyscy podchodzą do spraw biblijnych poważnie czy też nie, bo jeśli jakiś spraw nie rozumieją, TO NIE JEST TO WINA BIBLII A CZŁOWIEKA KTÓRY TEJŻE KSIĘGI NIE ROZUMIE!

  Wzorując się Na Naukach Pana Jezusa, człowiek powinien rosnąć w wierze a rośnięcie w wierze jest procesem który nigdy się nie kończy, dlatego więc, jeden ma większe poznanie, drugi mniejsze, ale nigdy nie powiem że Biblia jest sprzeczna!

  To człowiek, bez poznania Zbawiciela, nie jest w stanie zrozumieć wielu spraw, gdyż głębokości Bożej Mądrości są niezbadane, ale możliwe do zrozumienia, jeśli PAN JEZUS CZŁOWIEKOWI TO OBJAWI!


  //Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. (2 List do Tymoteusza 3:16, BW)//

  POZDRAWIAM!

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @60grzegorz 22:42:27, Naftali
  Z prawdziwą przyjemnością czytam Wasze wpisy.
  Uważam tak samo,
  W BIBLII NIE MA SPRZECZNOŚCI !!
  //Wzorując się Na Naukach Pana Jezusa, człowiek powinien rosnąć w wierze a rośnięcie w wierze jest procesem który nigdy się nie kończy, dlatego więc, jeden ma większe poznanie, drugi mniejsze, ale nigdy nie powiem że Biblia jest sprzeczna//
  W 100% racja.
  "(3) A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś"
  (Ew. Jana 17:3, Biblia Warszawska)
  Pozdrawiam
 • asd
  Dobre pytanie co do sprzeczności Biblii. Można powiedzieć tak: Pismo sprzeczności nie ma gdyż jest Słowem Boga.

  Co innego są biblie które mają sporo sprzeczności. Głównie przez zmiany przeprowadzone w nich przez ludzi, lub złe tłumaczenia. Widocznie wszystko by człowiek mógł wybrać dla siebie. Może dlatego Pan dopuszcza powstanie różnych wariantów tekstowych. Takie jakby pomieszanie języków.  Natomiast, ja sam nie mogę ogarnąć genealogii w Ewangelii Mateusza i Łukasza, jakby ktoś miał coś na ten temat to proszę o pomoc.
 • @roux
  PAN JEZUS, BÓG ABRAHAMA, IZAAKA I JAKUBA. BÓG Z GÓRY SYJON, PAN PANÓW, KRÓL KRÓLI!

  Roux, napisałeś:
  //Z prawdziwą przyjemnością czytam Wasze wpisy.
  Uważam tak samo,
  W BIBLII NIE MA SPRZECZNOŚCI !//

  Posłuchaj mnie, życie nasze codzienne toczy się innymi prawami niż Życie Duchowe. W codziennym naszym życiu czasami, przysłowia są mądrością narodu i tak, ''upieczenie dwóch pieczeni, na jednym ogniu'' jest możliwe, jeśli chodzi o sprawy nasze codzienne.

  Chyba się rozumiemy, o co chodzi, nieprawdaż?

  Gdy zaś chodzi o Sprawy Duchowe, nie ma takiego czegoś, nie ma przytakiwania osobom, które reprezentują ODMIENNY TOK MYŚLENIA!

  Nie ma przytakiwania, gdy poglądy dwóch osób są inne!

  Na tej zasadzie roux, szatan ''powołał do życia'' EKUMENIĘ!

  Pomimo że czytasz nasze posty (bardzo dobrze, wyciągaj wnioski) musisz wybrać i oddzielić FAŁSZ OD PRAWDY, GDYŻ TYLKO JEDEN Z NAS, CZYLI NAFTALI ALBO JA, MÓWI PRAWDĘ!

  Nie piszę tu o sprzeczności w Biblii, tylko o NAJWAŻNIEJSZEJ OSOBIE W BIBLII, CZYLI PANU JEZUSIE!

  PRAWDA JEST JEDNA I TY MUSISZ PODJĄĆ DECYZJĘ, a nie chwalić dwóch ludzi, którzy mają odmienne spojrzenie na OSOBĘ PANA JEZUSA!

  TO BARDZO WAŻNA SPRAWA, GDYŻ zapewne wiesz, że dwom Panom służyć nie możesz!

  DLA MNIE, PAN JEZUS JEST WYZNACZONYM PRZEZ BOGA OJCA, BOGIEM DLA LUDZI. TO DO NIEGO MAMY SIĘ UDAĆ I JEGO PROSIĆ O OTWARCIE NAM I POZNANIE DRÓG, KTÓRE PROWADZĄ DO ZBAWIENIA!

  ROUX, WYBIERZ DOBRZE, PROŚ PANA JEZUSA O POMOC A KTÓREGOŚ DNIA, MOŻE STANIESZ NA TWARDEJ SKALE!

  Pozdrawiam!

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @60grzegorz 12:53:35
  Odpowiedziałeś, że w Biblii nie ma sprzeczności.
  Naftali powiedział tak samo.
  Ja również tak uważam.
  Pozdrawiam
 • @
  WSZYSTKO ZOSTAŁO MI PRZEKAZANE PRZEZ OJCA MEGO!

  „(25) W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł:

  Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. (26) ZAPRAWDĘ, OJCZE, BO TAK SIĘ TOBIE UPODOBAŁO.

  (27) WSZYSTKO ZOSTAŁO MI PRZEKAZANE PRZEZ OJCA MEGO i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i NIKT NIE ZNA OJCA, TYLKO SYN I TEN, KOMU SYN ZECHCE OBJAWIĆ.

  (28) PÓJDŹCIE DO MNIE wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. (29) WEŹCIE na siebie MOJE JARZMO i UCZCIE SIĘ ODE MNIE, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. (30) Albowiem JARZMO MOJE jest miłe, a BRZEMIĘ MOJE lekkie”.

  (Ew. wg Mateusza 11:25-30, Biblia Warszawska)

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  http://img844.imageshack.us/img844/1715/lewradzinowe.jpg


  http://s6.ifotos.pl/img/obcite-ko_nxrpehh.jpg
 • @57KerenOr 10:08:48
  /„(25) W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł:

  Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi ../

  Czy Jezus zwraca się tutaj do swojego Ojca Jahwe ?
 • @roux
  CAŁY RODZAJ LUDZKI JEST POD WŁADZĄ ZBAWICIELA!

  (…) Także Ty roux i ja i każdy człowiek powinien oddać Panu Jezusowi pokłon i Jemu powinien służyć, ponieważ Bóg Ojciec cały rodzaj ludzki przekazał Swojemu Synowi. (…).

  Odpowiedź na Twoje pytanie, umieściłem pod adresem:

  http://57kerenor.nowyekran.net/post/96611,wszystko-zostalo-mi-przekazane-przez-ojca-mego


  http://s6.ifotos.pl/img/obcite-ko_nxrpehh.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

ULUBIENI AUTORZY