Gorące tematy: Zostań BLOGEREM! Unia Kapitału i Pracy RS Porozumienie Narodowe Smoleńsk Ogłoszenia RSS
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
88 postów 2260 komentarzy

come nembo

roux - come nembo che fugge col vento

Jezus Chrystus : sługa Boga, pośrednik nowego przymierza, arcykapłan, król.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

„Jezus (…) pytał uczniów swoich, mówiąc: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?

(14) A oni rzekli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. (15)On im mówi: A wy za kogo mnie uważacie? (16) A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. (17) A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie”(Ew. Mateusza 16:13-17, Biblia Warszawska)
 
 
„ Nawet jedno słowo o Trójcy nie znajduje się w całej Biblii ( .. ) Boga poznajemy przez Chrystusa, a nie przez nasze zarozumiale koncepcje filozoficzne „   ( Miguel Servet )
 
 
W roku 1531, hiszpański uczony i teolog,  Miguel Servet, w traktacie De Trinitatis Erroribus  ( O błędach Trójcy ),odrzucił, niezgodną z Biblią, doktrynę Trójcy. Wyraził przekonanie, że w ciągu trzech pierwszych stuleci naszej ery religia chrześcijańska została skażona. Stwierdził, że początki doktryny Trójcy sięgają soboru Nicejskiego ( 325 r ), zwołanego na polecenie cesarza Konstantyna, który z powodów politycznych chciał upodobnić chrześcijaństwo do wierzeń pogańskich.
 
Co ciekawe, sobór Nicejski odbył się bez udziału papieża Sylwestra I, obradom przewodniczył sam Konstantyn, który nie był nawet ochrzczony, był za to najwyższym kapłanem pogańskiej religii rzymskiej  (pontifex maximus) .
 
„Najważniejszym owocem soboru było wyznanie wiary, które jednoznacznie skierowane było przeciw nauce ariańskiej, nieuznającej boskiej natury Jezusa Chrystusa. Wyznanie nicejskie jednoznacznie określiło pochodzenie Syna od Ojca w Trójcy jako zrodzenie, a nie stworzenie (nie uczyniony):
Początkowo nie było całkowitej zgodności wśród biskupów co do przyjęcia proponowanej formuły dogmatycznej. Siedemnastu biskupów sprzeciwiło się przyjęciu symbolu przez sobór. Ostatecznie, po mediacji Konstantyna, podpisy pod ustaleniami soboru złożyli wszyscy biskupi poza dwomaLibijczykami, zwolennikami Ariusza: Sekundusem z Ptolemaidy i Teonasem z Marmaryki, którzy zapłacili za to zdjęciem z urzędu i wygnaniem”. ( Wikipedia )
 
Servet za znajomość Biblii , czytanie której było zakazane, został żywcem spalony na stosie.
Dziś bez obawy, każdy może sam się zapoznać z jej treścią, choćby w internecie. Wystarczy chcieć.
Zanim bezkrytycznie przyjmiemy coś jako pewnik, dobrze jest sprawdzić osobiście.
Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! (22) Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”(1 List do Tesaloniczan 5:21-22, BT)
Z własnego doświadczenia ostrzegam przed szokiem, jakiego można doznać po przeczytaniu niektórych fragmentów Biblii i skonfrontowaniu tekstu oryginalnego z interpretacją „podawaną do wierzenia.”
 
 
 
 
 
 
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było słowo. (2) Było Ono u Boga na początku. (3) Wszystko stało się przez Nie; bez Niego nie stało się nic z tego, co się stało” (Ew. Jana 1:1-3, Biblia Warszawsko-Praska)
 
 
Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. (16) Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla niego stworzone jest. (17) A on jest przed wszystkimi i wszystko w nim stoi” ( List do Kolosan 1:15-17, Biblia Gdańska)
 
Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; (2) ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. (List do Hebrajczyków 1:1-2, Biblia Warszawska)
„A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie - jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów - (6) dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus,przez którego wszystko się stałoi dzięki któremu także my jesteśmy” (1 list do Koryntian 8:5-6, Biblia Tysiąclecia)
„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus”(1 List do Tymoteusza 2:5, Biblia Warszawska)

„ Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów, pośrodku bogów sąd odbywa: (…). (6) Ja rzekłem: Jesteście bogami i wszyscy - synami Najwyższego” (Ks. Psalmów 82:1,6, Biblia Tysiąclecia)

„Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? (35) Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić"(Ew. Jana 10:34-35, BT)
 „Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa” (Dzieje Apost. 3:13, BT)

I przykazał im, aby go nie ujawniali, (17) żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza w słowach: (18) Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego Ducha mego, a On obwieści narodom sąd.(Ew. Mateusza 12:16-18, Biblia Warszawska)
Słyszeliście, że powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, tobyście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja(Ew. Jana 14:28, Biblia Warszawska)
„Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa – Bóg” (1 list do Koryntian 11:3, BT)
Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. (15) Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu” ( List do Hebrajczyków 4:14-15, BT)
 
Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. (25) Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u nóg swoich. (26) Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. (27) Wszystko bowiem jest rzucone pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który Mu wszystko poddał. (28) A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich”(1 list do Koryntian 15:24-28, Biblia Warszawsko-Praska)
 
 
Sam Pan Jezus mówi :
 
Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. (14) Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują”( Ew. Mateusza 7:13-14, B T)
 
Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.”( Ew. Marka 4:23 BT)
 
 
 
Słowo Jezus jest łacińską formą greckiego Iesous , która z kolei jest transliteracją hebrajskiego Jeszua lub Jozue lub Jehoszua , co znaczy "Jahwe jest zbawieniem ". (Encyklopedia Katolicka )
 
cytaty  biblijne ze strony :

http://www.biblia.info.pl/biblia.php 

KOMENTARZE

 • @ Autorowi gratuluje!
  Kto ma uszy niechaj slucha!
  KTO MA OCZY NIECHAJ CZYTA!

  Cala prawda na temat Syna Boga, Jezusa.

  A kto sie nie moze z tym pogodzic niechaj zacznie od poczatku.

  "NA POCZATKU BOG STWORZYL NIEBO I ZIEMIE "
  1 Mojzeszowa 1-1

  A ZATEM NA POCZATKU BYL BOG, KTORY SWOJA MOCA I POTEGA STWORZYL WSZYSTKO!

  Tak wiec i Jezus byl „pierworodnym wszelkiego stworzenia” i „początkiem stworzenia Bożego"

  "On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia"
  Kolosan 1-15
  http://www.biblia.info.pl/biblia.php
  "To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego" Objawienie 3-14
  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  I zadna pokretna filozofia i dociekanie, przekrecanie slow i faktow oraz nieudolne proby napisania Bibli od nowa dla wlasnej korzysci lub dla jakiejs grupy religijnej czy kolka zainteresowan, dociekan czy poparcia tego nie zmienia!
 • @roux
  KŁAMSTWO PAPIEŻA JANA PAWŁA II – Nauka nr 258 KKK

  Witaj!

  Wiem, że nie dla jakichś pochwał napisałeś ten tekst i nie dla oklasków. Jednak Twoja epistoła jest tutaj potrzebna.

  Nie jest łatwo wybrać z cytatów, które przytoczyłeś, jakiś fragment szczególnie najważniejszy. Wszystkie są ciekawe i mądre.

  Proponuję więc, ten z Listu Apostoła Pawła do Kolosan 1:15, 16.

  „(15) Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. (16) Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla niego stworzone jest”.

  Fragment powyższy, jakże mocno stawia na piedestale Syna Bożego. Wers 15 zaznacza, że Pan Jezus Jest Obrazem Boga Ojca, a werset 16 dobitnie wskazuje, że to Pan Jezus Jest Stwórcą „wszystkich rzeczy”.

  Pan Jezus Stwórcą…

  Przypominają mi się tutaj słowa z Księgi Rodzaju:

  „(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię”.

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php BIBLIA WARSZAWSKA

  Zatem Apostoł Paweł wyjaśnia nam, że Bogiem i Stwórcą świata jest nie kto inny, a Pan Jezus Chrystus, Syn Boga Ojca.

  *

  Co się tyczy meritum artykułu, to dodam tylko i to zupełnie niepotrzebnie, że nauka o tzw. Trójcy jest ewidentnym oszustwem.

  W TYMŻE OSZUSTWIE NIE TYLKO KATOLICY BIORĄ UDZIAŁ, ALE TAKŻE ADWENTYŚCI DNIA SIÓDMEGO I WIELE INNYCH WYZNAŃ.

  Jednak bezczelność, jaką wykazał papież Jan Paweł II w swoim Katechizmie, musi tutaj być stanowczo ujawniona!

  Przytoczyłeś roux słowa z Nowego Przymierza, które uczą nas, że człowiek wierzący służyć powinien tylko Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi.

  Przypomnę je:

  „(5) A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie - jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów - (6) DLA NAS ISTNIEJE TYLKO JEDEN BÓG, OJCIEC, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, ORAZ JEDEN PAN, JEZUS CHRYSTUS, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy”.

  1 List Apostoła Pawła do Koryntian 8:5-6, Biblia Tysiąclecia

  Paweł Apostoł zaznacza, że ludzie wierzący służbę swoją sprawują dla Boga Ojca i dla Pana Jezusa. Zatem Apostoł, całkowicie pomija jakąś ewentualną trzecią osobę boską.

  Apostoł Paweł pomija…, ale nie papież Jan Paweł II.

  W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy inne słowa Apostoła Pawła. Słowa zmienione, słowa sfałszowane, słowa kłamliwe.
  By udowodnić Biblijne podstawy, co do nauki o TRÓJCY, papież Jan Paweł II przytacza następujący fragment:

  „258 Cała ekonomia Boża jest wspólnym dziełem trzech Osób Bożych. Podobnie bowiem, jak Trójca ma jedną i tę samą naturę, tak ma również jedno i to samo działanie 78 . "Ojciec, Syn i Duch Święty nie są trzema zasadami stworzeń, ale jedną zasadą" 79 . Każda jednak Osoba Boża wypełnia wspólne dzieło według swojej osobowej właściwości. W ten sposób Kościół, powołując się na Nowy Testament 80, wyznaje: "Jeden jest Bóg i Ojciec, od którego wszystko pochodzi; jeden Pan Jezus Chrystus, dla którego jest wszystko; jeden Duch Święty, w którym jest wszystko" 81 . Właściwości Osób Boskich objawiają się przede wszystkim w Boskich posłaniach wcielenia Syna i daru Ducha Świętego”.

  http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-2-1.htm

  „Ciekawa” jest tutaj następująca część:

  „Kościół, powołując się na Nowy Testament 80 , wyznaje: "Jeden jest Bóg i Ojciec, od którego wszystko pochodzi; jeden Pan Jezus Chrystus, dla którego jest wszystko; JEDEN DUCH ŚWIĘTY, W KTÓRYM JEST WSZYSTKO".

  Zauważ roux, że papież, podobnie jak Ty, powołał się na mowę Apostoła Pawła. Jednak Ty przytoczyłeś uczciwie cytat z Nowego Przymierza.

  Papież Jan Paweł II, okłamał Czytelników, dopisując do słów Apostoła Pawła, własne egoistyczne słowa, które mają być dowodem na tzw. Trójcę!

  TY NAPISAŁEŚ:

  „(6) DLA NAS ISTNIEJE TYLKO JEDEN BÓG, OJCIEC, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, ORAZ JEDEN PAN, JEZUS CHRYSTUS, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy”.

  PAPIEŻ JAN PAWEŁ II NAPISAŁ:

  "JEDEN jest BÓG I OJCIEC, od którego wszystko pochodzi; JEDEN PAN JEZUS Chrystus, dla którego jest wszystko; JEDEN DUCH ŚWIĘTY, W KTÓRYM JEST WSZYSTKO".

  Oszustwo papieża Jana Pawła II oczywiście polega na tym, że do wymienionego przez Apostoła Pawła, Boga Ojca, oraz Pana Jezusa, papież dodał osobę trzecią, o której Paweł w ogóle nie wspomina.

  Tą dodaną przez papieża osobą jest „JEDEN DUCH ŚWIĘTY, W KTÓRYM JEST WSZYSTKO”.

  Pozdrawiam!


  http://s6.ifotos.pl/img/obcite-ko_nxrpehh.jpg
 • Naftali, Keren
  Dziękuję za komentarze.
  Co do tzw Trójcy, interesujący wydaje mi się cytat z Dziejów Apostolskich :

  "(2) rzekł do nich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty"
  (.Dzieje Apost. 19:2, Biblia Warszawska)

  Pozdrawiam
 • @roux
  A DO MNIE PRZYJŚĆ NIE CHCECIE!

  Roux, dałeś dobry tytuł i prawie wszystkie przymioty, jakie Posiada Zbawiciel, poparłeś wersetami biblijnymi.

  Wybacz, ale jak dla mnie, to czegoś brakuje. Chciałbym byś określił się, do Kogo zanosisz swe prośby, modlitwy itd.

  Żeby łatwiej uściślić swe pytanie, pozwolę sobie zacytować słowa Kerena do ciebie, gdzie nie chodzi mi o kwestię, trójcy, tylko sprawy dotyczące Boga Ojca i Pana Jezusa:
  ................................................................................................................
  //Przytoczyłeś roux słowa z Nowego Przymierza, które uczą nas, że człowiek wierzący służyć powinien tylko Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi.

  Przypomnę je:

  „(5) A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie - jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów - (6) DLA NAS ISTNIEJE TYLKO JEDEN BÓG, OJCIEC, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, ORAZ JEDEN PAN, JEZUS CHRYSTUS, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy”.

  1 List Apostoła Pawła do Koryntian 8:5-6, Biblia Tysiąclecia

  Paweł Apostoł zaznacza, że ludzie wierzący służbę swoją sprawują dla Boga Ojca i dla Pana Jezusa. Zatem(...)
  ....................................................................................................

  Jeśli więc, Paweł Apostoł zaznacza, że ludzie wierzący służbę swoją sprawują dla Boga Ojca i dla Pana Jezusa, tenże Apostoł mówi:

  " DLA NAS ISTNIEJE TYLKO JEDEN BÓG, OJCIEC, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy,
  ORAZ JEDEN PAN, JEZUS CHRYSTUS, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy”

  To ponowie pytanie, do kogo się zwracasz, by przez głupotę ludzką lub niezrozumienie, nie OBRAZIĆ KOGOKOLWIEK Z NICH, gdyż wiemy oboje, że do OWCZARNI, WEJŚĆ MOŻNA TYLKO PRZEZ DRZWI, NIE INACZEJ.

  I WYBRAĆ MOŻEMY TYLKO JEDNEGO, BY NIE URAZIĆ DRUGIEGO.
  Pytam, dlatego, bo w twoim tytule artykułu, brakuje mi WIELKIEGO SŁOWA!

  Jeśli więc:
  '' DLA NAS ISTNIEJE TYLKO JEDEN BÓG, OJCIEC, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy''

  oraz:
  ’' , ORAZ JEDEN PAN, JEZUS CHRYSTUS, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy”

  Kogo więc wybierzesz, znając ICH NAUKI, ICH POUCZENIA ICH KIERUNEK MYŚLENIA, który znajdziesz w Biblii,

  Z tą kwestią, złego ocenienia, KTO JEST, KTO, mają ludzie problem do dzisiaj, od kiedy padło jedno z Największych Pytań Zbawiciela: ''a wy, za kogo Mnie uważacie" lub słowa Filipa: ''Panie, pokaż nam Ojca a wystarczy nam".

  Pytam, dlatego, bo w twoim tytule artykułu, brakuje mi WIELKIEGO SŁOWA!

  A ty Roux, powiedź, za kogo uważasz...i do kogo kierujesz swe kroki?

  Pozdrawiam!

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @60grzegorz 16:00:52
  Witam i dziękuję za komentarz.
  Co do tytułu, on musi być w miarę zwięzły.
  Ja nie uważam, że pojąłem całą wiedzę biblijną, codziennie badam i dowiaduję się czegoś nowego. Rzeczowe komentarze bardzo mi w tym pomagają. Jestem "szczególarzem" i wszystko sprawdzam co najmniej dwa razy, lubię poznawać rzeczy od podstaw - Biblię od Księgi Rodzaju.

  Podstawowe pytania :

  Czy Jahwe i Jezus to jedna Osoba ?
  O kim mówi psalm 65:2-3 ?

  "(2) Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, złożone Ci przyrzeczenia należy wypełniać. (3) Ty wysłuchujesz ludzkich modlitw, do Ciebie zwracają się wszyscy ludzie ( BWP)

  Czy Jezus się modlił, a jeśli tak to do kogo ?
  Czy Jezus powiedział do kogo należy się modlić ?

  "(2) A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo!" (Ew. Łukasza 11:2 BT )

  I jeszcze jedno podstawowe pytanie :

  Dlaczego Jezus przyszedł na ziemię ?

  Pozdrawiam
 • @roux
  PAN JEZUS, BÓG Z GÓRY SYJON!

  1.Czy Jahwe i Pan Jezus to jedna osoba, a czy Pan Jezus nie odziedziczył tego wspaniałego Imienia od Swego Ojca, zatem Ojciec Jest Jahwe, Syn również!

  2. O kim mówi psalm 65:2-3
  Posłuchajmy, więc:
  65 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Pieśń.
  2. Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, I tobie należy spełnić śluby. 3. Ty wysłuchujesz modlitwy, Do ciebie przychodzi wszelki człowiek.

  Odpowiedź:

  Psalm 2:6-11
  6. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej.
  7. Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem.
  8. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie.
  9. Rozgromisz je berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane. 10. Bądźcie, więc teraz rozsądni, królowie, Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi! 11. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, Z drżeniem złóżcie mu hołd,

  Mowa Pawła Apostoła do Rzymian 9:33

  33. jak napisano: Oto kładę na Syjonie Kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony.
  .............................................................................................

  2.Czy Jezus się modlił, a jeśli tak to do kogo ?
  Czy Jezus powiedział do kogo należy się modlić ?

  Oboje wiemy, że do Ojca.

  Czy powiedział, do kogo się modlić? I tak i nie, ale tą kwestię pozostawiam, jak to nazwałeś twojej szczegółowości, gdyż może kiedyś, jak Pan Jezus Pozwoli, będziesz wiedział, do kogo masz się zwrócić, a wytłumaczenie tego i zrozumienie uwierz mi, nie leży w mojej kwestii, nie mam takiej siły.

  Dlaczego Jezus przyszedł na ziemię ?

  Przyszedł po to, by przywrócić do życia to, co zginęło, to, co upadło, to, co miało kiedyś cel, ale zostało zniszczone. Ten Nowy Adam jak mówi Pismo, Przyszedł po to, co zaginęło z JEGO STADA!

  Pozdrawiam życząc, byś udał się po pomoc, jak zrobił to Paweł, do Pana z Góry Syjon!

  Do Pana, który Objawił mu się w drodze do Damaszku.

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @60grzegorz 22:30:24
  Pozwolisz, że zapytam jak należy rozumieć słowa Jezusa ?

  28) Słyszeliście, że powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, tobyście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja (Ew. Jana 14:28, Biblia Warszawska)

  Pozdrawiam
 • @roux
  PAN JEZUS, BÓG Z GÓRY SYJON, BÓG ABRAHAMA, IZAAKA JAKUBA!

  Nie roux, nie pozwolę, teraz ja zadam tobie pytanie:

  CZY UWAŻASZ PANA JEZUSA, ZA BOGA?

  Pozdrawiam!

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • asd
  Witam Bardzo ciekawy wątek zwłaszcza do rozważań nad majestatem Chrystusa Pana. Jednak muszę też przyznać rację Grzegorzowi że brakowało mi komentarza bo jednak te same wersy różne osoby całkiem odmiennie mogą widzieć. Zresztą Biblia jest jedna sami wiemy, a wyznań tysiące. No ale nie chce się czepiać, sam zresztą szukam i czytam i wiem że lepiej starać się czasem zamknąć.


  Po drugie chciałbym podziękować Kerenorowi za omówienie sprawy z trójcą to będę miał na uwadze, muszę sobie gdzieś zapisać.
  To jest niesamowite jak podkreślili jedność zasady katolicy (czyli w sumie to nie wiadomo czego tak naprawdę), ale jednak że każda osoba trójcy działa osobno... Więc w sumie jedności nie ma.
  Co nawet dziwne bo wszystko jest od Ojca i Pan Jezus sam powiedział że nie mógł zrobić nic od siebie, a wszystko miał dane od Ojca. A mówią że Jan Paweł II taki teolog, smutne.

  Myślę że Paweł o Duchu pisze ciekawie w Gal 4:6
  Ducha -Syna swego. A więc obiecanym od zawsze Duchem był Duch Syna. W każdym razie jakoś tak myślę.


  Co do Głowy Chrystusa i pierwszego wersu Rodzaju to nawet sprawa jest ciekawsza. Hebrajskiego jeszcze nie znam ale dobre miejsce by dopisać jeden fakt.

  Otóż słowo na początku bereszit : בראשית
  znaczy trochę więcej niż na początku. Otóż pewnym sensie znaczy szczyt, coś najlepszego więc coś pierwszego. Np często jest tłumaczone na pierwociny a w 1 Sam 2:29 - tłumaczone jest - najwyborniejsze.

  A właśnie dosłownie znaczy szyt, lub po prostu GŁOWĘ rzeczy.
  Wyraz bereszit pochodzi od rosz czyli głowa: ראש

  Jak widać rdzeń ten sam. Raczej nie przypadkowo się to tutaj znajduje skoro Głową kościoła jest Chrystus w którym wszystko istnieje.
  Każdy sam może to przemyśleć.  No i ostatnia na razie sprawa chciałbym zabrać głos. Bo czy Chrystus przyszedł a wcześniej był JHWH starego Testamentu? Parę rzeczy wrzucę:

  Powtórzonego Prawa:

  "Gdyż głosić chce imię Pana(YHWH), Uznajcie wielkość Boga(Elohim) naszego! On Skałą(tsuwr) PP 32:34

  "Boga (Elohim) Stwórcę swego porzucił zelżył Skałę(tsuwr), swoje ocalenie (Yeshuah) PP 32:15

  Itd, Pan Skałą. "I powie: A gdzież ich bogowie, skała do której się uciekali?" PP 32:37

  To teraz pytanie. Skoro skała jest naszym ocaleniem a skałą jest Bóg, a przecież to Chrystus mówi że on jest ocaleniem to jest Bogiem czy nie jest? W sumie pytanie drugie czy Elohim to YHWH?

  A co do skały:

  Wyjścia 17:6 " Uderzysz w skałę(tsuwr) a wypłynie z niej woda"

  Uderzona Skała pęka na dwoje, a czego tak naprawdę jest to cień?

  Iz 44 " Bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Wyleję Ducha mego na twoje plemię." Iz 44:3-4

  Iz 44:5 " A jeden powie: Należę do Pana, a drugi się nazwie imieniem Jakuba, inny zaś napisze na swej ręce: PAN i otrzyma imię Izrael.

  Myślę że krócej Ewangelii nie da się skrócić do tego. Naszej skały, skały ocalenia dla innych skały potknięcia naszego Pana Boga, naszego Chrystusa którego śmierć zaprowadziła za nas pokój, a duch był dany tak jak zapowiadane już było przez proroków. No i symboliczne "napisze na swej ręce: PAN" Czyli znamię Boga, przeciwieństwo znamienia Bestii.

  No cóż trzeba to jakoś zakończyć:
  "jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie i pije!" Jana7:37

  Więc to dużo mówi chyba że ktoś mi udowodni że Elohim a YHWH to nie całkiem to samo imię. No ale wszystko trzeba zbadać. Pozdrawiam.
 • @60grzegorz 22:58:43
  " Słuchaj, Izraelu! Jahwe, nasz Bóg, jest jedynym Bogiem."
  Ksiega Powtorzonego Prawa 6-4
  http://www.biblia.info.pl/biblia.php
 • @60grzegorz 22:58:43
  Po pierwsze, wydaje mi się, że forma mojego pytania była niezbyt właściwa. Przepraszam.
  A co do meritum :
  Nie znajduję w Biblii potwierdzenia, że Jahwe ( Ojciec ) i Jezus ( Syn ) to ta sama osoba.
 • @Naftali
  OTO KŁADĘ NA SYJONIE KAMIEŃ OBRAZY I SKAŁĘ ZGORSZENIA...

  Naftali, tak, Izrael miał Jednego Boga. Jednego, Jedynego, Wybranego, Jako Kosztowny, jako Ten Najdroższy Skarb Ojcowski Dany nam ludziom, abyśmy w Niego uwierzyli.

  To On, nikt inny, Wyciągnął Izraela z niewoli, Prowadził przez pustynię, Dał Przykazania Izraelowi itd.

  To On Jest Tym, Który Prosił Swego Ojca, o narody w dziedzictwo i krańce świata W POSIADANIE.

  Psalm 2:6-11

  6. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej.
  7. Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem.
  8. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie.
  9. Rozgromisz je berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane. 10. Bądźcie, więc teraz rozsądni, królowie, Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi! 11. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, Z drżeniem złóżcie mu hołd,

  I jak myślisz, nie Dostał ich, jako UMIŁOWANY SYN, NIE DOSTAŁ!?

  Odpowiem tobie, dostał, bo Jan mówi:

  9. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat.

  10. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał.

  11. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.
  ........................................................................................................

  Jakże, więc człowiek, który myśli, nie, nie myśli, może złożyć Mu Hołd, jak może przyjąć przestrogę, jak może być rozsądny, jak może służyć Mu z bojaźnią, skoro NIE ZNA CELU, ROLI TYCH DWÓCH WSPANIAŁYCH ISTOT DUCHOWYCH, JAKIMI SĄ, BÓG OJCIEC YHWH I PAN JEZUS, BÓG SYN YHWH!?

  Kończę, życząc tobie zrozumienia, które powinno być udziałem wszystkich tych ludzi, którzy SYNA BOGA, POTRAFIĄ TAK WYWYŻSZYĆ JAK ZROBIŁ TO PROROK IZAJASZ A KTÓREGO TY ZAPEWNE NIE LUBISZ.

  5. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.

  Tak Naftali, człowiek zanim dotrze na samą górę, musi być zachowana tzw DROGA SŁUŻBOWA, zapewniam ciebie, że i w tym przypadku, jest tak samo.

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @roux 08:54:51
  Wczoraj ze zmęczenia dość chaotycznie napisałem. Postaram się dzisiaj trochę jaśniej może.

  Chrystus jest skałą (tsur - przepraszam nie tsuwr) która pękła i z której wypłyneła woda życia. A kto jest skałą?

  Habakkuk 1:12 - "o Panie (YHWH) o Skało moja:
  2 Sm i Ps 18:32 "Któż jest Bogiem(El) prócz Pana(YHWH) lub któż jest Skałą prócz Boga (Elohim) naszego?

  Ps18:3 "Panie (YHWH) ostoja moja i twierdzo, mój wybawicielu, Boże (El) Skało moja na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i obrono!)

  Ps 18:47 Niech żyje Pan(YHWY) Moja Skała niech będzie błogosławiona. Niech będzie wywyższony Bóg (Elohim) mój Zbawca.

  Iz 8:14 "Om będzie kamieniem obrazy i Skałą (tsur) potknięcią się" !

  Iz 48:21 "Nie czuli pragnienia gdy On ich wiódł prez pustynie zdrojom ze Skały (tsur) kazał dla nich trysnąć, rozłupał skałę, wypłynłęła woda.

  Iz 51:1 Wejrzyjcie na Skałę z której was wyciosano.


  Itd, uważam że trzeba wejść i przejrzeć wszystkie wersy.

  A więc Chrystus jest skałą z której wypłynęła woda. Także YHWH i Elohim to skała.
  Chrystus jest zbawicielem i Bóg jest zbawicielem.
  Bóg jest twierdzą i Chrystus jest twierdzą, Jerozolimą, miastem ucieczki.
  "Ja i Ojciec jedno Jesteśmy"

  Uważam wogóle że Chrystus I YHWH nie jest jedną osobą bo Bóg jako tak nie jest osobą cielesną. Bóg jest Duchem i rozumienie osobowe raczej nam nie pomoże zrozumieć.

  Tak jak pisze ze Skały nas wyciosano. A przecież powstaliśmy z Chrystusa.

  Tak jak w historii Adama i Ewy. Ewa reprezentuje kościół, Adam Chrystusa a żebro z ciała to Duch z ciała Chrystusa. Jedno ciało wiele członków.

  Kościół jest Duchem, żebrem z ciała Chrystusa. Jesteśmy wyciosani z jednej Skały którą jest Chrystus którą jest YHWH. Adam bierze jabłko od Ewy i umiera razem z nią.

  W końcu w Jana 10:25 tak myślę że Chrystus to potwierdza " Bogami jesteście", ale tylko Ci do których zostało skierowane Słowo.
  Czyli do tych co z Ducha się narodzili, z Ciała Chrystusa i którzy są ciałem Chrystusa. Ci którzy nie z ciała, nie z krwi i nie zwoli męża się narodzili.

  Proszę to przemyśleć.
 • @Lukero 11:36:06
  A i Skałą potknięcia jest Chrystus i SKAŁA.

  I w sensie nie są jedną osobą cieleśnie - ale jednym duchem.
 • @60grzegorz 11:16:55
  "Naftali, tak, Izrael miał Jednego Boga. Jednego, Jedynego, Wybranego, Jako Kosztowny, jako Ten Najdroższy Skarb Ojcowski Dany nam ludziom, abyśmy w Niego uwierzyli. "

  Ojejku, co to za glupoty...?

  'bog dany ludziom...przez Boga...aby w niego uwierzyc...?


  To ile 'bogow' w takim razie 'Stworzylo Swiat'?


  "To On Jest Tym, Który Prosił Swego Ojca, o narody w dziedzictwo i krańce świata W POSIADANIE."

  'bog' prosil Boga - swego Ojca...o narody w dzidzictwo i 'krance swiata'...?

  A Jezus nie wspominal ze 'Krolestwo Niebieskie' nie jest z tego swiata i ze 'idzie przygotowac wybranym miejsce'...'tam'...?

  To po co 'Jezusowi' 'krance ziemi'...?


  "I jak myślisz, nie Dostał ich, jako UMIŁOWANY SYN, NIE DOSTAŁ!? "

  Coz za dramaturgia, spotegowana w tym pytaniu...

  Wedlug Ciebie Psalm 2 jest o Jezusie...?


  A o Dawidzie, 'krolu zydowskim' i 'mesjaszu bozym' slyszales moze?
 • @Naftali 07:29:17
  Naftali, alez niektorzy maja parcie na 'dogmat' o tym ze Jezus jest Bogiem...

  Nawet beda psalmy 'dawidowe' na dowod wskazywac...zaprzeczajac tym samym innym tresciom biblijnym, ale co tam, wazne zeby zrobic z Jezusa - boga...a to ze Jezus sie modlil do Boga, ze wykazal sie trwoga przed dopelnieniem misji, ze wyrazil ludzkie zwatpienie - rodzaj zniecierpliwienia, ze powiedzil ze nie zna dnia ani godziny, albo powiedzial ze tak jak i on, ci ktorzy wygraja stana sie jednym z Ojcem...tego wszystkiego nie ma...sa tylko te fragmenty, ktore mozna przewrotnie uzyc do tego by probowac wmowic...dogmat...
 • @eonmark 13:02:56
  "Wedlug Ciebie Psalm 2 jest o Jezusie...?"

  Jest o Chrystusie, Synu.

  Porównaj z Apok. 19:15
 • @Lukero 13:24:51
  ""Wedlug Ciebie Psalm 2 jest o Jezusie...?"

  Jest o Chrystusie, Synu.

  Porównaj z Apok. 19:15"  Hmm...

  To ze Jezus w Apokalipsie jest przedstawiony jako ten co 'bedzie pasc rozga zelazna' jest dowodem na to ze Psalm 2 nie jest o Dawidzie ktory rowniez tak byl opisany...?

  A jak Jezus jest nazwany 'Mesjaszem' to znaczy ze w ST nie bylo Mesjaszy'...?

  Czy moze ich imiona, to zakamuflowane wcielenia 'Jezusa - przed NT-estamentowego...?


  W ogole Jezus jest nazwany Chrystusem, czyli 'namaszczonym' tak jak w hebrajskim 'mesjasz, oznaczal 'namaszczonego', czyli 'wybranego' a nie 'zbawiciela' w sensie - 'boga' w ludzkiej postaci...  Lukero, ale najwazniejsze nadal nie odpowiedziane...

  To gdzie Jezus przgotowuje 'mieszkania' dla wybranych..?

  Tu na ziemi?

  A jezeli nie 'tu' tylko 'tam' to po co Jezusowi 'ziemia po krance'...skoro napisano ze wszystko przeminie strawione przez zywioly, poza KN...ktore jest nie z tego swiata?


  Jakies pomysly, czy pozostaje juz brnac w absurdy...?
 • @eonmark 13:41:37
  Tak jak pierwsze jest cielesne a drugie duchowe tak pierwszy Dawid Król Izraela cielesnego, a drugi Chrystus król Izraela Duchowego, pierwszy Adam człowiek drugi Chrystus Syn Boży, pierwsza też była Jerozolima miasto zrobione ludzką reką, druga jest Jerozolima Duchowa, zrobiona ręką Boga.

  Czyli ziemia po krańce, co znaczy że Jego królestwo nie ma granic i sięga po całej ziemi. Bo nie jest to królestwo ziemskie.

  Musisz nauczyć się Hebraizmów, masz braki w rozumieniu prostych spraw.
  Prawdę mówiąc to zawsze chciałem Cię spytać ile masz lat, jeśli mogę prosić?
 • Kto jest Bogiem Boga?
  ''Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich bracii powiedz im:
  Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego.
  Jana 20-17 Biblia Tysiaclecia
  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  W/g
  Grzegorza
  Kerenora
  i innych Jezus jest Bogiem
  W takim razie z tego wersetu wynika, ze 'Bog' Jezus ma Boga.
  Ale pewnie pokretne tlumaczenie znajdzie sie i na ten werset.
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Zachodzi jednak wazniejsze pytanie:

  Komu zalezalo na tym by imie Boga zostalo zapomniane?
  I drugie temu podobne:
  Dlaczego ludzie tutaj piszacy tak nienawidza imienia Boga?

  Znali je Adam i Ewa!
  Znali i uzywali Patriarchowie!
  Znal i uzywal go Jezus!
  To bylo dawno a obecnie?
  Imie Boga JAHWE zostalo uzyte w Bibli Tysiaclecia ok 7000 razy!
  W innych przekladach mamy tlumaczone na JEHWA i JEHOWA.
  Czy ci wszyscy tlumacze mogli sie mylic?
  Czy ta grupka, ktora tutaj probuje udowodnic swoja niebywala wiedze stawia sie ponad autorytetami z dziedziny archeologi, jezykoznawstwa, histori i innych dziedzin pomocnych w jasnym, prostym i zrozumialym oddaniu Slowa Boga na jezyk prostego ludu?

  To prawda ze imie Boga zostalo zapisane w formie TETRAGRAMU to prawda ze Zydzi dodawali wspolgloski czytajac to imie. To prawda ze przez swoj przesad lub tradycje zaniechali wymawiania tego imieniaAle to imie przetrwalo w starozytnych manuskryptach a Jezus Bozy syn przychodzac na ziemie przypomnial to imie i swoim zyciem je uswiecil.
  Czy zatem wszyscy ktorzy tak sie tu preza w swej wiedzy i zrozumieniu przeoczyli ten istotny fakt?
  Cz zatem zydowski przesad i tradycja kaza nam postepowac w ten sam sposob, tlumaczac sie ze nie jest wiadome jak to imie wypowiadac?
  NIE NIGDY!! To imie jest od stuleci znane w jezyku polskim w swej zlatynizowanej formie JEHOWA.
  Jezeli to zrozumiecie 'eksperci', bajkopisarze i 'tlumacze' to zrozumiecie jaka jest rola Jezusa w zamierzeniu Boga JEHOWY.
  .................................
  Komu zatem zalezy by ludzie zapomnieli, zastawiali sie niewiedza lub wymazali z Bibli czy tez nie uzywali imienia Boga?
 • @roux 08:54:51
  //Nie znajduję w Biblii potwierdzenia, że Jahwe ( Ojciec ) i Jezus ( Syn ) to ta sama osoba//

  Znajduję natomiast wiele potwierdzeń, że jest inaczej.

  "(8) Ja, któremu na imię jest Jahwe, chwały mojej nie odstąpię innemu ani czci mojej bożkom" ( Ks Izajasza 42: BT) .

  Zauważam też, że niektóre określenia mogą się odnosić do różnych osób

  "1) I rzekł Pan do Mojżesza: Oto ustanawiam cię bogiem dla faraona " ( Ks Wyjścia 7:1 BW)

  Jeździec na białym koniu,
  "16) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW PAN PANÓW. (Ap. 19:16 BT)
  to na pewno nie Nabuchodonozor, do którego mówi Daniel :
  "(37) Ty, królu, królu królów, któremu Bóg Nieba oddał panowanie, siłę, moc i chwałę" (Dan.2:37)

  Poza tym, moim zdaniem, jeśli Chrystus jest Bogiem, to rację ma KK, że Maria jest matką Boską.

  Na koniec nurtuje mnie pytanie, dlaczego Szatan chciał zabrać ciało Mojżesza ?
  "(9) Tymczasem sam archanioł Michał, gdy toczył z diabłem walkę o ciało Mojżesza.."( List Judy 9 )

  Pozdrawiam wszystkich
 • @roux
  ROUX, CZY PAN JEZUS JEST BOGIEM?

  Roux, Grzegorz zadał Ci proste pytanie i przed tym pytaniem nie uciekniesz.

  To, że eonmark nie uznaje Zbawiciela za Boga, wiem od dawna. O Naftalim pisałem wcześniej również na swoim blogu, więc nie z tymi Panami teraz rozmawiam.

  Nie można przypodobać się wszystkim! Nie można ze wszystkimi żyć w duchowej zgodzie.

  Czy boisz się wyznać Pana Jezusa przed ludźmi?

  Izajasz się nie bał! Nie bał się również Tomasz i Apostoł Paweł. Ile jeszcze potrzebujesz dowodów? Czyżby według Ciebie Odbicie Ojcowskiej Chwały, Którym Jest Pan Jezus nie było godne zaszczytu Boskiego?

  Czy uważasz, że prorok Izajasz jest mądrzejszy od eonmarka? Czy uważasz, że Duch Chrystusowy, który mu pomagał, jest tym samym duchem, który kieruje Naftalim i eonmarkiem?

  Pan Jezus Uczył, że należy wyznać Go przed ludźmi. Zatem i ja czekam za normalną, prostą odpowiedzią.

  ROUX, CZY PAN JEZUS JEST BOGIEM? TAK, CZY NIE!

  http://s4.ifotos.pl/img/555jpg_xxsnhsh.jpg


  http://s6.ifotos.pl/img/obcite-ko_nxrpehh.jpg
 • @57KerenOr 20:14:12
  Przeczytaj proszę mój poprzedni komentarz
 • @Lukero 14:00:40
  "Tak jak pierwsze jest cielesne a drugie duchowe tak pierwszy Dawid Król Izraela cielesnego, a drugi Chrystus król Izraela Duchowego..."

  Psalm 2 jest specyficznie o Dawidzie.

  " pierwszy Adam człowiek drugi Chrystus Syn Boży..."

  W tej samej Biblii znajdziesz rowniez odwrotne okreslenie:

  -Adam - syn bozy
  -Jezus - czlowiek

  "pierwsza też była Jerozolima miasto zrobione ludzką reką, druga jest Jerozolima Duchowa, zrobiona ręką Boga."


  Tylko cos ta Jerozolima, 'zstepujaca z nieba' ma konkretne - ludzkie wymiary, podobne do wymiarow... ksiezyca...

  To ciekawe, no nie...

  Po co wogole 'wchodzic na gore' zeby zobaczyc 'nowe jeruzalem' skoro jego szerokosc i dlugosc to ponad 2000 kilometrow...

  A najbardziej niesamowite jest to ze 'nowe jeruzalem' jest wysokie na ponad 2 tysiace kilometrow...

  Trzeba zate wchodzic na jakakolwiek gore zeby zobaczyc cos tak olbrzymiego...?

  Ciekawe jest napewno to ze 'nowa jerozloima' ma konkrtena budowe, z symboliczna liczba 12 w tle, oraz to ze jest niemal kopia wielkosci ksiezyca, bedac jednak 'szescianem'...


  Swoja droga, czy to 'duze miasto' czy jednak male...?

  W stosunku do ziemi, zajeloby usa i kanade, no i wznosiloby sie na ponad 2 tys. kilometrow, ale skoro na ziemi zaczyna byc juz tloczno...

  Oczywiscie 'nowa jerozolima' jest tylko dla wybranych, ale przeciez napisano ze Bog jest cierpliwy i pragnie zeby wszyscy sie nawrocili, wiec taka 'nowa jerozolima' swoimi wymiarami troche zastanawia, czy oby wystarczy na wiecznosc...

  Chyba ze jest to tylko 'statek matka' przeznaczony na czas ograniczony...  "Czyli ziemia po krańce, co znaczy że Jego królestwo nie ma granic i sięga po całej ziemi. Bo nie jest to królestwo ziemskie."

  To jedno z najbardziej pokretnych wytlumaczen Lukero z jakim sie spotkalem.

  Jak sie ma to 'krolestwo bez granic' do wymiaru nowej jerozolimy?
  A jak sie nie ma do wymiaru nowej jerozolimy, to po co wogole bylo podawac jej wymiary...?
  "Musisz nauczyć się Hebraizmów, masz braki w rozumieniu prostych spraw.
  Prawdę mówiąc to zawsze chciałem Cię spytać ile masz lat, jeśli mogę prosić?"


  Znaczy sie poczujesz ulge jak dowiesz sie ile mam lat...?

  Czy to pomoze Tobie zrozumiec jak to mozliwe ze Pawel wedlug wlasnych zapewnien bedzie pierwszym zbawionym czlowiekiem...?

  Albo to czy Jezus jest bogiem, czy tylko ma tak wygladac...?


  Doprawdy nie rozumiem o co Tobie chodzi z tym wiekiem...

  Co za roznica czy jestem dzieckiem, osoba w kwiecie wieku czy starcem.
  Kobieta czy mezczyzna?

  Ach, Ty zasugerowales ze jestem dzieckiem ( dzieciakiem ) ktore nie wie o czym pisze...


  To jest z Twojej strony zapewne przejaw glebokiej pewnosci w prawde wyznawanych przez siebie pogladow.
  Inaczej nie prosilbys o podanie Tobie mojego wieku, jak to czynia przekomarzajacy sie licealisci...
 • @roux
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!

  Gdybyś jednoznacznie odpowiedział na pytanie, to wierz mi, że mojego komentarza by tutaj nie było.

  Gdybyś 100, albo 10.000 razy zapytał mnie, czy Pan Jezus Jest Bogiem, to odpowiedziałbym, że JEST i to w dodatku że JEST Bogiem Potężnym.

  I nie odsyłaj mnie proszę do Twoich poprzednich wpisów, tylko wykaż się wreszcie odwagą i odpowiedz na pytanie.

  Pomogę Ci:

  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!
  PAN JEZUS SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM POTĘŻNYM!

  Pozdrawiam!

  PS

  Czy potrafiłbyś napisać tak samo?


  http://s6.ifotos.pl/img/obcite-ko_nxrpehh.jpg
 • @57KerenOr 21:43:09
  Ale czy, twoim zdaniem, Jezus jest równy swojemu Ojcu Jahwe ?
 • @roux 18:48:58
  "Poza tym, moim zdaniem, jeśli Chrystus jest Bogiem, to rację ma KK, że Maria jest matką Boską."

  Nie ma racji. Maria jest matką ciała a właściwie Chrystus narodził sie z Ducha.

  Poza tym
  "Jezus Chrystus przyszedł w CIELE" 1 Jana 4:2

  Po tym jak: "On istniejąc w postaci Bożej" itd. Fil 2:6

  Ogołocił się na krótką chwilę.

  Myślałem zresztą że cytaty które podałem wcześniej o naszej Skale całkowicie udowodnią sprawę gdyż są nie do podważenia. Mam tylko nadzieję że ich nie przeczytałeś, albo nie przebadałeś sprawy dokładnie.

  "(8) Ja, któremu na imię jest Jahwe, chwały mojej nie odstąpię innemu ani czci mojej bożkom" ( Ks Izajasza 42: BT) ."

  No właśnie! Chwały nie oddał, Chrystus jest z Ducha Boga. W innym wypadku Jezus Chrystus byłby oszustem.

  Jezus Chrystus to Skała, Ja-Jestem, YHWH
 • @roux
  ODBIERASZ ZBAWICIELOWI ATRYBUT BOSKOŚCI!

  No cóż roux, jednak nie potrafisz wyznać Pana Jezusa przed ludźmi. Dlatego zapewne w tytule Twojego artykułu zabrakło tak ważnego określenia PANA Jezusa – BÓG!

  Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.

  Cześć!


  http://s6.ifotos.pl/img/obcite-ko_nxrpehh.jpg
 • @57KerenOr 22:08:02
  nie chciałbym, aby w tak zacnym gronie, dochodziły do głosu emocje, zatem zacytuję Pawła :

  "(13) Znoście jedni drugich i wybaczajcie sobie nawzajem, gdyby ktoś miał jakiś żal do drugiego. Jak Pan wybaczył wam, tak i wy wybaczajcie jedni drugim"
  (List do Kolosan 3:13, Biblia Warszawsko-Praska)

  pozdrawiam
 • O kim pisze Salomon ?
  "(22) Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, (23) od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. (24) Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody; (25) zanim góry zostały założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć; (26) nim ziemię i pola uczynił - początek pyłu na ziemi. (27) Gdy niebo umacniał, z Nim byłam gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, (28) gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, (29) gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. (30) Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, (31) igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. (32) Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. (33) Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych nie odrzucajcie! (34) Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, (35) bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana; (36) kto mnie nie znajdzie, duszę swą rani, śmierć kocha każdy, kto mnie się wyrzeka"
  (Ks. Przysłów 8:22-36, Biblia Tysiąclecia)
 • @eonmark 21:22:55
  Nowa Jerozolima to nie miasto cielesne i sześcian. Jeśli chodzi o wymiary to musi mieć coś wspólnego z gemetrią. Opisu w każdym razie nie rozumiem.

  Przeczytaj Ap 21:9 Pokazuje Janowi małżonkę, oblubienicę Baranka, czyli Jerozolime.

  Małżonką Chrystusa nie jest kamienne miasto. To opis alegoryczny.
  Ap 1:1 - Apokalipsa napisana jest za pomocą ZNAKÓW. Więc jeśli miasto jest sześcianem to i Bestia z morza to godzilla, takie moje zdanie.
  I tak sugeruje co nieco i naprawdę nie chce Cie obrażać ale mam takie wrażenie. Więc pytam z ciekawości. Sam zresztą z dość dużą pogardą odnosisz się do zdania innych którzy mają coś do powiedzenia.

  I będąc szczery to nie chodzi o naszą różnicę poglądów, bo mam ją też z innymi, ale czasami pomijasz fakty i jedną taką z teorii którą mam to że jeszcze młodziachny jesteś. Bo jak byłem młodszy to też w sumie liczyło się dla mnie tylko moje zdanie i nic do mnie nie docierało.

  Może się mylę ale i tak to nie ma różnicy, piszę jakby to Paweł powiedział by Cie zawstydzić bo powinieneś walczyć z takimi odzywkami jak "ojejku co to za głupoty"

  Mówisz o Chrystusie ale takie odzywki to nie Chrystus, więc powinieneś wiedzieć lepiej. I stąd może mam takie wrażenie przemądrzałego licealisty.
  ;)

  Więc tutaj wylałem swoją szczerość i tak też nie jestem idealny. Długi bieg przed nami i musimy z sobą walczyć. No miłego wieczoru.
 • @57KerenOr Nierzadnica na rynku stoi i o pomoc krzyczy!
  Juz od dawna stosujesz jedna i te sama metode. Probujesz sklonic tych ktorzy z toba dyskutuja do wyznan!
  Do okreslen swojej wiery!
  Do zajecia miejsca po jakiejs stronie!
  Nie liczy sie dla ciebie Slowo Boze nie licza sie nawet slowa Jezusa ktorego uznajesz za Boga!
  Liczy sie tylko to czy poglady adwersarza sa zgodne z twoimi.
  Sam natomiast stosujesz metode, ktora okreslil dokladnie Ben Nechar w dwu slowach, cutuje: 'walenie glupa'
  Walisz wiec glupa przy kazdej nadarzajacej sie okazji gdy zabraknie ci argumentow na poparcie twojej teori. Gdy zostaniesz zlapany na klamstwie, na naginaniu SLowa etc.
  Jestes niedorzecznym manipulantem i dla swojej wlasnej korzysci jestes sklonny wezwac na pomoc nawet tych, ktorych zbanowales lub nalezacych do tak potepianego przez ciebie katolicyzmu.Czyme zatem sie roznisz od tych ktorych potepiasz?
  Ja roznicy nie widze!
  No moze taka tylko ze oni ciebie na pomoc nie wolaja, wiec jestes od nich o wiele gorszy rozgrywajac swoja gre!
  Przyklad:
  Prosze bardzo! Przykladem jest twoj wlasny( pierwszy) post pod tym artykulem.
  Co zrobiles widzac ze jest zagrozona twoja pozycja w zwiazku z mocna argumentacja dotyczaca tego ze Jezus nie jest Bogiem?
  Stales jak prostytutka na targu wsrod wielkiego tlumu, wolajac na pomoc tych z ktorymi uprawiala nierzad.
  W jaki sposob?
  Juz wytlumacze, Tym Uzytkownikom, ktorzy nie zorjetowali sie twojej prostackiej strategi. Otoz poruszyles watek a raczej wrzeszczales w nieboglosy jakim to papiez klamca jest i oszustem i nawet tytul odpowiedni wstawiles :
  //KŁAMSTWO PAPIEŻA JANA PAWŁA II – Nauka nr 258 KKK//
  Na co liczyles?
  Miales nadzieje, ze obroncy swietego majestatu papieskiego przybeda i temat zostanie w zarodku zniszczony lub zasmiecony inwektywami w obronie swietego dla katolikow papieza!

  Tutaj trzeba zaznaczyc ze wzmianki na temat samego papiea i jego nauk w notce nie bylo!

  Czekales, czekales i nic!
  Odsiecz ni gwardia obronna papieza nie przybyla bo cie ma gleboko w czterech literach a moze juz twoje praktyki nierzadnicy poznala i w twoich gierkach uczestniczyc nie chce!
  Tak wiec z plama na watpliwym honorze, lezac postanowiles jak waz jeszcze kasac, walac wspomnianego juz wczesniej glupa domagajac sie wyznania przed toba wiary a ty pewnie uznasz czy jest prawidlowa czy tez zasluguje na potepienie przez ciebie!
  Tak to twoja pycha i duma nad rozumem bierze gore nad zdrowym rozsadkiem a ty myslisz ze jeszcze cos znaczysz i na podstawie Slowa Bozego innych chcesz osadzac sam jednoczesnie i z Diablem bys sie zbratal zeby twoje na wierzchu bylo! Droga ktora obrales jest falszywa i prowadzi cie na manowce. Jedno jest pewne coraz wiecej ludzi to widzi i rzadne proroctwo, ktore bys sobie zacytowal ciebie i twojego postepowania nie dotyczy. Zauwaz ze w tym poscie nie zacytowalem zadnego z wersetow tak jak ty to obludnie czynisz w stosunku do twoich adwersarzy. Malo tego czynisz nawet tak na swoim blogu choc nie jestem pewny czy tak go nazwac nalezy gdyz jest to od pewnego czasu rodzaj plotkarskiego zaulka gdzie innych obgadujesz i nawet sobie w tym racje przyznajesz!
  Na wymiane mysli juz u ciebie miejsca nie ma i nawet gdybys odbanowal wszystkich, ktorych zgodnie z regulaminem zbanowales to i tak dalej bedziesz sam do siebie pisal.
  Z wyrazami wspolczucia Naftali.

  http://www.youtube.com/watch?v=fvxqnQmahTA

  Cesc!
 • asd
  Na rozluźnienie atmosfery :)

  http://www.youtube.com/watch?v=T5-6gwssX0Y
 • @Naftali
  JEŚLI CHCESZ, TO JA MOGĘ BYĆ SŁONIEM!

  No cóż Naftali, nie chcę Cię ośmieszać na Nowym Ekranie. Jesteś moim bliźnim, zatem personalnie nie mam zamiaru robić w TWOIM KIERUNKU podjazdów podobnych do tych, które Ty uskuteczniasz, ale wydaje mi się, że zdenerwowanie wzięło u Ciebie górę nad logicznym myśleniem.

  To nie ma najmniejszego znaczenia, że broniąc się nieudolnie, poniżasz mnie.

  Ja wierzę w Słowa Pana i Boga Jezusa Chrystusa, i Jego Posłannictwo od Boga Ojca.
  Wierzę w to, co głosili prorocy i Apostołowie natchnieni Świętym Boskim Duchem.

  I tyle, i to wszystko.

  Twój ostatni komentarz składa się z jakichś imaginacji i dziwnie skleconych myśli. Oczywiście nie masz racji!

  Ale czyż ryba porozumie się ze słoniem?

  Jak chcesz, to ja mogę być słoniem!

  Bywaj!


  http://s6.ifotos.pl/img/obcite-ko_nxrpehh.jpg
 • @Lukero 22:23:42
  Lukero, a bestia z morza to nie godzilla...?

  Zwroty ' ojejku co za glupoty' pojawiaja sie jako wyraz sprzeciwu wobec demagogii jaka pojawia sie miedzyinnymi w Twoich wypowiedziach.
  Poniewaz demagogia ta ma czesto niski poziom, tak tez jest z niektorymi okresleniami ktorymi prubuje wskazac na poziom merytorycznosci w dyskusji...

  Oczywiscie nie ma to nic wspolnego z Jezusem, ale znowu nie jestem chodzaca doskonaloscia tylo ulomnym czlowiekim ktory nie jest pozbawiony emocji...

  Zamiast wiec w wyrachowany sposob udawac mistrza swietosci, prowadze dyskusje bedac czlowiekiem z krwi i kosci.

  Jestem jednka przekonany ze tresc jest ponad forma.


  Co do Nowego Jeruzalem...

  Ja rozumiem ze Biblia jest pelna symboli, tylko dlaczego Bog mialby w opisie Nowego Miasta umieszczac zagadki z kategorii 'gematria'...
  Czyz dary ducha nie sa dla ludzi o otwartych sercach, ludzi prostolinijnych...
  Po co wiec zagadki z gematrii?

  Pozatym nowa jerozolima nie musi byc szescianem, moze byc wielka piramida...

  Jak Bog objawil sie na gorze w ogniu a lud drzal na widok ognia i huku to tez mowa o przenosni opartej o gematrie...?

  Cala opowiesc zmyslona i nie majaca pokrycia w faktach biblijnych?

  Opis calego tego wydarzenia zawiera elementy przenosni takie jak Mojzesz-lud- gora-ogien- wytyczne...itd?


  Jak Chwala Boza schodzi z nieba na gore synaj to fakt a jak nowe jeruzalem schodzi z nieba i ma wymiary niemal identyczne z ksiezycem to czysta przenosnia-metafora oparta na tajemnicy gematrii?

  To ze opis NJ jest metafora moze potwierdzac wiele elementow tego opisu takich jak symboliczna liczba 12 wystepujaca parokrotnie, czy opis rzeki i drzewa...ale dlaczego podano wymiary tak zblizone do wymiarow ksiezyca...?

  Opis rzeki i drzewa zycia i dwunastu owocow oczywiscie przywodzi na mysl droge mleczna, slonce i dwanascie konstelacji...ale tylko jedna z wielu mozliwosci...


  Jak masz cos cennego lub ciekawego do powiedzenia w temacie to chetnie przeczytam chyba ze wolisz koncentrowac sie na probach osmieszania ktore najczesciej sa wyrazem slabosci argumentow w dyskusji.
 • @57KerenOr 23:08:48
  To nie mialo bolec. Ten komentaz mial pobudzic do zastanowienia i logicznego myslenia a takze odslonic twoje oblicze.
  Zabolalo? Trudno. Bylem szczery a szczerosc czasem boli!

  Mimo wszystko 'ewaluujesz'.
  Twoje poglady sie zmieniaja!

  Kilka miesiecy temu byl tylko jeden Bog Jezus!

  Ostatnio dopusciles Tetragram YHWH!  A ostatni wpis sprawil wrazenie, szczegolnie to stwierdzenie:
  /....i Jego Poslannictwo od Boga //

  Nawet dopuszczasz ze Jezus Bog zostal poslany!

  No ciekawe to wszystko, ciekawe.

  I KTO TU SIE OSMIESZA Kerenor?

  Ja? Co zawsze mam ugruntowane na Bibli poglady?

  Czy ty, co dopasowujesz sie jak kameleon do otaczajacych warunkow?

  Moze kiedys zrozumiesz swoje bledy. Jest to mozliwe tylko gdy odrzucisz swoja dume, pyche i bute.

  ZMIEN SIE Kerenor
  DOBRZE CI RADZE ZMIEN SIE!

  I jeszcze cytacik:
  /No cóż Naftali, nie chcę Cię ośmieszać na Nowym Ekranie. Jesteś moim bliźnim, zatem personalnie nie mam zamiaru robić w TWOIM KIERUNKU podjazdów (...........)
  NAPRAWDE? Do w/w twoich zalet dochodzi jeszcze pewien rodzaj amnezji.
  Amnezja to czasowy lub trwaly zanik pamieci. Wyroznia się kilka rodzajow amnezji. Amnezja nastepcza, wsteczna, calkowita, czesciowa afektywna.
  Biorac pod uwage twoje objawy jest to amnezja afektywna.
  Powoduje ona calkowitą niepamiec zdarzen i jest ona czesto mechanizmem obronnym przed budzaca lek rzeczywistoscia. Zauwazając objawy amnezji nalezy udac sie z taka osoba do lekarza, który podejmie leczenie.

  Nie boj sie przyznac do bledu! Zyskasz na tym. Nawet gdybys mial wywalic wszystkie swoje bajki, ktore skleciles do obecnej pory do smieci!

  Cesc

  Ps. Oczywiscie ( jak zwykle) nie mam racji!
 • @eonmark 01:18:09
  Nigdy nie wgłębiałem się w opis Nowej Jerozolimy.
  Ale np. dwunastka jest zawsze liczbą pełności. Tak jak w świętego Jana Ewangelii Chrystus złamał chleb i powiedział by zebrali go (a chleb to ciało Chrystusa więc tudzież kościół) i by nic nie zostało.
  I zbierają 12 bochenków.

  Więc może opisywać pełny kościół, ukończone miasto. Pełnie świętych.
  Co do stadiów jako wielkości to nie mam pojęcia.

  Natomiast wysokość muru to 144, czyli liczba świętych z wcześniejszych rozdziałów.
  144 to też 12 x12

  Albo inaczej Bóg stworzył świat w 6 dni siódmego odpoczął.
  6 jest dni po 24 godziny 6 x 24 = 144 , albo 6 x 12 x 12
  A 6 to liczba człowieka i to jest sześć ramion menory. Natomiast środkowe ramię 7 w takim razie oznacza odpoczynek, szabat czyli Chrystusa.

  W każdym razie są to cyfry powiązane ze świętymi więc jakby wymiar miasta określają te alegoryczne liczby.

  Co do drogocennych kamieni to chyba określają one kolory, i pewnie jakby te kolory połączyć to by wyszedł jeden. Biały. I każdy kolor w Biblii oznacza coś innego. Np czerwień, krew odkupienia.

  Albo żółty oczyszczenie, tudzież złoto.
  Dlatego kadź z brązu była wykonana z lusterek z brązu, żółtego metalu.
  Wyjścia 38:8
  "I uczynił kadź z brązu i podstawę również z brązu, wykonaną z lusterek"


  W kadzi była woda w której kapłani starego przymierza obczyszczali stopy.

  Dlatego w Ap 21:18 podobne jest do szczerego złota
  do czystego szkła. Więc pewnie oznacza to całkowite oczyszczenie.


  I dlatego też w Ap 4:6 jest szklane morze. I jest tam siedem lamp, to menora która była w przybytku itd.


  A co do 21:23 Słońce i Księżyc to chyba coś co oświetla drogę, i ich nie trzeba bo drogę więrzącemu oświetla drogę Chwała Boga.

  No to jakoś tak to widzę, no ale na pewno bardzo dużo za tym się kryje.
 • @Naftali
  BÓG OJCIEC, ORAZ BÓG SYN!

  NIE PISZESZ PRAWDY NAFTALI!


  http://togetherforever.com.pl/wp-content/uploads/2013/02/szlaczek20qv4.gif

  Naftali, chyba mnie z kimś pomyliłeś. Zawsze, czyli od momentu, gdy przestałem być katolikiem, uważałem i uważam nadal, że Jest Bóg Ojciec, oraz Bóg Syn, Który od Swojego Taty otrzymał Władzę i Boskość.

  Hm… Nigdy nie pisałem inaczej!

  Od wielu lat używam tetragramu YHWH. No może nie tak często, ale jednak…

  Moje poglądy w kwestiach podstawowych są stałe i niezmienne.

  Od wielu lat piszę, że Bóg Ojciec Syna Swego Dał…

  http://57kerenor.nowyekran.net/post/19957,pan-jezus-jedyny-ojcowski-posrednik

  http://57kerenor.nowyekran.net/post/20674,pan-jezus-chrystus-bog-i-zbawiciel-cechy-charakteru-mistrza-z-nazaretu

  http://57kerenor.nowyekran.net/post/41908,pelnie-mamy-tylko-w-panu-jezusie-bozym-synu-maria-rowniez-potrzebowala-ofiary-zbawiciela

  http://57kerenor.nowyekran.net/post/42158,dokladne-odbicie-ojcowskiej-chwaly Tutaj użyłem tetragramu!

  http://www.tematybiblijne.fora.pl/biblijny-punkt-widzenia,3/yhwh-imie-ktore-zostalo-ponizone,2.html Ten komentarz w całości poświęciłem Bożemu Imieniu YHWH. (Data 18.01.2009).

  Artykuł do którego poniżej podaję adres napisany został również w roku 2009.

  http://www.eioba.pl/a/2en7/pan-jezus-chrystus-jest-stworca-wszechswiata-list-do-ewy

  *

  Tak, Naftali, nie wiem tylko dlaczego wprowadzasz Czytelników w błąd, pisząc nieprawdę.

  A przecież wystarczy w Google wrzucić „57KerenOr” i wszystko o mnie już wiesz…

  https://www.google.pl/search?q=57KerenOr&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&gws_rd=cr

  Jednak, ja wcale się nie liczę! Liczy się tylko Wielki Wódz i Król, liczy się tylko Ojcowski Syn Umiłowany, Pan i Bóg Jezus Chrystus, któremu mamy być posłuszni.

  Pamiętaj o tym. Syn Boży Umarł na Krzyżu, byś miał szansę zbawienia. Nie zaprzepaść tej szansy.

  PS

  W roku 2009 napisałem komentarz. Lepiej byłoby byś zapoznał się z nim, nie dlatego, że ja go napisałem, ale dlatego, żebyś zapoznając się z jego treścią, nie wprowadzał w błąd Czytelników.

  http://media.wp.pl/kat,1022951,wid,11718628,wiadomosc.html

  PS

  Napisałeś do mnie:

  „Nie bój sie przyznać do błędu! Zyskasz na tym. Nawet gdybyś miał wywalić wszystkie swoje bajki, które skleciłeś do obecnej pory do śmieci”.

  No cóż, setki postów poświęciłem tylko i wyłącznie Bogu Ojcu i Bogu Synowi. Tylko sługa szatana chciałby, bym usunął w niepamięć tak wartościowe duchowo treści!

  Szatanowi i jego sługom, nie podoba się to, że Synowi Bożemu oddaje się tak wielką cześć jak Bogu Ojcu.

  Zatem żegnaj i… NIE PISZESZ PRAWDY NAFTALI!
  NIE PISZESZ PRAWDY!


  http://togetherforever.com.pl/wp-content/uploads/2013/02/szlaczek20qv4.gif


  http://s6.ifotos.pl/img/obcite-ko_nxrpehh.jpg
 • @57KerenOr 16:40:08
  Czy ty uwazasz ze ja jestem w stanie wszystkie bajki przeczytac jakie wypociles w necie?
  Swiat nie kreci sie wokol ciebie Kerenor!
  Sa lepsze, przyjemniejsze i bardziej pouczajace lektury od twoich bajek.
  Co do tego ze znasz imie boga nie mialem watpliwosci.
  Pisalem ze nienawidzisz to imie!!
  Wielokkrotnie to udowodniles i nie mam zamiaru sie powtarzac. Problem nie lezy czy znasz czy nie znasz pewnych niezbitych faktow tylko jest w tym jak tych faktow uzywasz lub je pomijasz w czasie bajkopisarskich wywodow.
  Cytat z Bibli Warszawsko Praskiej
  Jakuba 2-19 " Powiadasz, że wierzysz w istnienie jednego Boga. To bardzo dobrze. Nie zapominaj jednak, że złe duchy również [w to] wierzą, a przecież drżą z bojaźni. "

  A ty drzysz by nie napisac czasem w swojej tworczosci imienia Bozego!
  Drzysz! Widzialem to wielokrotnie!

  Widzisz roznice ? Wiec nie manipuluj! na nic twoje tlumaczenia, wywody i zale prawda jest taka ze nie znosisz jakiejkolwiek krytyki a ta moze byc czasem dla ciebie budujaca gdy zmusza cie do myslenia.Nie przyjmujesz tez niczego co zmienia twoj dogmat i malo tego chcesz by wszyscy mysleli tak jak ty. Jest to nierealne Andersenie. Zatem podziekuj za te szczera z mojej strony wymiane mysli i pogladow i odpowiedz kto zmusza cie do wysilku intelektualnego? Klakierzy? W to watpie!
  Jescze jedno Kerenor musisz wziac pod uwage to o czym ci juz pisalem niejednokrotnie, sa ludzie ktorzy maja odmienne od ciebie i twojego kolka rozancowego zdanie i z tym sie musisz liczyc gdy produkujesz bajki.
  Pytanie:
  Kiedy odblokujesz Bara-bare?
  Zeslales ja do 'czyscca' i pokutuje biedaczka a ty sam walczysz jak lew promieniu swietlisty.Troche pokory Kerenor, troche.

  Cesc!
 • asd
  Iz 8:13-14

  YHWH zastępów - Jego za Świętego miejcie.
  On będzie kamieniem obrazy i Skałą(tsur) potknięcia się.  Naszą Skałą jest YHWH już wcześniej dość napisałem na temat Skały. Chce się jednoznacznie wszystkim określić że Chrystus to YHWH w ciele."

  Jak to Jan powiada 1 Jana 4:2
  "Jezus Chrystus przyszedł w ciele"

  czy też Paweł:
  "z nich również jest Chrystus WEDŁUG ciała, Ten który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Rz 9:5
 • @Lukero 23:27:37
  Moim zdaniem, słowo "skała" w Biblii nie jest określeniem tylko jednej osoby,
  najczęściej określa Boga Jahwe:

  "(32) Bo któż jest bogiem prócz Jahwe naszego, któż jest opoką poza naszym Bogiem! (2 Ks. Samuela 22:32, Biblia Warszawsko-Praska)


  w Iz. 8: 14 określa natomiast Chrystusa :

  "(14) To On będzie przybytkiem i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się dla obydwu domów Izraela oraz pułapką i sidłem dla Jeruzalem mieszkańców" (Ks. Izajasza 8:14, Biblia Warszawsko-Praska)

  w Pwt. Prawa 32:37 określa pogańskich bogów :

  (37) Wtedy powie: A gdzież są ich bogowie, owa skała, gdzie mogli by znaleźć schronienie (Ks. Powt. Prawa 32:37, Biblia Warszawsko-Praska)

  Podobnie określenie "król królów" przypisane jest do Jahwe i do Jezusa, lecz także do Nabuchodonozora oraz do Artakserksesa
 • @Lukero 13:24:51
  co do psalmu 2,
  Dawid pisze o Jezusie
 • @roux 07:58:12
  Dokładnie co do cytatów o Skale masz rację, dlatego je podałem by pokazać że jest tylko jedna Skała.
  W PP 32:37, Bóg szydzi z tych co uciekają się do INNEJ skały, innego BOGA.

  Pyta gdzie wasza skała? Wasz zbawiciel? Gdzie wasi bogowie?

  Więc przyrównanie Skały do bożków pogańskich tylko pokazuje fakt że Skała jest określeniem jedynie Boga.

  Zresztą wystarczy przejrzeć wersy i przeczytać dokładnie.

  To motyw poetyczny by jeszcze podkreślić wielkość JEDNEJ i prawdziwiej Skały. Skały zbawienia dla jednych i potknięcia dla drugich. Jezusa Chrystusa. Gdzie Skała jak czytamy jest ZBAWIENIEM, BOGIEM, YHWH, SKAŁĄ POTKNIECIA>

  A następnie po uderzeniu przez CZŁOWIEKA pęka i wypływa z niej woda.
  1 Kor 10:3 "Pili ze skały a SKAŁĄ BYŁ CHRYSTUS"

  ALE tu się dzieje dużo więcej w Wyjścia 17:8 Izraelici walczą ze Amelikatami.
  Amalekici to potomkowie EZAWA tego zrodzonego według ciała. I jest to typ walki DUCHA (Izrael) vd. CIAŁO (Amalekici).
  A kiedy? Po pęknięciu Skały.

  A w rozdziale 18 PIERWSZY raz zostaje wyjawiona obecność i imię DRUGIEGO Syna Mojżesza.
  Kiedy? Po pęknięciu Skały.

  Tak jak pierworodnym Pana był Izrael Wy 4:22 tak drugim prawdziwym i Duchowym Synem Pana jest Izrael Duchowy, kościół.
  Ujawniona tajemnica dopiero po pęknięciu skały, to jest ukrzyżowania Chrystusa Pana.

  Przypadek? Nie. Wszystko zaplanowane od początku do końca zanim się stało.

  A co do Psalmu 2 to Dawid pisze o Jezusie, co pisałem eonmarkowi i tutaj nigdy nie miałem wątpliwości. Więc może nie uważnie czytałeś kto o czym pisał. Nigdy nie napisałem inaczej.
 • @Lukero 16:44:38
  czytałem uważnie, chciałem poprzeć Twoje zdanie
 • @roux 17:06:29
  A to przepraszam, często stosuję się z pośpiechu skróty myślowe pisząc i trudno się porozumieć. Sam mam wrażenie że przez szybkie pisanie często to co chce przekazać jest nie zrozumiałe.
 • @Lukero 22:06:17
  A ale jeszcze chce sprostować bo wcześniej nie doczytałem.

  Może i król królów to i dotyczy ludzi ale skała jednak tylko dotyczy Boga.
  Dlatego to wszystko tak się łączy.

  Więc nie zgodzę się że jedną skałą jest YHWH i jest druga skała.

  Jak w Iz 8:14 YHWH jest też skałą potknięcia,
  ale jest nią Chrystus.

  Tak jak powiedziałem. Trzeba przejrzeć wszystkie wersy. I nie ma ani jednego który by mówił że skałą jest człowiek czy ktoś inny.
  Poza człowiekiem którym był i Chrystus Pan.


  Więc Skała jest JEDNA.

  Jest nią YHWH i to Jego Duch jest w Chrystusie.
 • @57KerenOr 16:40:08
  >Zawsze, czyli od momentu, gdy przestałem być katolikiem

  W jakim celu?
 • @Lukero 16:44:38
  "A co do Psalmu 2 to Dawid pisze o Jezusie, co pisałem eonmarkowi i tutaj nigdy nie miałem wątpliwości. "


  Psalm 2 jest bez cienia watpliwosci o Dawidzie, krolu zydowskim.

  Autorstwo pslamow jest przypisywane Dawidowi, i autor Psalmu 2 pisze o swoim 'zwiazku' z Bogiem.


  Oczywiscie 'swiat jest podzielony' w tej kwestii.
  O kim ten pslam naprawde pisze...
  Zydzi mowia ze o Dawidzie.
  Chrzescijanie, ze o Jezusie...

  Po pierwsze, trzeba zauwazyc, przy zdziwieniu niektorych, ze w Biblii, jest sporo 'Pomazancow'...

  Hebrajskie slowo 'masiah', ktore powtarzane nieswiadomie przez ludzi, w tradycji stalo sie synonimem slowa 'bog' tak naprawde znaczy 'pomazaniec' czyli namaszczony, czyli 'wybrany'.
  To samo ma sie z greckim slowem 'christos', ktore znaczy to samo, czyli pomazaniec.
  Sa to slowa hebrajskie i greckie, ktore sa okresleniem 'tytulu' jaki w Biblii nadawany byl nie tylko Jezusowi.

  To samo ma sie z okresleniem 'syn bozy'...

  Adam ( czlowiek ) rozumiany jako ten 'pierwszy' - symbolicznie, nazywany jest w Biblii 'synem bozym'.
  Tak samo krol 'Dawid', jak i 'Salomon' czy naprzyklad 'caly narod' - 'Izrael'...


  Wielu wodzac w Psalmie slowa 'syn bozy' czy 'pomazaniec ( mesjasz ) odrazu z automatu przypisuje je Jezusowi, bo tak zostali 'zaprogramowani'.

  Wynika to w duzym stopniu z braku podstawowej wiedzy, ale rownie czesto ze slepego przytakiwania ustalonym przez starozytny rzym dogmatom.

  Oto slowa Psalmu 2:

  " Dlaczego narody się buntują,
  czemu ludy knują daremne zamysły?
  2 Królowie ziemi powstają
  i władcy spiskują wraz z nimi
  przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi"

  Krol Dawid ( autor? ) pisze o tym jak to 'poganskie' narody knuja przeciw Bogu Izraela i przeciwko Jego wybrancowi -Dawidowi.


  "4 Śmieje się Ten, który mieszka w niebie,
  Pan się z nich naigrawa2,
  5 a wtedy mówi do nich w swoim gniewie
  i w swej zapalczywości ich trwoży:
  6 «Przecież Ja ustanowiłem sobie króla
  na Syjonie, świętej górze mojej». "

  Dawid pisze ze Jego Boga smiesza zamiary innych narodow, skoro Bog Izraela zdecydowal na 'swojej swietej gorze - syjonie' kto bedzie Jego wybrancem.
  Na gorze syjon, Bog Izraela, wedlug Biblii, przypieczetowal wybor swojego narodu - Izaela.
  Ten Izrael, jest 'Synem Boga' i 'krolem' nad innymi narodami.
  Jest bowiem 'narodem kaplanow' ...


  "7 Ogłoszę postanowienie Pana:
  Powiedział do mnie:
  «Tyś Synem moim,
  Ja Ciebie dziś zrodziłem3.
  8 Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo
  i w posiadanie Twoje krańce ziemi.
  9 Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić
  i jak naczynie garncarza ich pokruszysz»"

  Dawid pisze dalej, ze jako 'lider narodu wybranego', czyli 'wybrany przez Boga' jest 'synem Boga' ktorego 'dzis' czyli symbolicznie , Bog 'zradza'.


  Teraz, jezeli Jezus ialby byc owym 'pomazancem' z Psalmu 2, to trzeba by sie zastanowic nad paroma nielogicznymi faktami, jak rowniez trzeba by calkowicie zlekcewazyc kontekst jak rowniez uzupelnienie z innej czesci Psalmow.

  Po pierwsze, wiemy z Biblii ze Jezus byl 'pierwszy' czyli ze byl stworzony przed reszta stworzenia...

  Jezeli wiec nie chcemy ignorowac tego faktu, musimy zrozumiec wyrazny kontekst Calosci.

  To Dawid ( wedlug tradycji ) jest autorem Psalmow.
  Dawid pisze Psalmy kilkaset lat po tym jak powstaja pierwsze ksiegi biblijne, tradycyjnie przypisywane Mojzeszowi...

  Jak wiec mozliwe ze Jezus zostal zrodzony kilkaset lat po Mojzeszu, zeby nie wspomniec o pierwszych ludziach wogole...?

  ""7 Ogłoszę postanowienie Pana:
  Powiedział do mnie:
  «Tyś Synem moim,
  Ja Ciebie dziś zrodziłem"

  Po drugie jak to mozliwe ze Dawid mowi : "powiedzial do mnie"...?

  Czyzby Jezus byl autorem Pslamow?

  Wyraznie jest napisane:

  """7 Ogłoszę postanowienie Pana:
  Powiedział do mnie:
  «Tyś Synem moim,
  Ja Ciebie dziś zrodziłem"

  A wiec Bog mowi do Dawida, ktory jest autorem Psalmow.
  Co mowi Bog?

  Proste rzeczym jakie Bog mowi do 'Swojego wybranca' czyli 'pomazanca', ze 'dzis go zrodzil'...

  Co to znaczy ze 'dawid zostal 'dzis zrodzony'...?

  Ano to ze stal sie 'synem Boga' czyli wlasnie 'pamazancem'...a pomazac w Biblii mozna 'olejem' symbolizujacym 'Ducha Bozego'...
  Dawid wiec symbolicznie, 'dzis' stal sie natchniony Duchem Bozym, stajac sie tym samym, symbolicznie i duchowo, 'synem bozym', kims, kto wypelnia wole Boga.


  Ale czy wlasciwie mamy gdzies w Pslamach potwierdzenie ze Dawid jest tym 'pomazancem' i 'synem bozym' ktorego zradza 'dzis' Bog w Pslamie 2 ?

  Tak sie sklada, ze jak najbardziej:

  "50 Przeto będę Cię, o Panie, chwalił wśród narodów
  i będę wysławiał Twoje imię.
  51 Tyś zwycięstwa wielkie dał królowi
  i Twemu pomazańcowi okazałeś łaskę12,
  Dawidowi i jego potomstwu na wieki. "

  Powyzej, Dawid nie tylko wyjasnia ze jest'pomazancem Bozym' ale rowniez ze Bog dal krolowi Dawidowi 'WIELKIE ZWYCIESTWA'...

  Czy nieprzypadkiem o to chodzilo w Pslamie 2 kiedy napisano:

  "8 Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo
  i w posiadanie Twoje krańce ziemi.
  9 Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić
  i jak naczynie garncarza ich pokruszysz»"

  Widocznie skutecznie prosil Dawid ( lub rzadal ) od Boga zwyciestw w BOJU, gdyz pozniej, w nastepnych pslamach, dziekuje Bogu za WIELKIE ZWYCIESTWA i postanawia wyslawiac imie Boga.
  W koncu 'zelazna rozga' rzadzic i rozbijac jak naczynia garncarza jest metafora scisle militarna oparta przeciez o rozlew krwi na polu walki...


  Dalej, Psalm 89:

  "20 Mówiłeś niegdyś w widzeniu
  do świętych Twoich9 i powiedziałeś:
  «Włożyłem na głowę mocarza koronę;
  wyniosłem wybrańca z ludu."

  Mowa o krolu Dawidzie, ktory zostal wybrancem z ludu, ktoremu Bog 'nalozyl korone'...


  "21 Znalazłem Dawida, sługę mojego,
  namaściłem go świętym olejem moim,
  22 aby ręka moja zawsze z nim była
  i umacniało go moje ramię."

  Znowu, potwierdzenie ze Dawid zostal 'NAMASZCZONY' przez Boga Izraela.
  "23 Nie zwiedzie go nieprzyjaciel
  ani nie pognębi go złośnik.
  24 Lecz zetrę przed nim jego przeciwników,
  porażę tych, co go nienawidzą."


  Bog Izraela obiecal 'pomagac sowjemu wybrancowi'.  25 Z nim moja wierność i łaska;
  w moim imieniu moc jego się wzniesie.
  26 I rękę jego wyciągnę na morze,
  a prawicę jego na rzeki."


  Rzeki i Morza pod panowaniem Dawida, z woli Boga Izraela...symboliczne ukazanie tego co Dawid otrzymal dzieki prosbom od Boga.  "27 On będzie wołał do Mnie: "Ty jesteś moim Ojcem,
  Bogiem moim i Skałą mojego ocalenia"10.
  28 A Ja go ustanowię pierworodnym11,
  największym wśród królów ziemi. "


  Powyzszy fragment mowi sam za siebie.

  Bog jest 'ojcem' dla Dawida, Dawid 'synem dla Boga.
  Bog jest 'skala jego ocalenia'.
  Dawid jest 'pierworodnym' i najwiekszym wsrod krolow ziemii...


  Psalm 2 jest bezsprzecznie o Dawidzie.

  Ale jak sie ktos uprze, to moze udawac ze tego wszystkiego nie ma, zignorowac fakty i dalej powtarzac ustalone dogmaty.
 • @Lukero 23:48:43
  // i to Jego Duch jest w Chrystusie//

  zgadzam się z powyższym, Jego Duch jest w Chrystusie,

  "(16) A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. (17) I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem"
  (Ew. Mateusza 3:16-17, Biblia Warszawska)
 • @eonmark 01:44:36
  dziękuję za interesujący komentarz,
  z całą pewnością przeanalizuję go dokładnie,

  co największego spośród królów ziemi, to wydaje mi się, że jest nim Jezus :

  "5) a także od Jezusa Chrystusa, który jest Świadkiem wiernym, Pierworodnym pośród umarłych i Władcą wszystkich królów ziemi. On to umiłował nas, przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów"
  (Apokalipsa (Objawienie) 1:5, Biblia Warszawsko-Praska)

  Pozdrawiam
 • @
  ŚWIADKOWIE WOLĄ PRZYPISAĆ CHWAŁĘ DAWIDOWI, NIŻ PANU JEZUSOWI!

  2 Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę

  2. jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu,

  3. gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan.

  4. Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny.

  5. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.

  6. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się.

  7. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym,

  8. ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni.''

  1 LIST ŚW. PIOTRA 2

  ............................................................................

  BÓG OJCIEC KŁADZIE NA SYJONIE KAMIEŃ WĘGIELNY WYBRANY, KOSZTOWNY I TYM KAMIENIEM ODRZUCONYM PRZEZ LUDZI, JEST PAN JEZUS!

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @eonmark 01:44:36
  .......................................
  Masz wiele racji w tym co piszesz. Psalm 2 do tyczyl Dawida. To on Dawid jest nazwany ‘pomazancem’ tak jak kazdy krol Izraela namaszczony przez Boga.
  Jednak ma on, Psalm 2, tez nowozytne spelnienie w I wieku uczniowie Jezusa modlili sie tymi slowy:
  24 Oni zaś, usłyszawszy to, jednomyślnie wznieśli głosy do Boga i rzekli:
  „Wszechwładny Panie, ty uczyniłeś niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, 25 i ty przez ducha świętego powiedziałeś ustami naszego praojca Dawida, twego sługi: ‚Dlaczego narody wszczęły tumult, a ludy rozmyślały nad rzeczami daremnymi? 26 Królowie ziemi się ustawili i władcy jak jeden mąż zgromadzili się przeciw Jehowie i przeciw jego pomazańcowi’. 27 Tak też zarówno Herod, jak i Poncjusz Piłat wraz z ludźmi z narodów i z ludami Izraela istotnie zebrali się w tym mieście przeciw twemu świętemu słudze Jezusowi, którego namaściłeś, 28 żeby uczynić to, co twoja ręka i twe postanowienie wyznaczyły z góry, by nastąpiło. 29 A teraz, Jehowo, zwróć uwagę na ich groźby i daj twym niewolnikom oznajmiać twoje słowo z całą śmiałością, 30 gdy ty wyciągniesz rękę, aby uzdrawiać, i gdy nastąpią znaki oraz prorocze cuda przez imię twego świętego sługi, Jezusa”.
  31 Kiedy już zwrócili się z tym błaganiem, zatrzęsło się miejsce, w którym byli zebrani, a wszyscy zostali napełnieni duchem świętym i ze śmiałością oznajmiali słowo Boże”
  Dzieje Apostolskie 4; 24-31

  Wiele jednak fragmentow Crzescijanskich Pism Greckich wskazuje jasno, ze to Jezus jest Pomazancem Bozym np. w Dziejach Apostolskich 13 ; 32 i 33 mozemy pzeczytac:
  „Toteż oznajmiamy wam dobrą nowinę o obietnicy danej praojcom, którą na nas, ich dzieciach, Bóg całkowicie spełnił przez wskrzeszenie Jezusa; jak to jest również napisane w drugim psalmie: ‚Ty jesteś moim synem, ja dzisiaj zostałem twoim Ojcem’.”

  Dlaczego zatem w Bibli wystepuje taka ilosc pomazancow?

  W czasach, ktore opisuje Biblia Hebrajczycy mieli zwyczaj namaszczania, czyli wylewania na glowe olejku, kiedy oficjalnie powierzali komus pewną wladze.
  W przypadku krola Dawida „Samuel wziął róg z oliwą i namaścił go.....” 1 Samuela 16:13.

  Niekiedy pewne osoby uznawano za namaszczone nawet jesli nie wylewano im na glowe olejku. Zwyczaj ten, wylewania olejku na glowe, panowal na Bliskim Wschodzie stad tez jest wspominany w Bibli i czasem nie dotyczyl Izraelitow.
  Bylo tak z perskim krolem Cyrusem ktory zostal ‘pomazancem’ w celu wykonania pewnego dziela jakie zlecil mu Bog.
  Mozemy o tym przeczytac w Izajasza 45 ; 1 „Oto, co rzekł Jehowa do swego pomazańca, Cyrusa, którego prawicę ująłem, by podbić przed nim narody — żeby zdjąć pasy z bioder królów; żeby otworzyć przed nim podwoje, tak iż nawet bramy nie będą zamknięte:”
  Wers ten dotyczy zaglady Babilonu.

  Jednak Pomazancem Bozym jest tylko Jezus. Dlatego slusznie zostal nazwany Chrystusem czyli Mesjaszem!

  Dlaczego mozemy tak powiedziec?
  Jezus nie zostal namaszczony olejkiem, lecz duchem Bozym i w ten sposob stal sie Pomazancem wyznaczonym przez Boga i jako jedyny zostal namaszczony na trzy urzedy.
  Na Krola, Arcykaplana i Proroka.

  Jezus sam to potwierdzil gdy odczytal nastepujace slowa:
  „” I przybył do Nazaretu, gdzie się wychowywał; zgodnie zaś ze swym zwyczajem wszedł w dzień sabatu do synagogi i stanął, żeby czytać. 17 Podano mu więc zwój proroka Izajasza, a on, otworzywszy zwój, znalazł miejsce, gdzie było napisane: 18 „Spoczywa na mnie duch Jehowy, gdyż on mnie namaścił, abym oznajmiał dobrą nowinę biednym, posłał mnie, abym ogłaszał jeńcom uwolnienie, a ślepym odzyskanie wzroku, abym zdruzgotanych odsyłał jako uwolnionych, 19 abym ogłaszał rok dobrej woli Jehowy”. 20 Potem zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. 21 Wtedy zaczął do nich mówić: „Dzisiaj spełnił się ten fragment Pisma, któryście właśnie usłyszeli”.”” Lukasza 4 ; 16 - 21

  Zwroc uwage na jeszcze jedno w Bibli tylko w stosunku do Jezusa slowo POMAZANIEC pisane jest z duzej litery, gdyz tylko Jezus zostal namaszczony przez Boga Jehowe.
  Psalm 45 ; 7
  „Umiłowałeś prawość, a nienawidzisz niegodziwości.
  Dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił cię olejkiem radosnego uniesienia bardziej niż twoich towarzyszy.”

  Bog nie namascil zatem Dawida 'osobiscie' lecz zrobil to prorok poslany przez Boga. Dawid nie jest pierwszym krolem nad Izraelem, pierwszym byl Saul a ostatnim Sedekiasz. Za najwiekszego uwaza sie Salomona - syna Dawida ze wzgledu na jego madrosc i bogactwo. Wielkim marzeniem Dawida bylo wybudowac ziemska swiatynie i zgromadzil na jej budowe srodki a jego syn Salomon ja zbudowal.
 • @PANOWIE ŚWIADKOWIE!
  PAN JEZUS, BÓG Z GÓRY SYJON, TO JEMU NALEŻY SIĘ CHWAŁA!

  65 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Pieśń.

  2. Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, I tobie należy spełnić śluby.

  3. Ty wysłuchujesz modlitwy, Do ciebie przychodzi wszelki człowiek 4. Z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam Występki nasze, Ty je przebaczasz.

  5. Błogosławiony ten, którego Ty wybierasz i dopuszczasz, By mieszkał w sieniach twoich; Nasycimy się dobrami domu twego, Świętością przybytku twego.

  6. Przedziwnie wysłuchałeś nas w dobroci, Boże zbawienia naszego, Nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich. 7. Utwierdzasz góry mocą swoją, Przepasany będąc siłą"

  ............................................................................

  ...Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, I tobie należy spełnić śluby...Ty wysłuchujesz modlitwy...Przedziwnie wysłuchałeś nas w dobroci, Boże zbawienia naszego..

  A organizacja zwana świadkami, twierdzi że te przywileje, dotyczą Dawida!

  Rzadko wyrażam swe myśli w ten sposób, ale dzisiaj zrobię to:

  NAFTALI, EONMARK, KOŃ BY SIĘ UŚMIAŁ Z TEGO, CO PISZECIE!

  GDYBY MOGŁO MÓWIĆ, NIEME BYDLE JUCZNE, PRZEMÓWIŁO BY ROZUMNIEJ, BO MA POKORĘ!

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @60grzegorz Juczne bydle.
  DROGI GRZEGORZU
  To bardzo cenny i wart zastanowienia glos w dyskusji.
  Mam jednak nadzieje ze dokonczysz z ‘mistrzem’ te dyskusje na temat ‘jak lotr ewangelie glosil’ .
  Przyznam ze przez moment pasjonowalem sie wymiana mysli na rzeczony temat.
  Mysle wiec, ze czytelnicy i obserwatorzy dowiedza sie wkrotce jak lotr pisal listy, odbywal podroze misjonarskie, odwiedzal zbory, chrzcil - krotko mowiac jak uzywal „swojego sprzetu” w celu gloszenia dobrej nowiny tak jak to robi w/w ‘mistrz’!
  Rozwiniecie tej akcji moze przyciagnac wielu fanow korzystajacych ze swojego sprzetu.
  Martwie sie!
  Czy ta chwilowa przerwa nie wplynie w negatywny sposob na pozycje lotra tak gloryfikowana przez jemu podobnych glosicieli?
  Ale co tam lotr obawiam sie ze moze to zaszkodzic samemu ‘mistrzowi’ ktory z rownie wielkim zapalem angazuje sie w te prace.
  Zatem? Bedzie ciag dalszy? Grzegorzu?
 • @60grzegorz 11:22:06 SYJON
  Wspominasz drogi Grzegorzu o Syjonie.
  Mam nadzieje ze myslisz o tym Syjonie wspomnianym w Hebrajczykow 12 ; 22-24
  „”22 Ale wy przystąpiliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, Jerozolimy niebiańskiej, i do miriadów aniołów, 23 w ogólnym zgromadzeniu, i do zboru pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, i do Boga, Sędziego wszystkich, i do życia duchowego prawych, którzy zostali doprowadzeni do doskonałości, 24 i do Jezusa, pośrednika nowego przymierza, i do krwi pokropienia, która przemawia lepiej niż krew Abla””
  To na tym Syjonie w/g Bibli przystapili wybrani do Boga sedziego wszystkich i do Jezusa.

  O tym tez Syjonie prorokowal pod natchnieniem Izajasz 28 ; 16
  „”16 dlatego tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: „Oto kładę kamień jako fundament na Syjonie, kamień wypróbowany, drogocenny narożnik niewzruszonego fundamentu. Nikt, kto wierzy, nie wpadnie w popłoch””

  Co to za kamien ktory Bog polozyl na Syjonie??

  Odpowiada na to ksiega Objawienia 14 ; 1
  „”14 I ujrzałem, a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące mających napisane na swych czołach jego imię i imię jego Ojca””

  Tak wiec kto polozyl kamien na Syjonie??
  Biblia mowi ze Bog!

  Kto jest kamieniem polozonym na Syjonie??
  Biblia mowi ze jest nim Jezus!

  Czy Biblia sie myli?
  NIE!
  Czy myli sie kto twierdzi cos innego?
  Z penoscia TAK!

  Mozna sobie tylko zadac pytanie:
  DLACZEGO I W JAKIM CELU 'mistrzowie' ZMIENIAJA TAK PROSTY I ZROZUMIALY PRZEKAZ ??
 • @Naftali
  PAN JEZUS, BÓG Z GÓRY SYJON!

  //Mam jednak nadzieje ze dokonczysz z ‘mistrzem’ te dyskusje na temat ‘jak lotr ewangelie glosil’ .//

  Oczywiście że sobie z mistrzem jeszcze pogadam na ten temat, tymczasem trzymajmy się tematu: BÓG Z GÓRY SYJON, TO JEMU NALEŻY SIĘ CHWAŁA!

  Wiem, wiem Naftali, boli was ten temat, nie ma ucieczki przed nim, więc trzeba lawirować, czyż nie!?

  Dlatego, obiecuje, nie dam wam spokoju i gwoli przypomnienia dla tych którzy zapomnieli jakimi podchodami kierują się świadkowie, przypominam.

  http://60grzegorz.nowyekran.net/post/76218,swiadkowie-i-ich-dziwny-przeklad-pisma-swietego

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @60grzegorz 10:14:52
  Grzegorzu witaj,
  Moim zdaniem, kwestię komu należy oddawać cześć rozstrzygnął jednoznacznie Jezus Chrystus :

  10) Wtedy mówi mu Jezus: - Idź precz, szatanie, napisano bowiem: "Panu, Bogu Twojemu, hołd składać będziesz i Jemu tylko będziesz służył".
  Ew. Mateusza 4:10, Biblia Poznańska)

  Chyba nikt nie ma wątpliwości, że słowa Jezusa są niepodważalne :

  (2) Spoglądajmy na Jezusa, który wprowadził nas na drogę wiary i przewodzi na niej aż do końca, który wolał raczej przyjąć krzyż aniżeli ofiarowaną Mu radość, nie lękał się niesławy i zasiadł na tronie po prawicy Boga
  (List do Hebrajczyków 12:2, Biblia Poznańska)

  (31) Bóg wywyższył Go jako Władcę i Zbawiciela po swojej prawicy, dając Izraelowi możność nawrócenia i odpuszczenia grzechów
  Dzieje Apost. 5:31, Biblia Poznańska)

  Pozdrawiam
 • @roux
  PAN JEZUS, BÓG Z GÓRY SYJON!

  Nie o tym mówimy, nie myl pojęć!

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @60grzegorz 15:55:25
  zacytuję Circonstance ; " Biblia, to nie menu w restauracji ",

  jeśli jest napisane :

  (16) Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany
  2 List do Tymoteusza 3:16-17, Biblia Warszawska)

  to, moim zdaniem, znaczy, że żadnego fragmentu Biblii nie można pominąć

  pozdrawiam

  (2) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. (3) Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy
  2 list do Koryntian 1:2-3, Biblia Poznańska
 • @roux
  PAN JEZUS, BÓG Z GÓRY SYJON!

  //zacytuję Circonstance ; " Biblia, to nie menu w restauracji ",//

  Chłopie ale teraz przyłożyłeś, ona nie umie poprawnej polszczyzny a skąd dopiero sprawy biblijne.

  No jeśli z takich ''autorytetów' będziesz czerpał wiedzę, to podejrzewam że niebawem zaczniesz klnąć, czego tobie nie radzę, bo w tym, to na pewno jest ona wiodącą osobą.

  Piszesz:

  //to, moim zdaniem, znaczy, że żadnego fragmentu Biblii nie można pominąć//

  Dam tobie radę, wpisz sobie w obojętnie jaki przekład, wyraz SYJON i czytaj wszystko, wyciągając wnioski.

  Przykład z życia, nie zachowuj się, jak również i ci dwaj panowie, jak ten konsument, który wysłany do sklepu po mąkę, przynosi mi cały sklep.

  Czy rozumiesz o co mi chodzi, roux!?

  Pozdrawiam!

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @60grzegorz 16:19:51
  Dziękuję za radę,

  (5) mieszkańcy Jebus rzekli do Dawida: Nie wejdziesz tutaj. A jednak Dawid zdobył twierdzę Syjon - to jest Miasto Dawida
  (1 Ks. Kronik 11:5, Biblia Warszawska)

  (22) Wy jednak przystąpiliście do góry Syjonu i do miasta Boga żywego, do niebieskiej Jerozolimy i do wielkiej liczby aniołów, do uroczystego zebrania (23) i do zgromadzenia pierwotnych zapisanych w niebie i do sędziego, Boga wszystkich, i do duchów (ludzi) sprawiedliwych udoskonalonych w pełni, (24) i do Jezusa, pośrednika Nowego Przymierza, i do pokropienia krwią wołającą głośniej niż Abel
  (List do Hebrajczyków 12:22-24, Biblia Poznańska)

  warto zauważyć, że powyższy fragment mówi o Bogu oraz o Jezusie, pośredniku Nowego Przymierza ( według mojego rozumienia o dwóch różnych osobach ), poniższy cytat tak samo :

  1) I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca
  Apokalipsa (Objawienie) 14:1, Biblia Warszawska)
 • @60grzegorz Nie wal glupa!
  Podalem ci drogi Grzegorzu kilka wersetow ktore poglebiaja wiedze dot. Syjonu byly to:
  Hebrajczykow 12 ; 22-24
  Izajasz 28 ; 16
  Objawienia 14 ; 1

  Ty natomiast udajac glupa jak to ma miejsce w przypadku twojego 'mistrza' udales glupa i skierowales do swojego 'artykulu' ble ble ble cos tam!
  Obiecujac ze nie dasz spokoju!
  I to tyle co miales w temacie do powiedzenia!
  Zapytam czy twoje wypociny sa warte wiecej od tych kilku wersetow w Bibli?
  Zastanow sie nad tym!
  Jezeli nie wiesz to moze przedyskutuj tresc odpowiedzi ze swoim 'mistrzem' i wydaj-cie jakies oswiadczenie w formie wszystkim znanych bajek!
  Jezeli prawda jest inna i nie wiesz o co chodzi lub jest inny powod to miej odwage to przyznac a nie ciagle walic glupa!
  To tyle drogi do pierwszej niby odpowiedzi.
 • @60grzegorz 15:55:25
  ////Nie o tym mówimy, nie myl pojęć!////
  Jestes hipokryta takim samym jak twoj 'mistrz' Grzegorzu!

  Zastanow sie co zrobiles gdy dales slawetny koment z jakze slawetnym 'artem' swojej produkcji?

  Czy o tym mowilismy??
  Nie!
  Wiec jak to jest z toba?
  Pomowmy zatem o tym co obiecales Grzegorzu!
  Pamietasz?
  ////Dlatego, obiecuje, nie dam wam spokoju (.......).///

  Obiecanki cacanki

  To tyle do nastepnego 'komentarza' jakze w temacie znowu.
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  Ps.
  Pozwolilem sobie na maly pozakulisowy wywiad z Grzegorzem.
  N.
  -Co tam u lotra Grzegorzu, bo jakos cicho.?
  G.
  -Odpoczywa.
  N.
  -Tak to jest pewne Grzegorzu. Dziekuje za trafna odowiedz! A 'mistrz'?
  G.
  - 'Mistrz' ciezko pracuje ze 'sprzetem'.
  N.
  - Sprzata plony z pol?
  G.
  - Nie ! 'Mistrz' jak lotr glosi Ewangelie!
  N.
  - A mowiles ze lotr odpoczywa.
  G.
  -Wydamy zatem stosowne oswiadczenie.
  N.
  -Dziekuje za rozmowe Grzegorzu.
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  A czytelnikom i obserwtorom mamy do przekazania jedno:
  Wszystko jest na razie wielka tajemnica, czekajcie zatem na kolejna bajke!
  To ze bedzie jest pewne jak to ze lotr odpoczywa.
 • @eonmark 01:44:36
  Eonmarku ogólnie nie ma tutaj między nami sprzeczki że Psalmy są o Dawidzie i np. Dawid jest synem Bożym bo jest. I Dawid był namaszczony itd, ale to wszystko jest typem. Cieniem mającym pokazać rzeczy przyszłe bardziej doskonałe.

  Tak jak mówiłem pierwsze jest cielesne a drugie jest duchowe. Dawid był królem cielesnego Izraela, Syjonu, Mesjasz Duchowego. Tego rzeczywistego nie zrobionego ludzką ręką.

  To tak jak cały Stary Testament. Czy wydarzenia w torze są prostolinijne czy także alegoryczne? Alegoryczne i wszystkie wskazują na Chrystusa. Tak jak ofiarowanie Izaaka przez Abrahama, woda ze skały. Czy przejście przez morze co prorocy zapowiadali że stanie się ponownie, nowa droga którą przejdzie tylko Izrael.


  Tak samo Psalmy mają swój prorocki charakter i to wyszło od Boga.

  I tak "Tyś Synem moim Ja Ciebie dziś zrodziłem" To Bóg mówi do Chrystusa i jest to proroctwo tego że zrodzi go Bóg, Duch, a nie z nasienia mężczyżny.

  I cały Syjon należy do Jezusa Chrystusa, tak samo jak narody. Bo Królestwo Pana nie ma granic. Za 9:9-10


  Zresztą sama Ewangelia cytuje Psalmy jako prorocze, nawet sam Chrystus cytuje je jako prorocze. Mt 22:41-46.
  itd.


  Więc w najlepszym wypadku to z twoim podejściem możesz włożyć i Ewangelię i Chrystusa.miedzy bajki i interpretować na swój sposób. Jeśli wszystko jest napisane tylko przez człowieka to człowiek może z pismem robić co chce i co mu się podoba.

  Czego nikomu nie życzę.

  Ale w sumie to robisz to na każdym kroku, bluźniąc imieniu Boga.
 • @Naftali 10:21:49
  "POMAZANIEC pisane jest z duzej litery"

  Chce tylko podkreślić że pogrubienie z dużej litery jest wolą tłumaczy i redagujących tłumaczenie Bliblijne.

  W czasach apostołów pisało się wszystko z dużej litery.
  Tak samo Stary Testament, wszystko z dużej. Kursywa w hebrajskim weszła chyba wprowadzona dopiero od nowożytnego hebrajskiego.


  Ale tak namaszczenie przez Ducha, jeśli wiemy że Olejek reprezentuje namaszczenie przez Ducha świętego to Torę czyta i więcej rozumie z tekstu.
  Olejek (cień) - Duch rzeczywistość. Staram się to wytłumaczyć eonmarkowi.
 • @Naftali 15:16:32
  "Tak wiec kto polozyl kamien na Syjonie??
  Biblia mowi ze Bog!

  Kto jest kamieniem polozonym na Syjonie??
  Biblia mowi ze jest nim Jezus!"


  Tutaj mylisz Naftali.Proszę spójrz. Kamieniem położonym na Syjonie jest YHWH, jest Jezus Chrystus.

  Pisałem o Skale już 10 razy w tym temacie.

  Masz tutaj Izajasza 8:13-14
  Pan Zastępów (YHWH) On Kamieniem Obrazy, Skałą Potknięcia, pułapką i sidłem dla mieszkańców Jeruzalem.
  ON skałą która pękła i z której wylała się woda.

  Jak coś to zapraszam do moich poprzednich postów.
 • @roux 15:45:25
  "10) Wtedy mówi mu Jezus: - Idź precz, szatanie, napisano bowiem: "Panu, Bogu Twojemu, hołd składać będziesz i Jemu tylko będziesz służył".
  Ew. Mateusza 4:10, Biblia Poznańska)"


  Pan Jezus mówi:
  "aby wszyscy oddawali cześć Synowi tak jak(kathos- tłumaczenie dosłowne, zrównanie = jednej czci z drugą) oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czcic Synowi nie oddaje czci Ojcu który Go posłał."

  Chce zaznaczyć że w ST Skałą potknięcia, twierdzą, zbawicielem, itd oraz Jedynym który nie odda swojej czci drugiemu jest Bóg, jest YHWH.

  Jeśli ktoś nie uznaje że YHWY i Chrystus Ci są Jednym i tym Samym, to tak jakby uznał Chrystusa za uzurpatora.

  Co w sumie robią żydzi dzisiaj. Dla nich Chrystus jest potknięciem i zgorszeniem.

  Albo inaczej, Jan 20:28. Czyni Chrystusa bałochwalcą który przyjmuje Boski tytuł.

  Nad tym trzeba się zastanowić każdemu.
 • @Lukero 21:49:26
  Pan Jezus mówi:
  "aby wszyscy oddawali cześć Synowi tak jak(kathos- tłumaczenie dosłowne, zrównanie = jednej czci z drugą) oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czcic Synowi nie oddaje czci Ojcu który Go posłał."

  Jana 5:23
 • @Lukero
  PAN JEZUS, BÓG Z GÓRY SYJON, TO JEMU NALEŻY SIĘ CHWAŁA!

  Naftali NAPISAŁ:

  //"Tak wiec kto polozyl kamien na Syjonie??
  Biblia mowi ze Bog!

  Kto jest kamieniem polozonym na Syjonie??
  Biblia mowi ze jest nim Jezus!"//
  ..............................................................................

  Tak, więc niezwłocznie z opisu Naftalego wynika, że to PAN JEZUS JEST, TYM KAMIENIEM I MA FACET RACJĘ!

  Ale jest jeszcze jeden werset a brzmi on tak:

  65 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Pieśń.

  2. Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, I tobie należy spełnić śluby.

  3. Ty wysłuchujesz modlitwy, Do ciebie przychodzi wszelki człowiek 4. Z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam Występki nasze, Ty je przebaczasz. (...)
  ....................................................................

  Jeśli więc Pan Jezus Jest Kamieniem położonym na Syjonie, to również warto się spytać, co Naftali myśli o tym, że w Psalmie 65 NAZWANY ZOSTAŁ BOGIEM!

  ZADAJE, WIĘC PYTANIE NAFTALEMU:

  NAFTALI, CZY PAN JEZUS JEST BOGIEM, SKORO PSALMISTA TAK GO NAZYWA!?

  P.s Teraz dopiero zacznie się kołowacenie, Lukero.

  No cóż, poczekamy i pozdrawiam wszystkich!

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @
  To i ja dorzucę swoją cegiełkę:

  (22) Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny! (23) Przysięgam na Siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak, przede Mną się zegnie wszelkie KOLANO, wszelki JĘZYK na Mnie przysięgać będzie, (24) mówiąc: Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na Niego zżymali.
  (Iz 45:22-24)

  (10) Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga. (11) Napisane jest bowiem: Na moje życie - mówi Pan - przede Mną klęknie wszelkie KOLANO, a każdy JĘZYK wielbić będzie Boga. (12) Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu.
  (Rz 14:10-12)

  (9) Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, (10) aby na imię Jezusa zgięło się każde KOLANO istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. (11) I aby wszelki JĘZYK wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.
  (Fil 2:9-11)
 • @Lukero 20:18:45 Kamien na Syjonie.
  Lukero moge tylko przytoczyc poprzednio zacytowane wersety dot Syjonu :
  //O tym tez Syjonie prorokowal pod natchnieniem Izajasz 28 ; 16

  „”16 dlatego tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: „Oto kładę kamień jako fundament na Syjonie, kamień wypróbowany, drogocenny narożnik niewzruszonego fundamentu. Nikt, kto wierzy, nie wpadnie w popłoch””

  Co to za kamien ktory Bog polozyl na Syjonie??

  Odpowiada na to ksiega Objawienia 14 ; 1
  „”14 I ujrzałem, a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące mających napisane na swych czołach jego imię i imię jego Ojca””

  Tak wiec kto polozyl kamien na Syjonie??
  Biblia mowi ze Bog!

  Kto jest kamieniem polozonym na Syjonie??
  Biblia mowi ze jest nim Jezus!//
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  Natomiast co do cytowanego przez ciebie Izajasza 8; 13-14 13)
  „”Jehowa Zastępów - to jego macie uważać za świętego i wobec niego macie żywić bojaźń, i on ma wzbudzać w was drżenie". (14) I stanie się on jakby miejscem poświęconym; ale dla obu domów Izraela - jakby kamieniem, o który się uderzą, i skałą, o którą się potkną; jakby pułapką i sidłem dla mieszkańców Jerozolimy. „”

  Zauwaz na pewne odniesienie tej wypowiedzi.
  Czego to odniesienie dotyczy?

  Tego stwierdzenia:
  „”dla obu domów Izraela””

  Jezus wyjasnil to Zydom w Ewangeli Mateusza 21 ; 42-44

  „”(42) Jezus powiedział im: "Czy nigdy nie czytaliście w Pismach: 'Kamień, który odrzucili budowniczowie, ten stał się głównym kamieniem narożnym. Pojawił się on za sprawą Jehowy i jest cudowny w naszych oczach'? (43) Właśnie dlatego wam mówię: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi wydającemu jego owoce. (44) I kto upadnie na ten kamień, roztrzaska się. Każdego zaś, na kogo on upadnie, zetrze w proch"””
  Co Jezus powiedzial co sie wiaze z proroctwem Izajasza?
  Powiedzial te slowa:
  „”królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi wydającemu jego owoce””

  Dlaczego Izajasz uzyl okreslenia o ‘drugim domu’?
  Izraelici byli narodem wybranym, jedynym ‘domem’ ! Zatem mialo to prorocza wymowe ktora wyjasnil Jezus w Ew. Mateusza. Mial zatem to Krolestwo o ktorym wspomina Jezus odziedziczyc lub przejac w posiadanie ten ‘drugi dom’ czyli wszyscy ci ktorzy w Jezusa uwierzyli i stali sie mu posluszni.
 • @Naftali
  PAN JEZUS, BÓG Z GÓRY SYJON, TO JEMU NALEŻY SIĘ CHWAŁA!

  Naftali NAPISAŁEŚ:

  //"Tak wiec kto polozyl kamien na Syjonie??
  Biblia mowi ze Bog!

  Kto jest kamieniem polozonym na Syjonie??
  Biblia mowi ze jest nim Jezus!"//
  ..............................................................................

  Tak, więc niezwłocznie z opisu twojego wynika, że to PAN JEZUS JEST, TYM KAMIENIEM I masz RACJĘ!

  Ale jest jeszcze jeden werset a brzmi on tak:

  65 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Pieśń.

  2. Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, I tobie należy spełnić śluby.

  3. Ty wysłuchujesz modlitwy, Do ciebie przychodzi wszelki człowiek 4. Z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam Występki nasze, Ty je przebaczasz. (...)
  ....................................................................

  Jeśli więc Pan Jezus Jest Kamieniem położonym na Syjonie i Jemu należy się Chwała, to wiadomo jest, że został RÓWNIEŻ w Psalmie 65 NAZWANY BOGIEM!

  ZADAJE, WIĘC PYTANIE TOBIE:

  NAFTALI, CZY PAN JEZUS JEST BOGIEM, SKORO PSALMISTA TAK GO NAZYWA!?

  Bo prorok Izajasz, którego ty, tu, tak dzielnie cytujesz a którego słowa dobierasz jak tobie pasują, wyraźnie mówi:

  (5) Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Izajasz 9

  NAFTALI, CZY PAN JEZUS JEST BOGIEM, SKORO PSALMISTA TAK GO NAZYWA jak również prorok IZAJASZ!?

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @60grzegorz 23:47:58Psalmista nie nazywa Jezusa Bogiem Grzegorz.
  Drogi Grzegorzu znowu nie czytales uwaznie!
  Ale nic to!
  Czasem nalezy przeczytac i porownac z innymi miejscami studiowany fragment Slowa Bozego kilkanascie razy.
  Trzeba do tego cierpliwosci i pokory ale najwazniejszy jest Bozy duch, ktory jak wspomozyciel, o ktorym wspomnial Jezus rozjasnia nam niejednokrotnie niezrozumiale dla nas fragmenty.

  Zacytuje zatem raz jeszcze ten fragment:
  z Hebrajczykow 12 ; 22-24
  „”22 Ale wy przystąpiliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, Jerozolimy niebiańskiej, i do miriadów aniołów, 23 w ogólnym zgromadzeniu, i do zboru pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, i do
  Boga, Sędziego wszystkich,
  i do życia duchowego prawych, którzy zostali doprowadzeni do doskonałości, 24
  i do Jezusa, pośrednika nowego przymierza,
  i do krwi pokropienia, która przemawia lepiej niż krew Abla””
  Zauwazyles ze na symbolicznej Gorze Syjon stoja:

  Pierwszy : BOG, SEDZIA WSZYSTKICH
  I
  Drugi : JEZUS POSREDNIK NOWEGO PRZYMIERZA

  To dzieki Jezusowi
  POSREDNIKOWI NOWEGO PRZYMIERZA
  mozemy przychodzic jak wskazuje Psalmista do
  BOGA SEDZIEGO WSZYSTKICH.

  BIBLIA SAMA SIE OBJASNIA NALEZY TYLKO ODRZUCIC DOGMATY!
  Cytowany pzez ciebie werset jest jak najbardziej prawidlowy i wyjasnia wiele w kwesti podporzadkowania.
  Kto jest podporzadkowany i komu?
  Zgodnie z odwiecznie ustalonym porzadkiem to Bog jest glowa Chrystusa i nie moze byc inaczej!
  ....................................................

  Pozwolisz ze do drugiej czesci twojej wypowiedzi odniose sie pozniej.
 • @jogin 22:45:43
  To byla bardzo dobra 'cegielka' i w temacie!
  Masz wiecej?
  Pozdrawiam
 • @60grzegorz 23:47:58
  Grzegorz co sie dzieje?

  Czyzbys dostal zakaz komentowania?

  Odezwij sie choc napisz ze nic sie nie stalo!!

  Z pozdrowieniami Naftali
 • @Naftali 00:22:38
  "4) Wszystko, co znajduje się od dawna w Piśmie [Świętym], zostało napisane ku naszej nauce, abyśmy mogli mieć niezachwianą nadzieję i płynącą z Pism moc ducha"
  List do Rzymian 15:4, Biblia Warszawsko-Praska)

  Przypomina mi się przygoda mojego kolegi Jacka.
  W lecie 2010 roku odwiedzili go w domu ewangelizatorzy z chrześcijańskiego wyznania "mniejszościowego", rozmowa zeszła na temat tzw trójcy, nie potrafili owi ewangelizatorzy wskazać w Biblii wersetu potwierdzającego jej istnienie. Umówiono się, że jak znajdą to przyjdą ponownie.
  Już w marcu 2102 ( po upływie 20 miesięcy ), odwiedził Jacka starszy stopniem ewangelizator i zaczęli rozmawiać. Gość rozpoczął od deklaracji, że Duchem Świętym nie będą dziś zajmować, natomiast udowodni boskość Jezusa. Zaczęła się analiza wersetów, po 30 minutach natrafiono na Apokalipsę 3 : 14 ( ... początek stworzenia bożego ), rozmowa została zawieszona do czasu kiedy ewangelizator "sprawdzi i przemyśli."
  Do dzisiaj się nie odezwał.
  Co więcej, jak się wydaje, nadal "pasie trzodę Bożą" (1 PT 5:2).
  Ale nie ma się czemu dziwić, skoro ponoć niektórzy papieże byli ateistami.
  "Leon X był po prostu ateistą. Historycy nawet dzisiaj łagodnie rzecz ujmują, pisząc o jego „znikomym zainteresowaniu sprawami religijnymi”, czy coś w tym stylu, jednak nie ma żadnych wątpliwości, że papież Leon X był ateistą. "
  http://ryuuk.salon24.pl/518021,leon-x-niech-nasz-pontyfikat-bedzie-radosny
  pozdrawiam
 • @roux 14:27:10
  To jest wlasnie prawidlowe rozumienie slow Jezusa.
  KONTAKT OSOBISTY!
  IDZCIE I GLOSCIE!
  CZYNCIE UCZNIOW!
  To mowil Jezus a sam najpierw pokazal jak to czynic.
  Dzisiaj ci ktorym sie wydaje ze rozmawiaja z Jezusem nie stosuja sie do tych slow lecz uzywaja jak sami okreslaja 'sprzetu'.
  To sa tz. "ewangelizatorzy internetowi' ktorzy pisza bajki. Inni tych bajek sluchaja i tak sie szerzy odstepstwo od Slowa Bozego.

  Czy Filip gdy podbiegl do wozu wreczyl eunuchowi list lub podal mu
  E-meil do swojej strony?
  Mowic tam znajdziesz moje slowa!

  Czy Pawel nie podrozowal wiele razy odwiedzajac zbory ?

  Czy nie wystepowal na Aeropagu przemawiajac do zebranych tlumow?

  JEZUS POZOSTAWIL WZOR DO NASLADOWANIA.

  Nie pisal bajek jak niektorzy odstepczy falszywi 'prorocy', ktorzy pasa samych siebie i zwodza innych!
  Wszystko po proznicy gdy:
  NIE WYKONUJA TO CO ZLECIL JEZUS

  Dzisiaj ci ktorym sie wydaje ze rozmawiaja z Jezusem nie stosuja sie do tych slow lecz uzywaja jak sami okreslaja 'sprzetu'.
  To sa tz. "ewangelizatorzy internetowi', ktorzy pisza bajki. Inni tych bajek sluchaja i tak sie szerzy odstepstwo od Slowa Bozego.

  A wszystko to ku wlasnej chale!
 • @Naftali
  PAN JEZUS, BÓG Z GÓRY SYJON, TO JEMU NALEŻY SIĘ CHWAŁA!

  Powtarzam:

  Naftali NAPISAŁEŚ:

  //"Tak wiec kto polozyl kamien na Syjonie??
  Biblia mowi ze Bog!

  Kto jest kamieniem polozonym na Syjonie??
  Biblia mowi ze jest nim Jezus!"//
  ..............................................................................

  Tak, więc niezwłocznie z opisu twojego wynika, że to PAN JEZUS JEST, TYM KAMIENIEM I masz RACJĘ!

  Ale jest jeszcze jeden werset a brzmi on tak:

  65 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Pieśń.

  2. Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, I tobie należy spełnić śluby.

  3. Ty wysłuchujesz modlitwy, Do ciebie przychodzi wszelki człowiek 4. Z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam Występki nasze, Ty je przebaczasz. (...)
  ....................................................................

  Jeśli więc Pan Jezus Jest Kamieniem położonym na Syjonie i Jemu należy się Chwała, to wiadomo jest, że został RÓWNIEŻ w Psalmie 65 NAZWANY BOGIEM!

  ZADAJE, WIĘC PYTANIE TOBIE:

  NAFTALI, CZY PAN JEZUS JEST BOGIEM, SKORO PSALMISTA TAK GO NAZYWA!?

  Bo prorok Izajasz, którego ty, tu, tak dzielnie cytujesz a którego słowa dobierasz jak tobie pasują, wyraźnie mówi:

  (5) Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Izajasz 9

  NAFTALI, CZY PAN JEZUS JEST BOGIEM, SKORO PSALMISTA TAK GO NAZYWA, jak również prorok IZAJASZ!?

  Przypominam tłumaczenia świadków:

  http://60grzegorz.nowyekran.net/post/76218,swiadkowie-i-ich-dziwny-przeklad-pisma-swietego

  Naftali, napisałem już rouxowi że jak potrzebuję mąkę to nie przynoś mi całego sklepu, czyżbyś i ty tego nie rozumiał!?

  Czekam Naftali, czyżby świadkowie byli mądrzejsi od Izajasza, Piotra, Psalmistów, czy Proroków?

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @Naftali 22:59:29
  "Zauwaz na pewne odniesienie tej wypowiedzi.
  Czego to odniesienie dotyczy?

  Tego stwierdzenia:
  „”dla obu domów Izraela””"


  Naftali ja nawet nie o tym mówię. Oczywiście pierwszym domem jest pierwsze Królestwo Boga, drugim Jego drugie królestwo, nie zrobione ludzką ręką, duchowe. I to racja ale nie rozumiem, może jest poźna godzina, do czego to mi napisałeś. Skała narożna w starożytności to był bardzo charakterystyczny kamień i jak ktoś wie o co chodzi to ładnie komponuje się w Ewagnelię i nie jest to jakaś wielka filozofia.

  Natomiast
  mówię kto jest skałą. Skała to tsur i pisałem o tym tonę tekstu.

  Skałą jest YHWH, Skałą jest Elohim, Skałą jest El i to skała tsur, jest skałą która pęka po uderzeniu człowieka i z której wylewa się woda i jest nią Jezus Chrystus. Gdyż On jest Jednym. Zresztą nawet Paweł w Kor pisze że Skałą jest Chrystus. A skałą jest YHWY. TSUR. Ale o tym wszystkim pisałem.

  Nie mam siły wklejać tego ponownie, idę spać rano pobudka. Dobrej nocy.
 • @60grzegorz 00:33:14
  Drogi Grzegorzu
  Oczywiscie nie zauwazyles tego ze odnioslem sie do Twojego zrozumienia w komentarzu, ktory raz jeszcze zacytuje:


  /////@60grzegorz 23:47:58Psalmista nie nazywa Jezusa Bogiem Grzegorz.
  Drogi Grzegorzu znowu nie czytales uwaznie!
  Ale nic to!
  Czasem nalezy przeczytac i porownac z innymi miejscami studiowany fragment Slowa Bozego kilkanascie razy.
  Trzeba do tego cierpliwosci i pokory ale najwazniejszy jest Bozy duch, ktory jak wspomozyciel, o ktorym wspomnial Jezus rozjasnia nam niejednokrotnie niezrozumiale dla nas fragmenty.

  Zacytuje zatem raz jeszcze ten fragment:
  z Hebrajczykow 12 ; 22-24
  „”22 Ale wy przystąpiliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, Jerozolimy niebiańskiej, i do miriadów aniołów, 23 w ogólnym zgromadzeniu, i do zboru pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, i do
  Boga, Sędziego wszystkich,
  i do życia duchowego prawych, którzy zostali doprowadzeni do doskonałości, 24
  i do Jezusa, pośrednika nowego przymierza,
  i do krwi pokropienia, która przemawia lepiej niż krew Abla””
  Zauwazyles ze na symbolicznej Gorze Syjon stoja:

  Pierwszy : BOG, SEDZIA WSZYSTKICH
  I
  Drugi : JEZUS POSREDNIK NOWEGO PRZYMIERZA

  To dzieki Jezusowi
  POSREDNIKOWI NOWEGO PRZYMIERZA
  mozemy przychodzic jak wskazuje Psalmista do
  BOGA SEDZIEGO WSZYSTKICH.

  BIBLIA SAMA SIE OBJASNIA NALEZY TYLKO ODRZUCIC DOGMATY!
  Cytowany pzez ciebie werset jest jak najbardziej prawidlowy i wyjasnia wiele w kwesti podporzadkowania.
  Kto jest podporzadkowany i komu?
  Zgodnie z odwiecznie ustalonym porzadkiem to Bog jest glowa Chrystusa i nie moze byc inaczej!
  ....................................................

  Pozwolisz ze do drugiej czesci twojej wypowiedzi odniose sie pozniej.////

  Napisalem tez Tobie ze do drugiej czesci twej wypowiedzi odniose sie pozniej (patrz powyzej).
  Dlaczego?
  Mialem nadzieje ze odniesiesz sie do tego komentarza.
  Ty natomiast czekales i czekales i nawet martwilem sie o Ciebie ale widze ze 'nic ci nie jest', gdyz nie zauwazyles odpowiedzi.
  Ignorujac to i kopiujac na nowo swoje zrozumienie, malo domagajac sie znow odpowiedzi i udajac tlumacza stawiasz sie w szeregu twardoglowych!
  Jednak raz jeszcze postanowilem w tym temacie dac ci szanse wypowiedzi swojego zdania, dlatego tez zgodnie z obietnica, ponizej umieszczam obiecany ciag dalszy.
  """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
  Ciag dalszy:
  Kim jest ksiaze Grzegorzu?

  Napewno wiesz, to syn krola.

  A kto jest najwiekszym niebianskim Krolem?

  Podpowiem nie jest nim Jezus.

  Wiec kto?

  To Jehowa Bog!
  To On jest najwazniejszy i najwiekszy nad cala ziemia. Najwiekszy i najpotezniejszy we WSZECHSWIECIE!

  Izajasz zatem piszac pod natchnieniem ten fragment rozpoczyna slowami:
  „” Bo narodziło się nam dziecko, syn został nam dany; a na jego barkach spocznie władza książęca””

  To dlatego Jezus powiedzial do swych nasladowcow te slowa:
  „” a ja zawieram z wami przymierze — tak jak mój Ojciec zawarł przymierze ze mną — co do królestwa,”” Lukasza 22:29

  To tez wlasnie Jezus jest nazywany Krolem krolow i Panem panow Objawienie 19:16

  Ale przejdzmy do Izajasza.
  Co dowiadujemy sie dalej? Izajasz kontynuuje:

  „”I będą go zwać imieniem Cudowny Doradca, (.....) „”

  Czy smie ktos watpic ze Jezus nie jest obiecanym „Cudownym Doradca” ?
  Jakie sa dowody?
  I
  Jezus mial doskonala znajomosc Slowa i woli Jehowy.
  II
  Doskonale rozumial nature ludzka.
  III
  Mial doskonala umiejetnosc wnikania w sedno sprawy oraz wskazywanie na sposoby rozwiazania codziennych problemow.
  IV
  W swoim Kazaniu na Gorze zawarl wiele rad, miedzy innymi:
  - jak rozstrzygac spory
  - jak ustrzec sie niemoralnosci
  - jak znalezc szczescie
  - jak przejawiac prawosc
  - jak odnosic sie do osob nastawionych nieprzychylnie
  - jak wykrywac oszustwa religijne
  - jak utrzymywac pokojowe stosunki z innymi
  - jak zapatrywac sie na materializm
  - jak budowac bezpieczna przyszlosc
  I wiele, wiele innych!
  V
  Przedstawil ZLOTA REGULE
  VI
  Uczyl zaufania do Bozej szczodrosci.

  BYL ZATEM JEZUS CUDOWNYM DORADCA?
  Niewatpliwie tak!

  Kolejne okreslenie jakie stosuje do Jezusa Izajasz jest:
  „”Potężny Bóg””
  I to jest ten argument przytaczany na potwierdzenie boskosci Jezusa.

  Warto sie jednak zastanowic dlaczego ten sam Izajasz w 43:10 Pisze:
  ”” „Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie”.””
  Dlaczego?
  Poniewaz nikt nie istnial prze Bogiem Jehowa! Bo to wlasnie o Bogu Jehowie pisze Izajasz! Nie o Jezusie jak niektorzy blednie uwazaja!

  W Izajasza 10 :21 nazwano Jehowe „Bogiem Mocnym”, tak jak Jezusa w Izajasza 9:5

  Niemniej tylko Jehowa został nazwany „Bogiem Wszechmocnym”

  „” Gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, Abramowi ukazał się Jehowa i rzekł do niego: „Jam jest Bóg Wszechmocny. Chodź przede mną i okaż się nienaganny.””
  Rodz. 17 : 1.

  Widzisz roznice pomiedzy Ksieciem a Krolem, pomiedzy Mocnym a Wszechmocnym!

  Kolejne okreslenie to „Wiekuisty Ojciec”
  Czyz nie nalezy sie Jezusowi miano Wiekuisty Ojciec?
  To Jezus otrzymal od swojego Boga i Ojca moc wskrzeszania ludzi!

  Czyz o kims kto daje nnym zycie nie mowimy ojciec?

  A jezeli tak jak Jezus daje zycie wieczne nie powiemy Wiekuisty Ojciec?

  Jezus jest zatem „Potężnym Bogiem” i „Wiekuistym Ojcem”.
  Ale czy to znaczy, ze chce przejac wladze i moc ktora dysponuje Bog Ojciec?
  NIE!

  W liscie do Filipian czytamy:
  „”Zachowujcie to nastawienie umysłu, jakie było też u Chrystusa Jezusa, który chociaż istniał w postaci Bożej, nie brał pod uwagę zagarnięcia, mianowicie tego, żeby być równym Bogu””
  Filipian 2: 5 i 6.

  Zauwaz istnial w postaci Bozej!
  Jezus nawet rownym Bogu nie chcial byc i niejednokrotnie o tym mozemy sie dowiedziec bezposrednio ze slow jakie wypowiedzial a niektorzy chca aby byl samym Bogiem!
  DLACZEGO???

  A co mowil sam Jezus?
  Do Jana przekazujac mu wizje Objawienia powiedzial jaki jest jego stosunek do Boga:
  „” „Godzien jesteś, Jehowo, Boże nasz, przyjąć chwałę i szacunek, i moc, ponieważ tyś stworzył wszystko i z twojej woli wszystko zaistniało i zostało stworzone”.””
  Objawienie 4 ;1.

  Kto jest zatem godzien przyjac szacunek i chwale i moc?
  Bog, Stworca wszystkiego!
  Czy sie z tym nie zgodzisz?

  Ale najbardziej Jezus wykazal swoim uczniom kto jest Bogiem i jak powinni postepowac ludzie.
  W Ew. Jana czytamy:
  „”Jezus powiedział to i podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: „Ojcze, nadeszła godzina; otocz swego syna chwałą, aby syn otoczył chwałą ciebie, 2 stosownie do tego, jak dałeś mu władzę nad wszelkim ciałem, żeby pełnej liczbie tych, których mu dałeś, on dał życie wieczne. 3 To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. 4 Ja otoczyłem cię chwałą na ziemi, gdyż dokończyłem dzieła, które mi dałeś do wykonania. 5 Teraz więc ty, Ojcze, otocz mnie przy sobie tą chwałą, którą miałem przy tobie, zanim był świat.”” Jana 17 ; 1-5

  Podsumujmy:
  Naftali nigdy! nie mowil ze nie szanuje Jezusa tak jak to przedstawia nieuczciwy Kerenor w swoich bajkach!

  Naftali szanuje Jezusa, gdyz dzieki temu ze Jezus oddal swoje doskonale zycie jako okup za wielu i ja moge dzieki dobroci i szczodrosci Boga Jehowy oraz Jego wspanialego syna Jezusa Chrystusa – ktoremu naleza sie te wszystkie w/w tytuly – osiagnac w przyszlosci zycie w Krolestwie Bozym.
  Okup Jezusa oraz co przez ten niebywaly dar jaki zlozyl Jehowa oraz Jego syn i co przez ten dar uzyskali grzeszni ludzie, temat ten zasluguje na odrebna dyskusje.
  Jest wiele wersetow gdzie Jezus podporzadkowuje sie swojemu Ojcu i Bogu Jehowie. Ale nie dziwi mnie dlaczego i w jakim celu ktos chce to zmienic.
  Sam Jezus wyraznie ostrzega:
  ‘’15 „Miejcie się na baczności przed fałszywymi prorokami, którzy przychodzą do was w okryciu owczym, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. 16 Rozpoznacie ich po ich owocach. Czyż zbiera się z cierni winogrona albo z ostu figi? 17 Podobnie każde drzewo dobre wydaje owoc wyborny, ale każde drzewo spróchniałe wydaje owoc bezwartościowy; 18 drzewo dobre nie może rodzić owocu bezwartościowego ani nie może drzewo spróchniałe wydawać owocu wybornego. 19 Każde drzewo nie wydające wybornego owocu zostaje ścięte i wrzucone w ogień. 20 Rzeczywiście więc rozpoznacie ich po ich owocach.
  21 „Nie każdy, kto do mnie mówi: ‚Panie, Panie’, wejdzie do królestwa niebios, lecz tylko ten, kto wykonuje wolę mego Ojca, który jest w niebiosach. 22 Wielu mi powie w owym dniu: ‚Panie, Panie, czyśmy w twoim imieniu nie prorokowali i w twoim imieniu nie wypędzali demonów, i w twoim imieniu nie dokonywali wielu potężnych dzieł?’ 23 Ale ja wtedy im wyznam: Nigdy was nie znałem! Odstąpcie ode mnie, czyniciele bezprawia.””
  Mateusza 7 ; 15 – 23

  Mysla ze wystepuja w imieniu Chrystusa ale woli Jego nie wykonuja!

  Jezus mowi do nich „”Odstapcie ode mnie, czyniciele bezprawia””!

  Tak Grzegorzu kto nie wykonuje woli Jezusa, ktorego poslal Bog dajac mu najwieksza wladze we wszechswiecie i przed ktorym ma ‘zgiac sie kazde kolano’ ten nie wykonuje woli samego Boga i dlatego Jezus mowi ‘Odstapcie ode mnie czyniciele bezprawia’.

  Temat ten byl poruszany juz w watku ‘Religie’ niejednokrotnie i na podwazenie tego dogmatu cytowane sa wciaz te same wersety ale nic nie moze przelamac 'lodu' niezrozumienia nawet Slowo Boze Biblia.

  Pros zatem Grzegorzu Boga niech Ci da zrozumienie tego jakze cudownego oredzia jakie glosil Jezus, ale do tego jak mowil, nalezy sie narodzic na nowo!
  Pamietasz jaki zszokowany byl pewien sluchacz?
  Wrecz zapytal czy ma na powrot wejsc do lona swej matki?
  Przypomnij sobie zatem rade Jezusa, ktorej mu udzielil i o czym w dalszych slowach mowil. Gdyz slowa te skierowane sa do wszyskich.

  To tyle Grzegorzu mam nadzieje ze jak przystalo na wytrawnego badacza z zakusami na tlumacza nie bedziesz bezmyslnie kopiowal swoich komentarzy i udawal ze nie spostrzegasz odpowiedzi a nasze rozmowy beda mialy forme dialogu popartego argumentami biblijnymi a nie pustym nic nie znaczacym ludzkim slowem w ktorym kryje sie blad i podstep.
 • @Naftali
  CZY ŚMIE KTOŚ WĄTPIĆ, ŻE PAN JEZUS NIE JEST OBIECANYM, BOGIEM MOCNYM!


  Bardzo cieszę się że cytujesz Izajasza, zatem zaraz sprawdzimy czy tylko cytujesz, czy bawisz się jego cytatami, napisałeś:

  /Ale przejdzmy do Izajasza.
  Co dowiadujemy sie dalej? Izajasz kontynuuje:

  „”I będą go zwać imieniem Cudowny Doradca, (.....) „”

  Czy smie ktos watpic ze Jezus nie jest obiecanym „Cudownym Doradca” ?
  Jakie sa dowody?//
  .................................................................................


  Oczywiście masz rację, jak więc można wątpić, że Pan Jezus Jest obiecanym, Cudownym Doradcą. Ale Izajasz mówi również Naftali, że Pan Jezus Jest BOGIEM MOCNYM!

  (5) Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Izajasz 9

  Skoro więc cytujesz Izajasza, napisz to tak samo, jak napisałeś w odniesieniu do Cudownego Doradcy.

  Czyli, tak ma brzmieć te zdanie:

  Czy śmie ktoś wątpić, ze Jezus nie jest obiecanym BOGIEM MOCNYM?

  To chyba zrozumiałe jest Naftali i nie trzeba tu wcale znajomości Pisma Świętego, gdyż dziecko z podstawówki zrozumiałoby to, gdyż sama mowa proroka, dokładnie określa kim Jest Pan Jezus, ale ORGANIZACJA ŚWIADKÓW jest mądrzejsza od Izajasza, zapewne.

  Tak więc, proszę o niekołowacenie i prostą odpowiedź:

  Czy śmie ktoś wątpić, ze Jezus nie jest obiecanym BOGIEM MOCNYM?

  Potwierdź to!

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @60grzegorz 13:00:52
  DROGI GRZEGORZU
  JESTES 'MOCNYM' ADWERSARZEM!
  Jak zwykle sie czepiasz tego co juz zostalo powiedziane i to wielokrotnie.
  Dla przypomnienia, cytuje:
  ////Kolejne okreslenie jakie stosuje do Jezusa Izajasz jest:
  „”Potężny Bóg””
  I to jest ten argument przytaczany na potwierdzenie boskosci Jezusa.

  Warto sie jednak zastanowic dlaczego ten sam Izajasz w 43:10 Pisze:
  ”” „Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie”.””
  Dlaczego?
  Poniewaz nikt nie istnial prze Bogiem Jehowa! Bo to wlasnie o Bogu Jehowie pisze Izajasz! Nie o Jezusie jak niektorzy blednie uwazaja!

  W Izajasza 10 :21 nazwano Jehowe „Bogiem Mocnym”, tak jak Jezusa w Izajasza 9:5

  Niemniej tylko Jehowa został nazwany „Bogiem Wszechmocnym”

  „” Gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, Abramowi ukazał się Jehowa i rzekł do niego: „Jam jest Bóg Wszechmocny. Chodź przede mną i okaż się nienaganny.””
  Rodz. 17 : 1.

  Widzisz roznice pomiedzy Ksieciem a Krolem, pomiedzy Mocnym a Wszechmocnym!////


  Tak jak wspomnialem wszystko zostalo napisane i dla potwierdzenia zacytowalem wersety i to juz nie moja wina ze znow zachowujesz sie jak twoj 'mistrz', ktory wielokrotnie wali glupa jak to okreslil jeden z uzytkownikow portalu.
  Jedno jest jednak pewne chocbym przytoczyl kilkadziesiat wersetow na to ze Jezus nie jest Bogiem to do Ciebie i tak ta argumentacja nie dotrze!
  I nawet zlekcewarzysz GLOS SAMEGO BOGA, KTORY POWIEDZIAL:
  „To jest mój Syn, umiłowany, którego darzę uznaniem”

  Wiele lat pozniej rowniez Piotr zacytowal te slowa:
  2 Piotra 1-16  do 18
  ''Z mocą i obecnością naszego Pana, Jezusa Chrystusa, bynajmniej nie zapoznaliśmy was przez pójście za zręcznie wymyślonymi fałszywymi opowieściami, lecz przez to, że staliśmy się naocznymi świadkami jego wspaniałości. 17 Albowiem od Boga, Ojca, otrzymał on szacunek i chwałę, gdy od wspaniałej chwały przyniesiono mu takie oto słowa: „To jest mój syn, mój umiłowany, którego ja sam darzę uznaniem”. 18 Właśnie te słowa przyniesione z nieba usłyszeliśmy, będąc z nim na świętej górze.''
  Sam Jezus powiedzial takie slowa:
  ‚Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego’”

  Skoro sam Jezus uznawal Jehowe za swojego Boga to dlaczego Ty, ktory mowisz ze jestes jego nasladowca lekcewazysz i te slowa?
  Dlaczego?
  KIM JEST ZATEM SLUGA KTORY NIE SLUCHA SWEGO PANA?

  Mnie nie musisz sluchac Grzegorzu mozesz sie ze mna spierac i walczyc o slowa,
  mnie nie musisz sluchac
  ale?
  DLACZEGO NIE SLUCHASZ BOGA GRZEGORZU?
  DLACZEGO NIE SLUCHASZ JEZUSA GRZEGORZU?
 • @Naftali
  PAN JEZUS, BÓG Z GÓRY SYJON!

  Napisałeś:

  //A co mowil sam Jezus?
  Do Jana przekazujac mu wizje Objawienia powiedzial jaki jest jego stosunek do Boga:
  „” „Godzien jesteś, Jehowo, Boże nasz, przyjąć chwałę i szacunek, i moc, ponieważ tyś stworzył wszystko i z twojej woli wszystko zaistniało i zostało stworzone”.””
  Objawienie 4 ;1.

  Kto jest zatem godzien przyjac szacunek i chwale i moc?
  Bog, Stworca wszystkiego!
  Czy sie z tym nie zgodzisz?//

  ......................................................................

  I to Bóg Ojciec, jest godzien przyjąć szacunek i chwałę i moc, tak?

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @60grzegorz 14:58:34
  No juz teraz nawet Drogi Grzegorzu nie napisales nic od siebie tylko skopiowales z mojego komentarza!

  W zwiazku z 'ustaniem czynnosci zyciowych' dalsza dyskusje sam ze soba uwazam za zamknieta!
  Poniewaz sie ze soba zgadzam nie widze potrzeby udawadniac sobie tego ze sie ze soba nie zgadzam! Gdybym jednak w czyms sie ze soba nie zgadzal to sobie to wyjasnie oraz sam ze soba przedyskutuje te kwestie by nie dochodzilo do rozdzwiekow pomiedzy mna a mna. Sprawe te sprobuje zatem zalatwic szybko sam ze soba.
  DALSZA DYSKUSJE UWZAM ZATEM ZA BEZCELOWA W ZWIAZKU Z TYM ZE SIE SAM ZE SOBA ZGADZAM! (kropka)
 • @Naftali 21:06:26
  PAN JEZUS, BÓG Z GÓRY SYJON!

  Tak, masz rację, zakończmy to, ponieważ tego zakręcenia jakie prowadzisz, nie mam zamiaru odkręcać.

  Ale dziwi mnie fakt, że na zadane pytanie, taK zareagowałeś, czyżbyś zaczął uciekać. przecież to było proste moje pytanie:

  //I to Bóg Ojciec, jest godzien przyjąć szacunek i chwałę i moc, tak?//

  Skoro nie chce się tobie odpowiedzieć, to powiem, że ten szacunek i chwała i moc należy również się PANU JEZUSOWI, ALE ZAPEWNE O TYM WIEDZIAŁEŚ, NIEPRAWDAŻ NAFTALI!?

  http://images62.fotosik.pl/25/5fb221dd724060ccmed.jpg

  http://images61.fotosik.pl/25/0cc0be88d92707edmed.jpg

  Świadkowie, zrobią wszystko, by Pana Jezusa nie wywyższyć!

  JA ZROBIĘ WSZYSTKO, BY PANA JEZUSA, BOGA Z GÓRY SYJON, WYWYŻSZYĆ, BO TAK CHCIAŁ JEGO OJCIEC!

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @Naftali 01:53:39
  Grzegorzu chyba miałeś rację że zacznie się bujanie w chumrach no ale cóż, może zawsze wymienić poglądy i z nimi...

  Naftali, chciałbym wiedzieć z jakiej Biblii korzystasz. Cytujesz:

  "„” Bo narodziło się nam dziecko, syn został nam dany; a na jego barkach spocznie władza KSIĄŻECA””

  Naftali. Skąd wziąłeś, z jakiej Biblii tam słowo książęca? W żadnej Biblii nie ma takiego wersu. Jest napisane tylko że spocznie władza.

  To jest tekst masorecki a drugie to septuaginta.

  כי־ילד ילד־לנו בן נתן־לנו ותהי המשרה על־שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר־שלום

  ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος ἐγὼ γὰρ ἄξω εἰρήνην ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας εἰρήνην καὶ ὑγίειαν αὐτῷ

  I gwarantuje Ci że tu nie ma 'władza książęca' jeśli jest to proszę wskaż palcem.

  Jest tylko שר־שלום = Szar Szalom - książe pokoju.


  Natomiast wersja septuaginty się różni całkiem i nie ma nawet Bóg mocny.

  Natomiast wersja zwojów znad morza martwego wspiera wersję masorecką całkowicie co możesz znaleźć na internecie.


  Więc narodzi się dziecko które będzie księciem pokoju I Bogiem mocnym.

  Widzę raczej że korzystasz z podejrzanych Biblii, ale to już chyba Grzegorz uświadomił.


  "Jezus mial doskonala znajomosc Slowa i woli Jehowy."
  Nie chce nic mówić ale On jest Słowem Boga.

  "Niemniej tylko Jehowa został nazwany „Bogiem Wszechmocnym”"

  Chce Ci przypomnieć że jest tylko JEDEN BÓG.


  "Widzisz roznice pomiedzy Ksieciem a Krolem, pomiedzy Mocnym a Wszechmocnym!:
  Widzę tylko że sobie to wytłumaczyłeś na swój sposób, pewnie Grzegorz ma takie same zdanie.


  "„” „Godzien jesteś, Jehowo, Boże nasz, przyjąć chwałę i szacunek, i moc, ponieważ tyś stworzył wszystko i z twojej woli wszystko zaistniało i zostało stworzone”.”” "


  Co to za wers. Skąd to masz? Tego nie ma ani w tekście aleksandryjskim ani bizjantyjskim chyba że jestem ślepy...

  To BARANEK bierze księgę bo Księga to wybrani zapisani i należą do Chrystusa który ichWYKUPIŁ za wielką cene jak pisze Paweł.

  "Godzien jesteś wziąć księge i pieczęcie otworzyć bo ZOSTAŁEŚ ZABITY."


  Naftali kim ty jesteś? Co ty wogólę wypisujesz? Ty masz jakąś swoją własną mormońska biblie...  W sumie powyżej w tekstach dałem 100% dowód że YHWH to Jezus Chrystus, chciałbym żebyś do tego się ustosunkował. Jak chcesz wkleje jeszcze raz.
 • @Naftali 14:32:04
  "Warto sie jednak zastanowic dlaczego ten sam Izajasz w 43:10 Pisze:
  ”” „Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie”.””
  Dlaczego?
  Poniewaz nikt nie istnial prze Bogiem Jehowa! Bo to wlasnie o Bogu Jehowie pisze Izajasz! Nie o Jezusie jak niektorzy blednie uwazaja!
  "


  Ponieważ Syn i Ojciec są Jednym. I jak YHWY mówi w Izajaszu swojej chwały nie odstąpi nikomu.

  Lecz uważasz że Syn nie jest z Ojcem jednym że Syn to nie YHWY więc inna 'osoba'.

  Więc jednak Bóg odstąpił chwałę innemu. Takie jest twoje zdanie.
 • @Lukero 23:23:42
  "W sumie powyżej w tekstach dałem 100% dowód że YHWH to Jezus Chrystus, chciałbym żebyś do tego się ustosunkował. Jak chcesz wkleje jeszcze raz."


  Chodzi mi o teksty które pisałem do innych.
 • @60grzegorz 22:34:27
  Znow nie docztales lub bierzesz przyklad z 'mistrza'
  Zacytuje zatem raz jeszcze:
  ///Podsumujmy:
  Naftali nigdy! nie mowil ze nie szanuje Jezusa tak jak to przedstawia nieuczciwy Kerenor w swoich bajkach!

  Naftali szanuje Jezusa, gdyz dzieki temu ze Jezus oddal swoje doskonale zycie jako okup za wielu i ja moge dzieki dobroci i szczodrosci Boga Jehowy oraz Jego wspanialego syna Jezusa Chrystusa – ktoremu naleza sie te wszystkie w/w tytuly – osiagnac w przyszlosci zycie w Krolestwie Bozym.
  Okup Jezusa oraz co przez ten niebywaly dar jaki zlozyl Jehowa oraz Jego syn i co przez ten dar uzyskali grzeszni ludzie, temat ten zasluguje na odrebna dyskusje.
  Jest wiele wersetow gdzie Jezus podporzadkowuje sie swojemu Ojcu i Bogu Jehowie. Ale nie dziwi mnie dlaczego i w jakim celu ktos chce to zmienic.////

  To tyle w temacie nic nie poradze ze chcesz zmienic Biblie dla wlasnych celow.
 • @Lukero
  PAN JEZUS, BÓG ABRAHAMA, IZAAKA I JAKUBA. BÓG Z GÓRY SYJON!

  20. Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy GŁOS MÓJ i OTWORZY DRZWI, WSTĄPIĘ do niego i BĘDĘ z nim wieczerzał, a on ZE MNĄ.

  21. ZWYCIĘZCY POZWOLĘ ZASIĄŚĆ ze mną na moim tronie, jak i Ja ZWYCIĘŻYŁEM i ZASIADŁEM wraz z Ojcem moim na jego tronie.

  22. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

  OBJAWIENIE DANE JANOWI 3

  ......................................................................


  '' (28) Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.''

  Lukero napisałeś:

  //Grzegorzu chyba miałeś rację że zacznie się bujanie w chumrach no ale cóż, może zawsze wymienić poglądy i z nimi...//

  Tylko do jakiegoś czasu Lukero, tylko do jakiegoś czasu!

  ...kto ma uszy niechaj słucha co Duch...

  Pozdrawiam!

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @Lukero, Nie walcz z Bogiem i nie szukaj potwierdzenia u tych ktorzy walcza!
  Tytulem wstepu:
  (6) Bo narodziło się nam dziecko, syn został nam dany; a na jego barkach spocznie władza książęca. I będą go zwać imieniem Cudowny Doradca, Potężny Bóg, Wiekuisty Ojciec, Książę Pokoju.
  Przeklad Nowego Swiata
  http://www.biblia.info.pl/biblia.php
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  Bylo:
  Objawienie 4-1

  Mialo byc :
  Objawienie 4-11 moja pomylka! Zgubilem jedynke. Przepraszam.
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  TWOJE ZARZUTY!
  //Ponieważ Syn i Ojciec są Jednym. I jak YHWY mówi w Izajaszu swojej chwały nie odstąpi nikomu.

  Lecz uważasz że Syn nie jest z Ojcem jednym że Syn to nie YHWY więc inna 'osoba'.//

  Wlasnie tak Lukero Jehowa i Jezus to dwie rozne osoby! A jezeli chodzi o jednosc to tez zupelnie inny temat niz ten o ktorym myslisz!

  Czy Jehowa nie stworzyl Jezusa?
  Zaprzeczysz?

  Zadam ci jednak pytanie czy Jezus jest chlebem?

  Ja sie bede upieral ze jest i przytocze werset:
  „” „Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Mojżesz nie dał wam chleba z nieba, lecz mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. 33 Bo chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba i daje życie światu.””

  Ty bedziesz mowil ze nie! Nie o taki chleb chodzi!

  Nie Lukero, ja jednak mowie ci ze Jezus jest chlebem i sprobuj mnie przekonac ze tak nie jest?

  Dla mnie chleb to chleb!
  To samo mozna powiedziec o swietle!
  Ja jestem swiatlem swiata!
  Jana 8-12
  Lub o drzwiach:
  7 „Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Ja jestem drzwiami dla owiec. (...) 9 Ja jestem drzwiami; kto wejdzie przeze mnie, ten będzie wybawiony i wejdzie oraz wyjdzie i znajdzie pastwisko."
  Jana 10 - 7 i 9

  Czy Jezus byl drzwiami w sposob literalny?
  Nie ! Dotyczylo to czegos zupelnie innego i to jest zrozumiale, prawda?

  Wrocmy do tematu JEDNOSCI!

  Jednosc polega na czym innym Lukero.
  Jezus powiedzial:
  „” Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.””

  Ci ktorzy chcieli i nadal chca udowodnic dogmat o Trojcy powoluja sie na ten werset z Jana 10-30 chociaz w wersecie tym nie ma zadnej wzmianki o trzeciej osobie. Czy jednak Jezus dawal do zrozumienia, iz sam jest Bogiem Wszechmocnym, tylko w innej postaci? Na pewno nie, gdyz zawsze mowil, ze jako Syn Bozy jest nizej postawiony od Niego i podporzadkowany Jemu.
  Co zatem miał na mysli Jezus gdy wypowiadal te slowa?

  Chciał podkreslic jedno, ze jest w jednosci ze swym Ojcem pod względem sposobu myslenia oraz zdazania do wspolnego celu.
  W Ewangelii według Jana 17:21, 22; zostala utrwalona modlitwa, w ktorej Jezus prosil Boga,
  „”(21) aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. (22) I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.””
  Biblia Tysiaclecia
  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  Czy Jezus modlil się o to, by wszyscy jego uczniowie stali się jedna osoba?
  Czy Jezus modlil sie o to by wszyscy stali sie bogami ta jak Bog Jehowa?
  Czy Jezus modlil sie o to by wszyscy stali sie Nim samym i wszyscy razem - Bog Jehowa, Jezus Chrystus i uczniowie byli jednym Bogiem?

  Chodzilo raczej o to, aby — podobnie jak Jezus i Bog byli zespoleni i jednomyslni, by zmierzali do wspolnego celu.

  Kiedy Jezus powiedzial, ze wraz z Ojcem stanowi jedno, nie chcial przez to powiedziec, ze jest ta samą istotą co Bog.

  //Więc jednak Bóg odstąpił chwałę innemu. Takie jest twoje zdanie.’’//

  Co Bog dal Jezusowi?
  List do Hebrajczykow rzuca pewne swiatlo na to pytanie:
  Hebr.2 – 7 i 8 Uczyniłeś go niewiele niższym od aniołów; ukoronowałeś go chwałą i szacunkiem oraz ustanowiłeś go nad dziełami twoich rąk. 8 Wszystko podporządkowałeś pod jego stopy”. A podporządkowując mu wszystko, Bóg nie pozostawił niczego, co nie byłoby mu podporządkowane. Teraz jednak jeszcze nie widzimy, żeby mu wszystko było podporządkowane, „”

  Koryntian 15 – 27 i 28 wyjasnia jednak:
  „”27 Albowiem Bóg „podporządkował wszystko pod jego stopy”. Ale gdy mówi, iż ‛wszystko zostało podporządkowane’, jest oczywiste, że z wyjątkiem tego, który mu wszystko podporządkował. 28 A gdy już wszystko będzie mu podporządkowane, wtedy również sam Syn podporządkuje się temu, który mu wszystko podporządkował, tak by Bóg był wszystkim dla każdego””

  Wiec nie rozumie o co i w jakim celu to bicie piany i walka o slowa gdy Biblia wszystko wyjasnia!

  Ps.
  Jezeli nie zaznaczylem inaczej wersety pochodza z Przekladu Nowego Swiata ale to tez bedzie problemem dla sceptykow ktorzy probuja nieudolnie wprowadzic dogmat boskosci Jezusa.
  Biblia jednak zaprzecza i jako ‘List’ od Boga dla ludzi dowodzi czegos wrecz przeciwnego!

  Mozemy jednak dla porzadku ustalic jeden przeklad Bibli i trzymac sie jego w naszej dyskusji. Wybieraj zatem, ktory jest dla Ciebie Lukero najodpowiedniejszy i ktory spelnia twe oczekiwania a ja sie dostosuje.

  Tu jednak wspomne ze sytuacja sie powtarza i gdy juz wyczerpane sa wszystkie 'argumenty' zwolennikow boskosci Jezusa zaczyna sie szukanie dziury w calym i czepianie slow, sformuowan, przekladu.
  Gdy to nie spelni oczekiwan nastapi nastepny etap oczernianie i klamstwo lub apelowanie do sumienia itp. Znam wszystkie te uchwyty.
  Czekam zatem, cierpliwie!
 • @60grzegorz 02:12:51
  GRZECHU !
  Dlaczego nie cytujesz calego wersu pierwszego?
  Przypomne!

   ""Objawienie od Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby pokazać swym niewolnikom, co ma się stać wkrótce. A on posłał swojego anioła i przez niego przedstawił je w znakach swemu niewolnikowi Janowi""
  Objawienie 1-1 Przeklad nowego Swiata
  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  ""Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi""
  Objawienie 1 -1 Biblia Tysiaclecia
  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  Co chcesz ukryc?
  Niewygodna prawde?

  W 1 Liscie do Koryntian 11 - 3 mozemy przeczytac:
  " Ale chcę, byście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest mężczyzna, a głową Chrystusa jest Bóg"

  Nie walcz ze Slowem Boga Grzechu!
  Nie walcz!
  To wszystko na nic!
 • interesująca dyskusja
  cały dzień wczoraj byłem w podróży.
  dyskusja jest naprawdę interesująca, oczywiście nie z każdym głosem się zgadzam, może jednak ktoś z oponentów odniesie się do wersetów przytoczonych w artykule,
  czy zatem Biblia jest sprzeczna sama ze sobą ?
  pozdrawiam wszystkich
 • @60grzegorz 02:12:51
  "20. Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy GŁOS MÓJ i OTWORZY DRZWI, WSTĄPIĘ do niego i BĘDĘ z nim wieczerzał, a on ZE MNĄ.

  21. ZWYCIĘZCY POZWOLĘ ZASIĄŚĆ ze mną na moim tronie, jak i Ja ZWYCIĘŻYŁEM i ZASIADŁEM wraz z Ojcem moim na jego tronie.

  22. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

  OBJAWIENIE DANE JANOWI 3

  ......................................................................"


  Grzegorzu konkretny bardzo wers sprzeciwiający się kłamstwom dziwnej Naftalowej biblii. Otóż tron należy do Ojca jak i do Syna, a czy Bóg dzieli się chwałą? NIE. Z Synem się nigdy nie 'podzielił'. Bo rzeczywiście Ojciec i Syn są Jednym Duchem. No ale w tym temacie jeszcze odpowiem Naftaliemu.


  "//Grzegorzu chyba miałeś rację że zacznie się bujanie w chumrach no ale cóż, może zawsze wymienić poglądy i z nimi...//

  Tylko do jakiegoś czasu Lukero, tylko do jakiegoś czasu!"

  Masz rację, ale chyba czasem można, dla czyjegoś dobra, ale i sami dużo się uczymy, przynajmniej ja.
  No nic 'lece' zobaczyć co tam Naftali napisał. Pozdrawiam!
 • Naftali
  „Przeklad Nowego Swiata
  http://www.biblia.info.pl/biblia.php”

  Dzięki za informację, będę wiedział że coś jest nie tak z tym przekładem skoro dodają słowa z powietrza.  „Bylo:
  Objawienie 4-1

  Mialo byc :
  Objawienie 4-11 moja pomylka! Zgubilem jedynke. Przepraszam.”

  Aha, no to co innego.
  W każdym razie twój przekład nie jest dokładny, więc kłamliwy.

  Tam piszę wart jest Pan(Kyrios) i Bóg(Theos).
  Jest spójnik I, i.

  Po drugie nie ma tam YHWH, nigdzie a przypomnij sobie AP 22:18-19.

  Nie można NIC dodawać i NIC zmieniać. Wszystko ma pozostać takie jak zostało napisane pierwotnie. Zdumiewa mnie jak można odrzucić prostą i konkretną dyrektywę Pana. Szatański przekład.

  Teraz porównaj i przeczytaj dokładnie wersy z 3 rozdziału które podał Grzegorz o Chrystusie siedzącym na tronie i Ap 5:12-13.
  „Nie Lukero, ja jednak mowie ci ze Jezus jest chlebem i sprobuj mnie przekonac ze tak nie jest?”  Chrystus jest chlebem, jest światłem itd. Ponieważ Jezus Chrystus jest nauczycielem i nauką Boga. Dosłownie to pierwsza Tora była pisana literą, druga nie jest pisana literą jest pisana Duchem którym jest Jezus Chrystus. On jest prawdziwą Torą i prawdziwym nauczaniem.
  Bo on jest bramą i drogą. Sposobem w jakim mamy kroczyć.
  Tutaj się ludzie wykładają bo skoro tak to myślą że Chrystus nie jest Bogiem. Bzdura taka, ludzkie myślenie.


  Teraz dam Ci twój cytat który udowadnia Boskość Chrystusa.

  „W 1 Liscie do Koryntian 11 - 3 mozemy przeczytac:
  " Ale chcę, byście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest mężczyzna, a głową Chrystusa jest Bóg"”

  Nie wiem jak można ten wers traktować jako atak na boskość Chrystusa skoro mówi co innego. Dam Ci teraz wers synonim do porównania.


  „aby wszyscy stanowili jedno jak Ty Ojcze we Mnie a Ja w obie aby oni stanowili w Nas jedno”. Jan 17:21

  To są identyczne wersy. Czy Paweł mówi że Chrystus nie jest Bogiem skoro w Rzymian 9:5 pisze
  „Chrystus według ciała, Ten który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.”

  Więc lepiej się zastanów.

  Jest to nauka że Chrystus z Ojcem są JEDNYM CIAŁEM. Tak samo jednym jak twoja GŁOWA i twoja PRAWA RĘKA. Co prawda że Chrystus jest prawą ręką znaczy że ma cały autorytet Ojca. I wykonuje całą władzę Ojca, ale NIC więcej. Dlatego nie może nic z siebie nie zrobić.

  Więc jak są jednym ciałem to są jednym. Jednym Duchem.

  Czy to znaczy że kościół jest Bogiem?
  Jana 10:34-35 „Bogami jesteście”
  Ale nie ciało. Jest napisane Ci są Bogami do których zostało skierowane słowo.

  Czyli do kogo? Do tych którzy OTRZYMALI Ducha. A czyj jest ten Duch?

  „6) Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha( kogo? Czego?) Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!” Gal 4:6

  Ducha Syna.

  „Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście odrzuceni.” Korynt 2 List 13:5


  Duch wysłany do serc naszych to Duch Chrystusa dlatego Pismo wyraża się jak o bogach. Ale nie ma wielu bogów. Jest JEDEN BÓG, jeden DUCH, który jest we wszystkich w całym kościele.

  Tak jak w historii Adama i Ewy. Adam był typem Chrystusa a Ewa kościoła. Ewa powstaje z CZĄSTKI Adama, z Jego żebra. I Głową Ewy jest ADAM.

  O to w tym chodzi.
  Tak samo kościół jest z Ducha Pana. Jan 1:12-13
  Tym którzy z Boga się narodzili – czyli Ducha Pana..
  Nie z krwi i ciała.

  Ciało Chrystusa też nie było Bogiem. Cierpiał i łąkną On, tyle że nie grzeszył. Duch był YHWH.

  Dlatego kiedy mamy być jedny, oczywiście że mamy być jednosłowni i wykonywać to samo co Chrystus, ale dlatego że mamy Ducha.

  Bo czy ktoś bez Ducha może dążyć do jedności z Bogie? Nie to nie jest naczanie Biblijne. Tylko Ci co mają Ducha.

  I to się nazywa NOWYM stworzeniem u Pawła. I jest to danie Ducha czyli obrzezanie serca.

  A co Bóg mówił że zrobi w ST?

  „16) Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.” 2 Kor 6:16

  Jesteśmy świątynia Boga = Bo Jego Duch mieszka w nas. I jest to Duch Chrystusa.
  Ez 37:26, Ez 11:19

  I Bóg mieszka poprzez Ducha. Jest to jedność Ojca z Synem w Duchu.
  A teraz wersy:
  „6) Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel jego, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga.”
  Iż 44:6
  Bóg jest Królem Izraela. A kto jest Królem? W Ewangelii Piłat przy krzyżowaniu tytułuje Chrystusa Królem żydowskim. Myślisz że to znalazło się w Ewangelii przez przypadek?

  Kto jest odkupicielem? GOEL, גָּאַל

  Odkupicielem jest Jezus Chrystus, YHWY.
  Kto jest zbawicielem Yeshua? YHWH, jest nim Jezus Chrystus.

  Kto był Pierwszy i Ostatni?
  „(8) Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a OŻYŁ:” Ap 2:8


  I kim jest Pan zastępów? On jest Iż 8:14. I on jest skałą, kamieniem (TSUR) i zaraz Ci wkleje wcześniejsze wersy.

  Czy więc jest dwój odkupicieli, dwóch zbawicieli, dwóch pierwszy i ostatni? Nie On jest jednym.
 • @Lukero 16:38:53
  To są moje dwa posty na temat skały (Tsur) jako że Tsur odnosi się i do Chrystusa i do YHWY i jest całkowicie Staro Testamentowym dowodem bez ‘zaczepiania’ NT że YHWH to Jezus Chrystus


  Chrystus jest skałą (tsur - przepraszam nie tsuwr) która pękła i z której wypłyneła woda życia. A kto jest skałą?

  Habakkuk 1:12 - "o Panie (YHWH) o Skało moja:
  2 Sm i Ps 18:32 "Któż jest Bogiem(El) prócz Pana(YHWH) lub któż jest Skałą prócz Boga (Elohim) naszego?

  Ps18:3 "Panie (YHWH) ostoja moja i twierdzo, mój wybawicielu, Boże (El) Skało moja na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i obrono!)

  Ps 18:47 Niech żyje Pan(YHWY) Moja Skała niech będzie błogosławiona. Niech będzie wywyższony Bóg (Elohim) mój Zbawca.

  Iz 8:14 "Om będzie kamieniem obrazy i Skałą (tsur) potknięcią się" !

  Iz 48:21 "Nie czuli pragnienia gdy On ich wiódł prez pustynie zdrojom ze Skały (tsur) kazał dla nich trysnąć, rozłupał skałę, wypłynłęła woda.

  Iz 51:1 Wejrzyjcie na Skałę z której was wyciosano.


  Itd, uważam że trzeba wejść i przejrzeć wszystkie wersy.

  A więc Chrystus jest skałą z której wypłynęła woda. Także YHWH i Elohim to skała.
  Chrystus jest zbawicielem i Bóg jest zbawicielem.
  Bóg jest twierdzą i Chrystus jest twierdzą, Jerozolimą, miastem ucieczki.
  "Ja i Ojciec jedno Jesteśmy"

  Uważam wogóle że Chrystus I YHWH nie jest jedną osobą bo Bóg jako tak nie jest osobą cielesną. Bóg jest Duchem i rozumienie osobowe raczej nam nie pomoże zrozumieć.

  Tak jak pisze ze Skały nas wyciosano. A przecież powstaliśmy z Chrystusa.

  Tak jak w historii Adama i Ewy. Ewa reprezentuje kościół, Adam Chrystusa a żebro z ciała to Duch z ciała Chrystusa. Jedno ciało wiele członków.

  Kościół jest Duchem, żebrem z ciała Chrystusa. Jesteśmy wyciosani z jednej Skały którą jest Chrystus którą jest YHWH. Adam bierze jabłko od Ewy i umiera razem z nią.

  W końcu w Jana 10:25 tak myślę że Chrystus to potwierdza " Bogami jesteście", ale tylko Ci do których zostało skierowane Słowo.
  Czyli do tych co z Ducha się narodzili, z Ciała Chrystusa i którzy są ciałem Chrystusa. Ci którzy nie z ciała, nie z krwi i nie zwoli męża się narodzili.

  Proszę to przemyśleć.


  I drugi post:

  W PP 32:37, Bóg szydzi z tych co uciekają się do INNEJ skały, innego BOGA.

  Pyta gdzie wasza skała? Wasz zbawiciel? Gdzie wasi bogowie?

  Więc przyrównanie Skały do bożków pogańskich tylko pokazuje fakt że Skała jest określeniem jedynie Boga.

  Zresztą wystarczy przejrzeć wersy i przeczytać dokładnie.

  To motyw poetyczny by jeszcze podkreślić wielkość JEDNEJ i prawdziwiej Skały. Skały zbawienia dla jednych i potknięcia dla drugich. Jezusa Chrystusa. Gdzie Skała jak czytamy jest ZBAWIENIEM, BOGIEM, YHWH, SKAŁĄ POTKNIECIA>

  A następnie po uderzeniu przez CZŁOWIEKA pęka i wypływa z niej woda.
  1 Kor 10:3 "Pili ze skały a SKAŁĄ BYŁ CHRYSTUS"

  ALE tu się dzieje dużo więcej w Wyjścia 17:8 Izraelici walczą ze Amelikatami.
  Amalekici to potomkowie EZAWA tego zrodzonego według ciała. I jest to typ walki DUCHA (Izrael) vd. CIAŁO (Amalekici).
  A kiedy? Po pęknięciu Skały.

  A w rozdziale 18 PIERWSZY raz zostaje wyjawiona obecność i imię DRUGIEGO Syna Mojżesza.
  Kiedy? Po pęknięciu Skały.

  Tak jak pierworodnym Pana był Izrael Wy 4:22 tak drugim prawdziwym i Duchowym Synem Pana jest Izrael Duchowy, kościół.
  Ujawniona tajemnica dopiero po pęknięciu skały, to jest ukrzyżowania Chrystusa Pana.

  Przypadek? Nie. Wszystko zaplanowane od początku do końca zanim się stało.
 • @roux 10:50:21
  "może jednak ktoś z oponentów odniesie się do wersetów przytoczonych w artykule,
  czy zatem Biblia jest sprzeczna sama ze sobą ?"

  Który artykuł?
 • @Lukero 16:49:28
  artykuł, inaczej notka lub post, pod którym toczy się ta interesująca dyskusja
  Powtórzę pytanie :
  Czy, waszym zdaniem Biblia zawiera sprzeczności ?
  Pozdrawiam
 • @roux
  CAŁE PISMO PRZEZ BOGA JEST NATCHNIONE!

  Roux napisałeś:

  //Czy, waszym zdaniem Biblia zawiera sprzeczności ?//

  Pytanie roux które zadałeś jest łatwe i uwierz mi, nie potrzeba na ten temat wcale się rozpisywać i dyskutować, Pismo Święte przez Boga Jest natchnione i pożyteczne do nauki...

  Problem polega na tym, czy wszyscy podchodzą do spraw biblijnych poważnie czy też nie, bo jeśli jakiś spraw nie rozumieją, TO NIE JEST TO WINA BIBLII A CZŁOWIEKA KTÓRY TEJŻE KSIĘGI NIE ROZUMIE!

  Wzorując się Na Naukach Pana Jezusa, człowiek powinien rosnąć w wierze a rośnięcie w wierze jest procesem który nigdy się nie kończy, dlatego więc, jeden ma większe poznanie, drugi mniejsze, ale nigdy nie powiem że Biblia jest sprzeczna!

  To człowiek, bez poznania Zbawiciela, nie jest w stanie zrozumieć wielu spraw, gdyż głębokości Bożej Mądrości są niezbadane, ale możliwe do zrozumienia, jeśli PAN JEZUS CZŁOWIEKOWI TO OBJAWI!


  //Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. (2 List do Tymoteusza 3:16, BW)//

  POZDRAWIAM!

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @60grzegorz 22:42:27
  Poza malymi wyjatkami zgadzam sie z powyzszym wpisem!
  NIESAMOWITE?
  A jednak!
  Wyjatki?
  To INEPRETACJA!!!

  Oraz!
  Odrzucenie dogmatow, ktore przez lata odcisnely swoje pietno na tlumaczach Bibli, ktorzy niektore slowa tlumaczyli bedac pd wplywem tychze dogmatow.
  Te zmiany czasem wplywaja negatywnie na zrozumienie pewnych istotnych faktow a stad juz bliska droga do przeklaman i walki o slowa i slowka, ktore tu niektorzy uskutecznaja piszac bajki dla wlasnej korzysci.

  NIE DOSZUKUJ SIE W BIBLI TEGO CZEGO TAM NIE MA!

  To odradzam kazdemu kto studjuje Slowo Boga Jehowy, Biblie.
 • @60grzegorz 22:42:27, Naftali
  Z prawdziwą przyjemnością czytam Wasze wpisy.
  Uważam tak samo,
  W BIBLII NIE MA SPRZECZNOŚCI !!
  //Wzorując się Na Naukach Pana Jezusa, człowiek powinien rosnąć w wierze a rośnięcie w wierze jest procesem który nigdy się nie kończy, dlatego więc, jeden ma większe poznanie, drugi mniejsze, ale nigdy nie powiem że Biblia jest sprzeczna//
  W 100% racja.
  "(3) A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś"
  (Ew. Jana 17:3, Biblia Warszawska)
  Pozdrawiam
 • asd
  Dobre pytanie co do sprzeczności Biblii. Można powiedzieć tak: Pismo sprzeczności nie ma gdyż jest Słowem Boga.

  Co innego są biblie które mają sporo sprzeczności. Głównie przez zmiany przeprowadzone w nich przez ludzi, lub złe tłumaczenia. Widocznie wszystko by człowiek mógł wybrać dla siebie. Może dlatego Pan dopuszcza powstanie różnych wariantów tekstowych. Takie jakby pomieszanie języków.  Natomiast, ja sam nie mogę ogarnąć genealogii w Ewangelii Mateusza i Łukasza, jakby ktoś miał coś na ten temat to proszę o pomoc.
 • @roux
  PAN JEZUS, BÓG ABRAHAMA, IZAAKA I JAKUBA. BÓG Z GÓRY SYJON, PAN PANÓW, KRÓL KRÓLI!

  Roux, napisałeś:
  //Z prawdziwą przyjemnością czytam Wasze wpisy.
  Uważam tak samo,
  W BIBLII NIE MA SPRZECZNOŚCI !//

  Posłuchaj mnie, życie nasze codzienne toczy się innymi prawami niż Życie Duchowe. W codziennym naszym życiu czasami, przysłowia są mądrością narodu i tak, ''upieczenie dwóch pieczeni, na jednym ogniu'' jest możliwe, jeśli chodzi o sprawy nasze codzienne.

  Chyba się rozumiemy, o co chodzi, nieprawdaż?

  Gdy zaś chodzi o Sprawy Duchowe, nie ma takiego czegoś, nie ma przytakiwania osobom, które reprezentują ODMIENNY TOK MYŚLENIA!

  Nie ma przytakiwania, gdy poglądy dwóch osób są inne!

  Na tej zasadzie roux, szatan ''powołał do życia'' EKUMENIĘ!

  Pomimo że czytasz nasze posty (bardzo dobrze, wyciągaj wnioski) musisz wybrać i oddzielić FAŁSZ OD PRAWDY, GDYŻ TYLKO JEDEN Z NAS, CZYLI NAFTALI ALBO JA, MÓWI PRAWDĘ!

  Nie piszę tu o sprzeczności w Biblii, tylko o NAJWAŻNIEJSZEJ OSOBIE W BIBLII, CZYLI PANU JEZUSIE!

  PRAWDA JEST JEDNA I TY MUSISZ PODJĄĆ DECYZJĘ, a nie chwalić dwóch ludzi, którzy mają odmienne spojrzenie na OSOBĘ PANA JEZUSA!

  TO BARDZO WAŻNA SPRAWA, GDYŻ zapewne wiesz, że dwom Panom służyć nie możesz!

  DLA MNIE, PAN JEZUS JEST WYZNACZONYM PRZEZ BOGA OJCA, BOGIEM DLA LUDZI. TO DO NIEGO MAMY SIĘ UDAĆ I JEGO PROSIĆ O OTWARCIE NAM I POZNANIE DRÓG, KTÓRE PROWADZĄ DO ZBAWIENIA!

  ROUX, WYBIERZ DOBRZE, PROŚ PANA JEZUSA O POMOC A KTÓREGOŚ DNIA, MOŻE STANIESZ NA TWARDEJ SKALE!

  Pozdrawiam!

  http://img690.imageshack.us/img690/435/okgrezegorzwymiar4.jpg
 • @60grzegorz 12:53:35
  Drogi Grzegorzu!
  Napisałes:
  //Nie piszę tu o sprzeczności w Biblii, tylko o NAJWAŻNIEJSZEJ OSOBIE W BIBLII, CZYLI PANU JEZUSIE!//

  Drogi Grzegorzu NAJWAŻNIEJSZĄ OSOBĄ W BIBLI JEST JEHOWA BOG PANA JEZUSA I KAZDEGO Z NAS!!!!

  Zatem chyba się mylisz z tą 'Twoją ważnoscią'.

  Napisałes też;
  //Pomimo że czytasz nasze posty (bardzo dobrze, wyciągaj wnioski) musisz wybrać i oddzielić FAŁSZ OD PRAWDY, GDYŻ TYLKO JEDEN Z NAS, CZYLI NAFTALI ALBO JA, MÓWI PRAWDĘ!//

  Drogi Grzegorzu stawisz się bardzo wysoko. Wyżej nawet ponad Słowo Boga Biblię!!
  To Słowo Boże mówi prawdę a nie Ty lub ja!!!
  Nie narzucaj zatem nikomu swojej woli NIKT NIC NIE MUSI aby Tobie cos udowodnić.
  Często czytając te MUSISZ, lub MOŻE ZROZUMIESZ wywyższasz siebie a poniżasz Tego do którego kierujesz mianowicie Jezusa.
  Ktos postronny kto nie zna Bibli może wyciągnąć wniosek że to Ty jestes posrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem.
  Pomyslałes kiedys o tym??
  Pomyslałes że odziersz Jezusa z przysługującej mu czci??
  Pomyslałes kiedys że to Jezus kieruje ludzi do swego Ojca i Boga Jehowy?

  Pamiętaj tu nikt nic nie musi!!!
  Jak sobie z tego zdasz sprawę zyskasz nie tylko w swoich oczach zyskasz w oczach Boga i ludzi.
  Tak własnie czynił Jezus w każdym czasie swojego ziemskiego życia nawet pozostawił wzór modlitwy do Jehowy
   „Macie więc modlić się w ten sposób:
  „‚Nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone twoje imię. 10 Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi.. . ""
  Mateusza 6 ; 9 - 10
  http://www.biblia.info.pl/biblia.php
  """niech będzie uświęcone twoje imię.""""

  O uswięcenie czyjego IMIENIA modlił się Jezus przebywając na ziemi?
  Swojego?
  NIE!
  Grzegorzu!!
  Imienia Bożego, któremu Ty nie chcesz oddać czci takiej jak oddawał ją Jezus.
 • @60grzegorz 12:53:35
  Odpowiedziałeś, że w Biblii nie ma sprzeczności.
  Naftali powiedział tak samo.
  Ja również tak uważam.
  Pozdrawiam
 • @
  WSZYSTKO ZOSTAŁO MI PRZEKAZANE PRZEZ OJCA MEGO!

  „(25) W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł:

  Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. (26) ZAPRAWDĘ, OJCZE, BO TAK SIĘ TOBIE UPODOBAŁO.

  (27) WSZYSTKO ZOSTAŁO MI PRZEKAZANE PRZEZ OJCA MEGO i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i NIKT NIE ZNA OJCA, TYLKO SYN I TEN, KOMU SYN ZECHCE OBJAWIĆ.

  (28) PÓJDŹCIE DO MNIE wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. (29) WEŹCIE na siebie MOJE JARZMO i UCZCIE SIĘ ODE MNIE, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. (30) Albowiem JARZMO MOJE jest miłe, a BRZEMIĘ MOJE lekkie”.

  (Ew. wg Mateusza 11:25-30, Biblia Warszawska)

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  http://img844.imageshack.us/img844/1715/lewradzinowe.jpg


  http://s6.ifotos.pl/img/obcite-ko_nxrpehh.jpg
 • @57KerenOr 10:08:48
  /„(25) W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł:

  Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi ../

  Czy Jezus zwraca się tutaj do swojego Ojca Jahwe ?
 • @roux
  CAŁY RODZAJ LUDZKI JEST POD WŁADZĄ ZBAWICIELA!

  (…) Także Ty roux i ja i każdy człowiek powinien oddać Panu Jezusowi pokłon i Jemu powinien służyć, ponieważ Bóg Ojciec cały rodzaj ludzki przekazał Swojemu Synowi. (…).

  Odpowiedź na Twoje pytanie, umieściłem pod adresem:

  http://57kerenor.nowyekran.net/post/96611,wszystko-zostalo-mi-przekazane-przez-ojca-mego


  http://s6.ifotos.pl/img/obcite-ko_nxrpehh.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY

 • posty: 52 komentarze: 1779
 • Iza
  posty: 327 komentarze: 3344